07 / 07 / 2022

Petre Marble Dış Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!    


Petre Marble Dış Ticaret Anonim Şirketi bugün Şişli'de 100 bin TL sermaye bedeli ile Murat Yeşilyurt Koçak tarafından kuruldu.Petre Marble Dış Ticaret Anonim Şirketi bugün Şişli'de 100 bin TL sermaye bedeli ile Murat Yeşilyurt Koçak tarafından kuruldu.

Petre Marble Dış Ticaret Anonim Şirketi konusu:
A- GARİMENKUL 1- Türkiye Hudutları dahilinde bilumum Gayrimenkulleri satın almak, satmak, kiraya vermek ve kiralamak. Bunları devir teruğ edebilir. Kısmen veya tamamen kira ile tutabilir veya kiraya verebilir. Ayrıca menkul ve gayrimenkuller üzerinde her türlü intifa, irtifak hakları ile medeni kanun hükümleri gereğince ayni veya gayrimaddi haklar ile ilgili her türlü intizamı ve tasarrufu yapabilir. Şirkete ait menkul ve gayrimenkulleri şirket dışında her türlü kişilere, kuruluşlara bankalara, resmi, özel ve tüzel kişilere ipotek altına aldırabilir, teminat olarak verebilir, başkalarına ait her türlü gayrimenkulleri ipotek altına alabilir, her türlü ipotekleri tadil ve fek edebilir, her türlü gayrimenkulü satabilir, tapu işlemlerinde itiraz ve tevhid yapabilir. 2- Türkiye içinde veya dışında Şirkete veya üçüncü şahıslara ait arsa ve araziler üzerinde konut, rekreasyon alanları, ticaret merkezleri, fabrikalar ve tesisler, bilumum otel, motel, oberj, tatil köyü, yat limanı gibi mekanlar ve tesisler, toplu konutlar ve diğer her türlü siteler, üniversiteler ve kampüsleri, okullar, hastaneler, kışlalar, kültür sarayları, spor yapmaya matuf çeşitli mekanlar ve tesisler, kara, hava, demir ve su yolu liman, alan, tesis ve terminalleri gibi tesis ve mekanları inşa etmek, bunları tamamen veya kat irtifakı tesisi yoluyla satmak veya kiraya vermek, kara ve demir yolları yapmak; 3- Şirket her türlü alışveriş merkezleri, marketler, süper marketler, mağazalar, atölyeler, kurabilir, zincir oluşturabilir, alabilir, satabilir, kiralayabilir ve kiraya verebilir ve işletebilir, bununla ilgili olarak gerekli altyapı ve üst yapı sistemlerini kurabilir, gerekli olan madde ve malzemelerin alımını satımını, ithalatını, ihracatını yapabilir. 4- Her türlü gayrimenkul yatırım projeleri hazırlanması, uygulanması kontrollük ve danışmanlık hizmetleri yapmak, 5- Her türlü Emlak, gayrimenkuller, konutlar, siteler, daireler, marketler, depolar, iş hanları, iş merkezleri, plazalar, villalar ve tatil köyleri, devre mülkler apart otel, motel kamping ve turistik tesisler, organize sanayi bölgeleri, fabrikalar, araziler, arsalar, yalılar, köşkler ve her türlü taşınmazın alımını, satımını pazarlamasını ve ticaretini yapabilir, devir alabilir, devredebilir kiralayabilir ve kiraya verebilir. 6- Şirket amaç ve konusuna uygun olarak hizmetlerini üstlenmiş olduğu binaların, sitelerin, dairelerin ve buna benzer gayrimenkullerin uygun şekilde kullanılmasının sağlanması, gayrimenkullerin bakım ve onarımı için gerekli çalışmaların gerçekleştirilmesi, gerekli hizmetlerin oluşturulması, gayrimenkul içerisindeki ortak alanların onarımı, bakımı, faaliyeti ve kullanımına ilişkin işlemler, teknik ve spesifikasyonlar çerçevesinde dahili düzenleme, dekorasyon onarım ve değişikliklere uyması gereken zorunlu ilkeleri belirten dahili düzenlemelerin hazırlanması gayrimenkullere ait birimlerin kiralanması, her türlü yönetim hizmetlerinin sağlanması ve gayrimenkul sahipleri tarafından kendisine yüklenen görevlerin yerine getirilmesi işlerini yapmak. 7- Gayrimenkul yatırımı amacına yönelik olarak iş yerleri, turistik tesisler, alışveriş merkezleri, garaj, depo, antrepo, ofis, imalathane yerleri, lojistik hizmet binaları, paketleme, ambalaj ve lojistik tesis binaları inşa edebilir, satın alabilir, satabilir, kiraya verebilir,kiralayabilir, kira ve satış sözleşmesi tanzim ve imza edebilir. 8- Her türlü kira kontratı tescili ve üst hakkı ve bunun gibi gayrimenkule ilişkin ayni hakları tapuya tescil ettirebilir, 9- Mülkiyeti hazine, belediye, orman idaresine, vakıflara ve diğer hakiki hükmi şahıslara ait her nevi turistik tesis tatil köyü hotel, motel, gazino, oyun salonları eğitim ve dinlenme tesisleri, restoran, büfe, yat, karavan, yat limanı işletmeciliği yapılması gerektiğinde bu tesislerin kiralanması kiraya verilmesi satılması, 10- Gayrimenkul yatırımı amacına yönelik olarak hazineden vakıflardan belediyelerden kamu kurum ve kuruluşlarından hakiki hükmi şahıslardan arazi bina turistik tesis arsa satın almak kiralamak, yap-işlet-devret akdi ile gayrimenkulü devir almak bu şekilde kiralanan ya da satın alınan arsa araziler üzerine her türlü turistik tesisler, işyerleri, depo ve lojistik tesis inşa edilip işletilmesi ayrıca bu şekilde iktisap edilen taşınmazların üzerine devre mülk şeklinde inşaat yapılması ve satılması, 11- Hazır inşaatı tamamlanmış turistik tesis, hotel motel tatil köylerinin işyerlerinin satın alınması, kiralanması, işletilmesi sahip olduğu taşınmazların üzerine ipotek tesis edilmesi her türlü taşınmazların kara deniz hava nakil vasıtalarının demirbaş döşeme makine ve teçhizatın satın alınması kiralanması kiraya verilmesi Leasing yoluyla satın alınması satış vaadi senediyle satın alınması satılması 12- Gayrimenkul amaç ve konusu ile ilgili olarak inşa edeceği satın alacağı kiralayacağı ve diğer yollardan iktisap edeceği taşınır taşınmaz her türlü malların devir temlik edilmesi kiralanması kiraya verilmesi ipotek konulması ipotek fek edilmesi satış vaadi yapılması her türlü akitlerin tapu kayıtlarına tescil edilmesi için devlet belediye özel idare kamu kurum ve kuruluşları özel ve tüzel kişiler tapu idareleri nezdinde her nevi akit yapılması ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Adres: 19 Mayıs Mahç Yaşar Doğu Sok. Konak Apt. No: A ŞİŞLİ