Osmaniye'de icradan 1 milyon 497 bin TL'ye satılık fabrika!

Osmaniye'de icradan 1 milyon 497 bin TL'ye satılık fabrika! Osmaniye'de icradan 1 milyon 497 bin TL'ye satılık fabrika!

Osmaniye 1. İcra Müdürlüğü, Osmaniye ili, Toprakkale ilçesi, Tüysüz Köyü, Leçelik mevkii, 104 ada, 4 parselde yer alan 7. 260 metrekare alanlı fabrika binası ve kargir idari binayı satışa sunuyorOsmaniye 1. İcra Müdürlüğü tarafından verilen ilan şu şekilde;

T.C. OSMANİYE 1. İCRA MÜDÜRLÜÄžÜ GAYRİMENKULUN AçIK ARTIRMA İLANI

DOSYA N0:2011/25 Tal.

Bir borçtan dolayı hacizli(ipotekli) bulunan ve satılmasına karar verilen taşınmazların cinsi, niteliği, kıymeti,
adedi,önemli özellikleri:

TAşžINMAZIN TAPU KAYDİ VE HALİHAZIR DURUMU:

Osmaniye ili, Toprakkale ilçesi, Tüysüz Köyü, Leçelik mevkiinde, kain tapunun 15 Cilt, 1437 Sayfa, 104 Ada, 4 . Parsel'de kayıtlı, 7.260,21 m2 miktarlı Fabrika Binası ve Kargir idari bina vasıflı taşınmaz, Taşınmaz üzerinde

1) 100 m2 oturumlu, iki katlı betonarme karkas olarak yapılmış yazıhane ye yemekhane olarak kullanılan yapı mevcuttur, binanın kapıdan profil ve ahşap, pencereler pvc, bina tabanı kaiebodur, iç duvarlar alçı sıva üzeri plastik boya, takriben 5 yaşında, 3,sınıf grubu yapı sınıfına girmekte, toplam inşaat alanı 200 mZdir.
2) 50 m2 oturumlu, tek katlı, betonarme karkas olarak yaoılmış mescit olarak kullanılan yapı mevcuttur, yapının kapıları ve pencereler pvc, tabanlar kaiebodur, İç duvarlar kısmen seramıK, Kısmen aks sıva üzeri plastik boya, bina 3,sınıf A grubu yapı sınıfına girmektedir.
3) 44 m2 oturumlu, tek katlı, betonarme karkas olarak yapılmış depo olarak kullanılan mevcuttur.
4) 290 m2 oturumlu, çelik çatılı, saç kaplamalı, yan duvarlar biriket, kaba inşaatta depo olarak kullanılan yapı mevcuttur,
5) fabrika binası olarak kullanılan yapı mevcut olup, İnşaat alanı 2,750 m2'dlr, binanın üzeri çelik çatı ve sac kaplamadır, yüksekliği 7 m.'dir. Binanın dış çevresine 3 m yükseklikte biriket duvar örülmüş, üst kısmı saçla kapatılmıştır.Binanın tabanı şaptır, bina takriben 5 yaşındadır.
6) 270 m2 alanlı, çelik kolon üzerine oturtulmuş, çelik çatılı, sac kaplamalı, yanları açık gölgelik bulunmaktadır.
7) Parselin etrafı ihata duvarı ile çevrilidir, duvar kısmen taş, kısmen de biriketten örülmüştür.Giriş kısmında küçük bir nizamiye binası ve geniş bir giriş kapısı yapılmıştır.

TAşžINMAZLARIN DEĞERİ: :1.497.205,30 TL

TAşžINMAZIN İMAR DURUMU:

Parsel Organize Sanayi Bölgesi içerisindedir.

SATIşž şžARTLARI:
1- Birinci artırmanın 22.07.2011 Cama günü, saat 09.30-09.40 arasında,, Osmaniye 1 .icra Müdürlüğünde açık artırma suretiyle yapılmasına, bu artırmada tahmin edilen kıymetin %60'ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masrafını geçmek şartı ile ihale olunmasına, böyle bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla, 01,08.2011 Pazartesi günü aynı yer ve saatlerde ikinci artırmaya çıkarılmasına, bu artırmada da bu miktar elde edilememişse gayrimenkul en çok artıranın 'taahhüdü saklı kalmak üzere artırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok artırana ihale edilmesine, şu kadar ki artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin %40'ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış düşürülecektir,

2- Artırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıymetinin %20'si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır, Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Damga vergisi, KDV, tabu harç (1/2) ve teslim masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler, tapu harcs 1/2'si ve tellaliye satış bedelinden ödenir,

3- ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*)'bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile on beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.

4-Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse icra ve iflas Kanununun 133'üncü maddesi gereğince ihale feshedilir, iki ihale arasındaki farktan ve temerrüt faizinden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiçbir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir.

