Özel öğrenci yurtlarına yeni düzenleme!

Özel öğrenci yurtlarına yeni düzenleme!

Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliği, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmelik, öğrenci yurtlarının yanı sıra öğrenci apartlarını, öğrenci pansiyonları ve öğrenci stüdyo dairelerini de ilgilendiren düzenlemeleri içeriyor..Özel öğrenci yurtlarına yeni düzenleme geldi. Bugünkü Resmi Gazete'de yer alan Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliği, öğrenci yurtlarının yanı sıra öğrenci apartlarını, öğrenci pansiyonlarını ve öğrenci stüdyo dairelerini de kapsıyor.


Yönetmelik gereğince kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilebilmesi için öğrenci yurdu için en az kırk öğrenci, öğrenci pansiyonu için en az otuz öğrenci, öğrenci apartları için en az on öğrenci, öğrenci stüdyo daireleri için en az on öğrenci şartı aranacak.


Kurumların, kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatları Bakanlık tarafından verilecek. Kamu tüzel kişileri tarafından açılan kurumlara kurum açma izni verilebilmesi için kamu tüzel kişiliğinin mevzuatına uygun karar veya onaylarının bulunması gerekecek.


Kurum binalarında aranacak şartlar

(1) Kurum açılacak binalarda aşağıdaki şartlar aranacak;

a) Meyhane, kahvehane, kıraathane, bar, elektronik oyun merkezleri gibi umuma açık yerler veya alkollü içki satılan yerler ile öğrenci yurt ve pansiyonları arasında, kapıdan kapıya en az yüz metre uzaklığın bulunması zorunludur. Yüz metre uzaklığın ölçümünde, bina ve tesislerin varsa bahçe kapıları, yoksa bina kapıları; kapıların birden fazla olması durumunda ise en yakını esas alınır. Öğrenci apartları ve öğrenci stüdyo daireleri ise meyhane, kahvehane, kıraathane, bar, elektronik oyun merkezleri gibi umuma açık yerler veya alkollü içki satılan yerler ile aynı binada bulanamazlar. Bu bentte belirtilen mesafenin tespitinde kurum açma incelemesini yapanlar tarafından gerektiğinde ilgili kurumlarla işbirliği yapılır. 12/3/1982 tarihli ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu kapsamında bulunan belgeli işletmelerle kurumlar arasında yüz metre uzaklık şartı aranmaz.


b) Kurum binalan ve bahçelerinde baz istasyonları bulunamaz.


(2) Barınma hizmetleri; ortaokul ve imam-hatip ortaokulu öğrencilerine öğrenci yurtlarında, ortaöğretim kurumlan öğrencilerine öğrenci yurt ve pansiyonlarında verilir ve bu kurumlar müstakil binalarda açılır. Yükseköğrenim öğrencilerine barınma hizmeti veren kurumlar bağımsız girişi bulunan bir binada veya etrafı ihata duvarıyla çevrili ortak bir taşınmazın üzerinde bulunan ve tamamı kuruma ait birden fazla binada açılabilir.


(3) Zemin katı dışında kurum açılacak binalarda, asansör veya engellilerin erişilebilirliğini sağlayan taşıma ve iletme sistemlerinin bulunması gereklidir. Ancak kuruma ait binanın zemin katında barınma hizmetinin verilebilmesi ve bu kata engelli erişilebilirliğinin sağlanması halinde diğer katlar için engelli erişilebilirlik şartı aranmaz.


(4) Ortaokul, imam-hatip ortaokulu veya ortaöğretim kurumlan öğrencilerine barınma hizmeti veren kurumlarda yatakhaneler en az üç, en fazla altı öğrenci; yükseköğrenim öğrencilerine barınma hizmeti veren öğrenci yurt ve pansiyonlarında yatakhaneler en az bir veya üç, en çok altı öğrenci, öğrenci apartı en az bir veya üç, en çok altı öğrenci, öğrenci stüdyo dairesi bir veya üç öğrenci barınacak şekilde düzenlenir.


(5) Kurum binaları, her yıl öğretim yılı başlamadan önce yangın güvenliği, elektrik tesisat güvenliği, ısınma sistemi güvenliği, su ve gaz tesisatı güvenliği hususlarında itfaiye, üniversitelerin ilgili bölümleri, mühendis odaları veya diğer ilgili kurum veya kuruluşlara kurum yönetimince kontrol ettirilir. Kontrolleri yapan kurum veya kuruluşlarca düzenlenen raporun bir örneği kurum tarafından bağlı olduğu il veya ilçe millî eğitim müdürlüğüne gönderilir, bir örneği de denetlemeye yetkili olanlara sunulmak üzere kurumda muhafaza edilir. Î1 veya ilçe millî eğitim müdürlüğünce 38 inci maddenin dördüncü fıkrası doğrultusunda işlem yapılır.


