Onveon İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!

Onveon İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!

Onveon İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Mehmet Ongun Kefeli Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Ahmet Onur Kefeli Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı'nda 50 bin TL sermaye ile 1 Şubat'ta Bahçelievler'de kuruldu.


Onveon İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Mehmet Ongun Kefeli Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Ahmet Onur Kefeli Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı'nda 50 bin TL sermaye ile 1 Şubat'ta Bahçelievler, Merkez Mahallesi'nde kuruldu. 


Onveon İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi iş konusu; 1.Her türlü inşaat işlerini taahhüt etmek, konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. 2.Mühendislik, müşavirlik ve kontrollük hizmetleri yapmak, 3.Projeler yapmak yaptırmak proje yapımı taahhütlerinde bulunmak, 4.Konusu ile ilgili tesisler kurmak ve bu tesislerin imalatını yurt içinde veyahut dışında pazarlamak, konusu ile ilgili maden ocakları açmak ve işletmek 5.Konusu ile ilgili yurt içinde ve dışında kuruluşların temsilciliğini acentalığını almak gayesine uygun olarak yerli ve yabancı şirketlerle adi ortaklık veya benzeri iştiraklerle ihalelere gerek pilot gerekse tali firma olarak katılmak ve taahhütlere girmek, 6.Sermaye şirketlerine kurucu olarak katılabilir. Kurulmuş ve kurulacak yurtiçi ve yurtdışındaki sermaye şirketlerinin hisse senetlerini ve paylarını aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği faaliyetinde olmamak suretiyle satın alabilir ve satabilir. 7.Sermaye şirketlerinin tahvillerini satın alabilir. 8.Konusu ile ilgili her türlü mümessillikleri almak ithalat ihracat ve dahili ticaret yapmak, 9.Hayat Sigortası dışındaki bilumum sigorta acenteliği ve temsilciliklerini almak, 10.Sermaye Piyasası Kurulunca aranacak açıklamaların yapılması kaydı ile paylarına sahip olduğu sermaye şirketleri lehine teminat verebilir; kendileri ile veya kendileri için yapılacak işlerde bu şirketlerden teminat alabilir. 11.İlgili mevzuat çerçevesinde paylarına sahip olduğu sermaye şirketlerine ödünç para verme ile ilgili mevzuata uygun olmak suretiyle her türlü krediler verebilir. 12.Şirket gayelerinin gerçekleşmesi için gerekli gayrimenkullere sahip olabilir, bunları tamir veya yeniden inşa edebilir, kullanabilir ve gayrimenkullerini satabilir veya kiraya verebilir. İşlerini yapabilmek için her türlü teminatı alabilir ve verebilir, gayrimenkul ipoteği alabilir veya gayrimenkullerini ipotek edebilir. 13.Hakiki ve hükmi şahıslar ile bankalardan her türlü borçlanma yoluyla kaynak sağlayabilir. 14.Her türlü ticari işleri kendi ortakları ve yönetim kurulu üyeleri ile yapabilir. 15.Şirketin kendi adına ve 3. Kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur. 16.Şirket, çeşitli amaçlar için vakıflar kurabilir veya çeşitli amaçlar için kurulmuş vakıflara üye olabilir. Şirket vakıflar ve bu gibi çeşitli amaçlarla kurulmuş kurumlara veya kişilere bu konudaki kanun hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulunun belirlediği esaslara uyarak bağışta bulunabilir. 17.Aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak koşuluyla gerektiğinde menkul kıymet alım ve satımı yapabilir. Aktifinde bulunan menkul kıymetleri gerektiğinde satabilir veya başka kıymetler ile değiştirebilir. 18.Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. 19.Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek.


Onveon İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi adres: Bahçelievler, Merkez Mahallesi, Basın Ekspres Yolu Bulvarı Cemal Ulusoy Caddesi, 13/A