5-şžartname, İlan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6-Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2011/25 Tal. sayılı dosya numarasıyla Müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur,

7-Taşınmazın icra satışları dahil 3.kişilere devrinde OSB'den uygunluk şartı aranacak olup,' Taşınmaz Organize Sanayi Bölgesi içinde bulunduğundan, Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu gereği; borç nedeniyle satışına karar verilen gayrimenkullerin icra yolu ile satışı halinde, Organize Sanayi Bölgesi (OSB.)'nin kuruluş protokolünde (ana sözleşmesinde) öngörülen niteliklere sahip alıcılara satış yapılmaktadır. OSB. Ana Sözleşmesi icra dosyasında bulunmaktadır. Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi 'Karma Organize Sanayi Bölgesi' dır. Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği'nin 101 .maddesinde 'karma organize sanayi bölgelerinde katılımcıların kuramayacakları tesisler belirtilmiştir. Bu nedenle, Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği'nin 101 .maddesinde belirtilen katılımcı niteliklerinin dikkate alınmasını, aksi takdirde Organize sanayi Bölgeleri Kanunu'nun 18.maddesi ve Organize Sanayi Bölgeleri Yönetmeliği'nin 109. maddesinin 7.fıkrası uyarınca, bu husustaki yasalara aykırılığın mahkemelerce tespiti halinde', arsa kimin tasarrufunda olursa olsun, tahsis veya satış tarihindeki bedeliyle geri alınarak bir başka katılımcıya tahsis ve satış yapılabilecektir. Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği'nin 101 .maddesinde belirtilen kurulamayacak tesisler,

a)Karmave ihtisas OSB.ler de;

1-Rafineriler, gazlaştırma ve sıvılaştırma tesisleri,
a)Ham petrol rafinerileri,
b)Kömür veya bitümlü şistin sıvılaştırıldığı ve gazlaştırıldığı tesisler,
c)Sıvılaştırılmış petrol gazı dolum ve depolama tesisleri,

2-çimento fabrikaları, beton santralleri,çimento klinger üreten tesisler,

3-Nükleer güç santralleri ile diğer nükleer reaktörler,

4-Radyoaktif atıkların depolanması, bertarafı ve işlenmesi amacıyla projelendirilen tesisler ve benzeri radyoaktif atık tesisleri,

5-Nükleer yakıtların üretilmesi veya zenginleştirilme ¬si ile ilgili tesisler,

6-Endüstriyel nitelikli,sintine ve benzeri atık suların geri kazanım tesisleri,

7-çevre ve Orman Bakanlığının olumlu görüşü doğrultusunda OSB tarafından kurulmasına izin verilen; kullanılmış yağın yeniden rafine edilmesi ve/veya başka türlü bir ürüne çevrilerek tekrar kullanımı, metal, plastik, ahşap,naylon, lastik, kauçuk, kağıt, karton, cam, iplik ve benzeri atık ve hurdaları ara veya nihai ürüne çeviren tesisler hariç .olmak üzere, her türlü atığın;geri kazanımı,ayrıştırılması, yakılması, gazlaştırılması,kimyasal yolla arıtılması,nihai ve/veya ara depolanması ve/veya araziye gömülmesine ilişkin tesisler,

b)Karma OSBlerde
1-Parlayıcı/patlayıcı/yakıcı maddelerin üretildiği ve dolumunun yapıldığı tesisler
2-Petrokimya kompleksleri
3-Üretiminde kapalı proses, gaz veya sıvı yakıt ve toz kaynaklarında filtre sistemlerini kullanan tesisler hariç; tuğla ve kiremit fabrikaları, kömür yıkama kireç, alçı ve zımpara tesisleri
4-Entegre şeker fabrikaları
5-Mor-alkali tesisleri, gliserin, yağ asitleri, sülfrik asit, hidroklorik asit, klor ve benzeri kimyasal maddeler üreten yerler,azot sanayi ve bu sanayi ile entegre gübre fabrikaları
6-Zirai mücadele ilaçları için hammadde üretimi yapan tesisler
7-Asbest, asbest içeren ürünlerin işlenmesi veya dönüştürülmesi yapılan tesisler
8-Selüloz ve selüloit üretim yapan tesisler,
9- OSB.nin kanal deşarj standartına uygun atıksu arıtma tesisi kuran tesisler hariç olmak üzere;kağıt hamurundan lıerçeşit kağıt üretimi yapan tesisler,
10-Ham deri işleme, padok ve hayvan kesimi yapılan tesisleri
11 -Maya ve tuz üretim tesisleri,
12-Talk, barit, kalsit, antimuan ve benzeri kırma ve öğütme tesisleri, OSB, yukarıda belirtilen tesisler dışında, OSB'de kurulu tesislerin sektör yapısını ve OSB altyapı tesislerine etkilerini dikkate alarak kurulmasında sakınca gördüğü diğer tesisler için Ünivetsite ve benzeri kuruluşlardan alınacak raporlar çerçevesinde karar verir.'
8-Satış ilam ilgililerin adreslerine tebliğe gönderilmiş olup, adreste tebligat yapılamaması veya adresleri' bilinmeyenlerinde yerine kaim olmak üzere İLANIN TEBLİĞ OLUNUR,
(ic.ifK.126)
(*) ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
Yönetmelik Örnek No:27

Osmaniye 1. İcra Müdürlüğü tarafından verilen ilanı görmek için tıklayınız


Zeynep Karabag/Emlakkulisi.com