(6) Kurum binalarının iç ve dış duvarları ile tavan döşemelerinde ahşap ve yanma özelliği yüksek malzemelerden yapılmış giydirmeler kullanılamaz.


(7) Yangın merpenleri ve kaçış yollarının kapıları yangına karşı dayanıklı malzemeden yapılır. Acil çıkış kapıları dışarıdan açılamayan ancak içeriden kilitlenemeyen veya yangın ikazıyla otomatik olarak açılacak şekilde yapılır.


(8) Kurum binalarında yangın ikaz amacıyla duman ve ısıya duyarlı, gaz kaçaklarım algılayan sensörler, alarm sistemi ile kurum kontenjanının yüzden fazla olması halinde otomatik söndürme sisteminin bulunması zorunludur.


(9) Kurum binalarının yangından korunmasına ilişkin bıı Yönetmelikte belirtilen şartların dışında 27/11/2007 tarihli ve 2007/12937 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda gerekli tedbirler alınır.

(10) Kurum binaları, kurum yönetimi tarafından e-Yurt modülünde bulunan güvenlik kontrol listesi üzerinden kontrol edilerek sonuçları modüle işlenir.Kurumların geçici kapatılması ve kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatının iptal edilmesi


(1) Yapılan denetleme, inceleme veya soruşturma sonucunda;


a) Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Anayasada ifadesini bulan niteliklerine aykırı miting, forum, direniş, yürüyüş, boykot, işgal gibi ferdi veya toplu eylemler düzenleyen, düzenlenmesini ya da öğrencilerin katılmasını teşvik eden veya zorlayan, Anayasada İfadesini bulan temel hak ve hürriyetleri kötüye kullanan veya öğrencileri bu suçlara yönelten,


b) Devletin, ülkenin ve milletin bölünmez bütünlüğünü bozma doğrultusunda faaliyet gösteren, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum ya da gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iitisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu tespit edilen,


c) Açılış amacı dışında kullanılan,

ç) Öğrencilerin ve personelin güvenliğini sağlamayan, öğrencilerin barınma hizmetine ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmeyen,

d) Açılış şartlarını kaybeden,

e) İlan ve reklamlarında taahhüt ettiği şartları sağlamayan,

f) İlan ve reklama ilişkin gerekli şartları yerine getirmeyen,

g) Kurumda hizmetlerin devamını sağlayacak yeterli personel bulundurmayan,

ğ) Sözleşme veya taahhütnamelerinde usulsüzlük yaptığı tespit edilen,

h) Mevzuat hükümlerine aykırı olarak işletilen,


kurumlar hakkında ikinci ve üçüncü fıkralarda yer alan hükümler uygulanır.

(2) Birinci fıkranın (a), (b) veya (c) bentlerinde belirtilen durumlardan herhangi birinin varlığı halinde kurumun kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilir.


(3) Birinci fıkranın (a), (b) ve (c) bentleri dışındaki bentlerde belirtilen durumlardan dolayı kurum, fiilin ağırlığına göre onbeş günden az olmamak üzere bir yıla kadar geçici olarak valilikçe kapatılır. Valiliklerce, eksikliklerini tamamladıkları tespit edilen bu kurumlanıl barınma hizmetine devam etmelerine izin verilir. Eksikliklerini geçici kapatma süresi sonuna kadar tamamlamadığı tespit edilen veya aynı fiil nedeniyle iki defa geçici olarak kapatılan ya da her halükarda üç defa geçici olarak kapatılan kurumların kurum açma izinleri ile işyeri açma ve çalışma ruhsatlan iptal edilir.


(4) Geçici kapatma kararında, geçici kapatmanın başlayacağı tarih otuz günü geçmemek üzere belirlenir. Hakkında geçici kapatma kararı alınan veya kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı iptali nedeniyle kapatılan kurumlarda kalan öğrencilerin barınmaları konusunda valilikçe gerekli tedbirler alınır. Bakanlıkça da geçici kapatma kararı verilebilir, bu halde karar valiliklerce uygulanır.


(5) Denetleme, inceleme veya soruşturma sonucunda kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilen kurumlanıl kurucularının ve kurucu temsilcilerinin beş yıl geçmeden yeni bir kurum açmasına, devralmasına, ortak olmasına, kurucu temsilcisi olmasına izin verilmez. Kurucu veya kurucu temsilcisine ilişkin bu bilgiler e-Yurt modülüne kaydedilir.


(6) Birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerindeki eylemler nedeniyle kapatılan kuramların kurucularına ait diğer kurumların da kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatları iptal edilir.


Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliği tam metni!


Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com