Pıoneers Gayrimenkul Geliştirme Danışmanlık ve Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!

Pıoneers Gayrimenkul Geliştirme Danışmanlık ve Ticaret Anonim Şirketi kuruldu! Pıoneers Gayrimenkul Geliştirme Danışmanlık ve Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!

Pıoneers Gayrimenkul Geliştirme Danışmanlık ve Ticaret Anonim Şirketi, A.Abdullah AElkhereıjı Yönetim Kurulu Başkanlığı'nda 10 milyon TL sermaye ile 27 Ocak'ta Beşiktaş, Nisbetiye Mahallesi, Gazigüçnar Sokak'ta kuruldu.Pıoneers Gayrimenkul Geliştirme Danışmanlık ve Ticaret Anonim Şirketi, A.Abdullah AElkhereıjı Yönetim Kurulu Başkanlığı'nda 10 milyon TL sermaye ile 27 Ocak'ta  Beşiktaş, Nisbetiye Mahallesi, Gazigüçnar Sokak'ta kuruldu. 


Pıoneers Gayrimenkul Geliştirme Danışmanlık ve Ticaret Anonim Şirketi iş konusu; 1-Gayrimenkul  ve emlak sektöründe faaliyet ve yatırımları geliştirmek, koordine etmek ve yönetmek. 2-Türkiye  de Alış veriş merkezi projeleri ve başka gayrimenkul projeleri geliştirmek ve uygulamak.  3- Alış  veriş merkezi ve başka gayrimenkul projelerinin inşaatı, genişletilmesi ve işletilmesi için gereken her türlü ekipman ve malzemeyi satın almak, üretmek, ithal ve ihraç etmek.  4-İnşaat  sektöründe her türlü  fizibilite,  projelendirme, inşaat yıkım, bakım,  onarım ve montaj işlerini ve mühendislik , kontrolörlük , danışmanlık ve projelendirme işleri ile ilgili  bütün ticari  işleri yürütmek ve gerçekleştirmek.  5- Kat  karşılığı arsa alarak parsellemek suretiyle aracılık yapmamak kaydıyla satmak, takas etmek ve kat karşılığı inşaat yapmak.  6- Yurt içinde ve yurt dışında turistik tesisler, toplu konutlar, meskenler inşaa etmek.  7-Türkiye  sınırları içinde veya yabancı ülkelerde resmi ve özel kurum  ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık  artırma, eksiltme teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak  hertürlü küçük ve büyük yapılar hertürlü  mekanik, elektrik,  tesisat ve inşaat işlerini, bunlarla ilgili bütün ekipman ve malzeme  alımı satımı ve  anahtar teslim taahhüt etmek. Her türlü banka,  banka genel müdürlüğü,, toplu konut ve siteler, okul hastane, hava  meydanları, limanlar, sulama kanalları, köprü, yol, yol çizgi işleri, yol  kenarındaki bariyerlerin düzenlenmesi işlerini, sınai yapı ve fabrika inşaat işlerini taahhüt etmek yapmak ve yaptırmak veya emaneten yapımcı olarak bu  işleri üstlenmek       8-İnşaat yapımında kullanılan hertürlü inşaat malzemeleri, doğaltaş, ahşap parke,ekipman ve aletlerin ithalat, ihracat ve ticaretini yapmak.  9- Hertürlü alım satıma konu olan emtia  ve  ürünlerin  toptan ve perakende dahili ticaretini, pazarlamasını,ithalat ihracatını ve dış ticaretini yapmak.  Şirket bu amacına ulaşmak için aşağıdaki iş ve işlemleri yapabilir veya yaptırabilir.  a-Konusu ile ilgili bulunan her türlü ,kurulum, tasarım, tedarik,  dağıtım, iletişim, ithalat,ihracat, nakliye, satın alım ve satış faaliyetlerini yürütmek. b-Şirket herhangi bir türden ithalat, ihracat ve işlerini yürütebilecek, toptan ve perakende satışları yürütebilecek, konusu ile ilgili olan herhangi bir türden resmi ve özel ihaleleri yürütebilecek ve açık arttırmalara ve açık eksiltmelere girebilecek. c-Şirket mevcut bulunan veya kurulacak olan yerel ve yabancı gerçek kişiler ve tüzel kişiler ile işbirliğine girebilecek, bunları şirketin ortakları yapabilecek veya yeni şirketler tesis edebilecek veya bunlar ile yeni ortaklıklara girebilecek, yerel ve yabancı şirketleri ve işletmeleri tamamen veya kısmen devralabilecek, bu şirketlerin sermayelerine ve işlerine iştirak edebilecek, yurt içinde ve yurt  dışında distribütörlükler alabilecek veya bu türden distribütörlükler verebilecektir. d-Şirket şirketin amacı  ve konusunun gerektirdiği şekilde diğer teşebbüslere girebilecektir ve ayrıca herhangi bir türden gerekli işlemlere, prosedürlere ve anlaşmalara girebilecektir. Şirket, faaliyet konularına giren işleri bizzat gerçekleştirebileceği gibi bunları başka firma ve kuruluşlara da yaptırabilir;  e- Şirket amaç ve  konuları gerçekleştirmek için her türlü ticari, hukuki, idari ve mali işleri yürütmek üzere, teknik ve idari personel yetiştirmek, bu amaç doğrultusunda ve sosyal amaçlı olmak şartı ile  eğitimci teknik personel getirmek ve istihdam etmek;  f-Gerekli izinleri  almak şartı ile, konuları ile ilgili işleri yapan yerli, yabancı gerçek ve tüzel kişilerle ortaklıklar kurmak, ortak girişim (joint venture), franchising ve benzeri ticari  antlaşmaları yapmak, kurulmuş şirketlere ortak olmak, holdinglere ve kuruluş halindeki şirketlere iştirak etmek;  g- Yurt içinde ve yurt  dışında resmi ve özel kuruluşların açtıkları, konuları ile ilgili ihalelere girmek, taahhütlerde bulunmak, teminatlar yatırmak, gerektiğinde yatırdığı teminatları geri çekmek;   h- Şirket konuları ile  ilgili mutemetlik, ticari vekillik, dahili ve uluslararası komisyonculuk, ithalat ve ihracat, transit ticaret, temsilcilik, bayilik, mümessillik ve acentelik yapmak, konuları ile ilgili bayilik, mümessillik ve acentelikler almak, vermek.Lisans almak ve bu lisansa göre üretim yapıp pazarlamak, mağazalar açmak.  ı- Şirket konuları ile  ilgili teşvik tedbirlerinden yararlanmak, yerli veya yabancı finans kuruluşlarından kısa orta uzun vadeli krediler temin etmek,   amaç ve konuları çerçevesinde kalmak şartı  ile bütün hakları iktisap ve borçları iltizam etmek. Şirket ulusal ve uluslararası her türlü proje bazlı hibe kredilere baş vurabilecek bu türlü proje ve hibelere yardım,projenin hazırlanması için aracılık edebilir.  j-Şirket yabancı  sermayeyi teşvik ve bu husustaki sair yasal mevzuatı uyarınca yabancı ortak almak, gerekli izinleri almak şartı ile yabancı personel çalıştırmak.  k- Gerekli izinleri  almak şartı ile serbest ticaret bölgelerinde, serbest liman bölgelerinde konuları ile ilgili faaliyet göstermek


Pıoneers Gayrimenkul Geliştirme Danışmanlık ve Ticaret Anonim Şirketi adres: Beşiktaş, Nisbetiye Mahallesi, Gazigüçnar Sokak Uygur İş Merkezi 4/5