Palandöken'de 8 milyon TL'ye 3 arsa satılıyor!

Palandöken'de 8 milyon TL'ye 3 arsa satılıyor!Palandöken İlçe Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü tarafından 3 arsa ihale usulü ile satışa sunuluyor..


Erzurum Palandöken'de Osman Gazi Mahallesi'nde yer alan ticari konut imarlı 3 arsa ihale usulü ile satışa sunuluyor. İhale 10 Ağustos Perşembe günü saat 14.00, 14.10 ve 14.20 saatleri arasında Palandöken Belediyesi Encümen Salonunda yapılacaktır.


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Palandöken İlçe Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden:


Palandöken


AÇIKLAMA: Mülkiyeti Belediyemize ait Yukarıdaki taşınmazlar 2886 Yasanın 17 ve 35/a Maddesi uyarınca Kapalı Teklif usulü ile satışları yapılacaktır.

İhale 10.08.2017 tarihine müsadif Perşembe günü saat 14.00, 14.10 ve 14.20 saatleri arasında Palandöken Belediyesi Encümen Salonunda yapılacaktır.

İhaleye Katılmak İsteyen İsteklilerin;

1 - İkametgah ilmühaberi, nüfus cüzdanının aslı veya fotokopisi, vekaleten katılmak isteyenlerin 2017 yılı tasdikli vekaletnamelerini, tüzel kişiler adına katılacak olanların yetki belgeleri ile imza sirkülerine ilişkin belgeler ile geçici teminatın yatırıldığına dair vezne alındısı veya banka teminat mektuplarını ihale saatine kadar komisyona verilmesi zorunludur.

2 - Satışı yapılacak Ticari Konut arsaları ihale Onay tarihinden itibaren 15 (Onbeş) gün içerisinde İhale bedelinin % 50’si peşin olmak üzere geri kalan %50 ise 24 (yirmidört) ay eşit taksitle TEFE - TÜFE farkı uygulanarak ödenecektir. Satışı yapılacak olan arsalar KDV den muaftır.

Diğer her türlü yasal vergi, resim, harç ve sözleşme giderleri alıcıya aittir.

3 - Her bir arsa satışı için ayrı ayrı ihale dosyası almak zorunludur.

4 - Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

5 - Kapalı teklif usulü ile yapılacak olan ihaleye katılacak isteklilerin Tekliflerini 10.08.2017 tarihinde saat 13.30’a kadar Palandöken Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne tekliflerini vermek zorundadırlar.

6 - Posta ile gönderilen teklifler dikkate alınmayacaktır.

7 - İhaleye ilişkin şartname ve ekleri 250,00 TL bedel karşılığında Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.