01 / 07 / 2022

Pazar yeri kiralama şartları!

Pazar yeri kiralama şartları!

Pazar yerlerinde adına satış yeri tahsis edilmiş olan pazarcı ve üreticileri, tahsis sahibi olarak nitelendiriliyor. Peki, satış yeri tahsis edilecek pazarcılarda aranan özellikler nelerdir? İşte pazar yeri kiralama şartları...Pazar yeri kiralama şartları!

Pazar yerlerinde adına satış yeri tahsis edilmiş olan pazarcı ve üreticileri, tahsis sahibi olarak nitelendiriliyor. Pazar yeri kiralama şartları, Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelik kapsamında açıklanıyor.


Yönetmeliğe göre, satış yeri tahsis edilecek pazarcılarda aranan şartların başında ilgili meslek kuruluşuna kayıtlı olmak ve vergi mükellefi olmak geliyor.


Tahsis sahiplerinde aranılacak şartlar,

MADDE 12 – (1) Satış yeri tahsis edilecek pazarcılarda aşağıda belirtilen şartlar aranır:

a) Sebze veya meyve ya da belediyece izin verilen diğer gıda veya ihtiyaç maddelerinin satışı ile iştigal etmek,


b) İlgili meslek kuruluşuna kayıtlı olmak,


c) Vergi mükellefi olmak,


ç) Başvuru tarihinden önceki bir yıl içinde belediyece hakkında tahsis iptal kararı verilmemiş olmak,


d) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,


e) İlgili mevzuatla aranılan diğer şartlara sahip olmak.


(2) Satış yeri tahsis edilecek üreticilerde aşağıda belirtilen şartlar aranır:


a) Sebze veya meyve üreticisi olmak,


b) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesinde tutulan ilgili sistemlere kayıtlı olmak,


c) Başvuru tarihinden önceki bir yıl içinde belediyece hakkında tahsis iptal kararı verilmemiş olmak,


ç) Birinci fıkranın (d) bendinde aranılan şartlara sahip olmak,


d) İlgili mevzuatla aranılan diğer şartlara sahip olmak.


(3) Satış yeri tahsis talebinde bulunanlar, Ek-1’de yer alan dilekçe ile birlikte ilgili belediyeye başvurur. Dilekçeye aşağıdaki belgeler eklenir:


a) T.C. Kimlik numarası beyanı,


b) Tahsise ilişkin ilan tarihinden önceki bir yıl içinde tahsisin iptal edilmediğine ilişkin imzalı taahhütname,


c) İlgili meslek kuruluşuna/Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesinde tutulan ilgili sistemlere kayıtlı olduğunu gösterir belge,


ç) Adli sicil kaydına ilişkin beyanı,


d) Son altı ay içinde çekilmiş üç adet vesikalık fotoğraf.


(4) Satış yeri tahsis talebinde bulunan pazarcılardan, üçüncü fıkrada belirtilen belgelerin yanı sıra, kayıtlı olduğu vergi dairesi adı ve vergi kimlik numarası beyanı istenir.


(5) Belediyeler, adli sicil beyanının doğruluğunu ilgili mercilerden teyit eder.Pazar yeri nasıl kiralanır?Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com