Protherm Eps Yalıtım Ve İzolasyon Sanayi Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!

Protherm Eps Yalıtım Ve İzolasyon Sanayi Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!Protherm Eps Yalıtım Ve İzolasyon Sanayi Ticaret Anonim Şirketi 1 milyon TL sermaye ile bugün Halime Yılmaz imzasıyla kuruldu.Protherm Eps Yalıtım Ve İzolasyon Sanayi Ticaret Anonim Şirketi 1 milyon TL sermaye ile bugün Halime Yılmaz imzasıyla kuruldu. 


Protherm Eps Yalıtım Ve İzolasyon Sanayi Ticaret Anonim Şirketi iş konusu; 1) İnşaat sektörü için her türlü izolasyon ve yalıtım maddelerinin üretimi, toptan ve perakende alımını, satımını, ithalini, ihracatını ve pazarlamasını yapmak   2) İmalat sanayi içinde enerji bölümünde, gıda maddeleri muhafazasında, taşıt yan sanayi ve ambalaj sanayi için her türlü yalıtım, izolasyon maddelerinin üretimi, toptan ve perakende alımını, satımını, ithalini, ihracını ve pazarlamasını yapmak.    3) Tarım sanayinde her türlü tarım ürünlerinin sıcak, soğuk ve rutubetten etkilenmesini önleyen yalıtım ve izolasyon maddelerinin üretimi, toptan ve perakende alımını, satımını, ithalini, ihracını ve pazarlamasını yapmak.    4) Her türlü enerji tasarrufu sağlayan kimyasal maddelerin toptan ve perakende alımını, satımını, ithalini, ihracını ve pazarlamasını yapmak,   5) Elektirik, elektronik sanayinde her türlü maddelerin rutubetten ve diğer etkenlerden korunmasını sağlamak amacı ile izolasyon ve yalıtım maddelerinin üretimi, toptan ve perakende alımını, satımını, ithalini, ihracını ve pazarlamasını yapmak.    5) Gemi sanayi için muhafaza ve lamine edici maddelerin üretimini toptan ve perakende alımını, satımını, ithalini, ihracını ve pazarlamasını yapmak.    6) Ses ve her türlü gürültüyü önleyen izolasyon ve tecrit maddelerinin üretimi, toptan ve perakende alımını, satımını, ithalini ihracını ve pazarlamasını yapmak.    7) İzolasyon ve yalıtım ile ilgili olarak makina, cihaz, araç ve gereç, yedek parça aksamının, ham, yarı mamul ve mamul maddelerin ambalaj malzemelerinin imalini, ithalini, ihracını yapmak bu maksatlarla ilgili olarak gerek yurt içinde gerekse yurt dışında her türlü tesis, fabrika, depo ve işletmeler kurmak ve işletmek.    Şirket  konusunu gerçekleştirmek amacıyla aşağıdaki işleri de yapabilir:    a) Şirket ve tesisler, atölyeler, ticari ve diğer üniteler kurabilir, kurdurabilir, kurulu tesisler satın alabilir, ortak olabilir,  kiralayabilir, kiraya verebilir, işletebilir, işlettirebilir.    b) Yurt içinde ve yurt dışında mümessillik komisyonculuk, acentelik, bayilikler alabilir, verebilir, irtibat büroları satış ve dağıtım teşkilatı, depolar, antrepolar açabilir, her türlü taşımacılık, ithalat ve ihracat ve taahhüt işlemlerini yapabilir ve bu hususları organize edebilir.    c) Her türlü makine, teçhizat ve yedek parçalar, ürün ve tali ürünleri ham, yarı mamul, mamul, yardımcı madde, ambalaj ve diğer malzemeleri ithal edebilir, satın alabilir, nakliyatını yapıp, pazarlayabilir.    d) Fason imalat, tedarik ve diğer iş ve anlaşmaları yapabilir, yaptırabilir ve bu hususlara dair yatırımlara girişebilir, yurt içinde ve yurt dışında her türlü ihalelere katılabilir. Her türlü ticaret ve hizmet faaliyetlerinde bulunabilir, yurt içinde ve yurt dışında personel eğitebilir, yetiştirebilir, istihdam edebilir.    e) Yurt içi veya yurt dışındaki bankalar veya diğer kredi veren kuruluşlardan kısa, orta ve uzun vadeli krediler alabilir, amaç ve konusu ile ilgili olarak finansal kiralama şirketleri ile finansal kiralama sözleşmesi yapabilir.    f) Mali, ticari ve sınai işlemleri icra edebilir, teknik yardım, proje, lisans, ihtira beratı, marka, model, ticaret unvanı, resim,  know-how, good-will, royalty gibi gayri maddi hakları iktisap edebilir, üzerlerinde her türlü tasarruflarda bulunabilir, bunlar ve diğer sınai mülkiyet hakkı veren anlaşmaları yerli ve yabancı firmalarla yapabilir, devir ve ferağ edebilir.    g) Yurtdışında şirketler kurabilir veya onlara katılabilir. Şirket faaliyet konularına giren işleri yapan gerçek ve tüzel kişilerle ortak girişimlerde bulunabilir, mevcut ticari işletmelere iştirak edebilir, birleşebilir.    h) Menkul ve gayri menkul mallar, tesisler, deniz, hava ve kara nakil vasıtaları satın alabilir, kiralayabilir, kısmen yada tamamen başkalarına kiraya verebilir, devir ve temlik edebilir, satabilir, kira sözleşmelerini ve satış vaadi sözleşmelerini tapuya şerh ettirebilir, terkin eder, gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, ipotek üst hakkı gibi sınırlı aynı haklar tesis edebilir, fabrika, depo satış mağazaları, idare binaları inşaa edebilir, alabilir, lehine rehin alabilir.      ı) Faaliyet konularıyla ilgili olarak ve ilgili mevzuatın gereklerini yerine getirmek suretiyle kalite kontrol laboratuvarları kurabilir, yönetebilir ve işletebilir, teknolojik, teknik ve ekonomik yapılabilirlik etüdü geliştiren kavramdan tasarıma geçiş sürecinde yer alan laboratuvar çalışmaları vb. çalışmalar, prototip üretimi, pilot tesisin kurulması, deneme üretimi, patent ve lisans çalışmaları ile satış sonrası sorun giderme hizmetlerini kapsayan araştırma ve geliştirme faaliyetlerini gerçekleştirebilir.    Protherm Eps Yalıtım Ve İzolasyon Sanayi Ticaret Anonim Şirketi Adres; Osmangazi Mah.Mareşal Fevzi Çakmak Cad.28 Esenyurt