10 / 08 / 2022

Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 2022!

Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 2022!

Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 2022 bugünkü 31868 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 2022 bugünkü 31868 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

YÖNETMELİK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından:

OTOPARK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1- 22/2/2018 tarihli ve 30340 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Otopark Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “Çevre ve Şehircilik Bakanlığını” ibaresi “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığını” olarak, aynı fıkranın (l) bendinde yer alan “Yol üstü araç park yeri:” ibaresi “Yol üstü (Yol boyu) araç park yeri:” olarak değiştirilmiştir.

Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 2022!

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan “1000 metrelik yarıçap” ibaresi “1500 metrelik yarıçap veya 2000 metrelik yürüme mesafesi” olarak değiştirilmiş ve aynı bendin (6) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“6) Sit alanlarında, mevzuat gereği parselde otopark ihtiyacının tamamen ya da kısmen karşılanamaması ve sit alanı sınırlarının 1500 metre yarıçapından veya 2000 metrelik yürüme mesafesinden daha fazla olması nedeniyle mevzuatı uyarınca bu mesafeler içinde başka bir parselde de otopark yeri karşılanamadığının idaresince tespiti halinde, karşılanamayan otoparka ilişkin gerekli yatay ve düşey işaretlemeler yapılmak suretiyle yol boyu otoparkı, cep otoparkı gibi yöntemlerle yol üzeri parklanma düzeni idaresince sağlanır.”