Retro Fuar Stand Tasarım Mimarlık Hizmetleri Limited Şirketi kuruldu!

Retro Fuar Stand Tasarım Mimarlık Hizmetleri Limited Şirketi kuruldu!

Retro Fuar Stand Tasarım Mimarlık Hizmetleri Limited Şirketi 10 bin TL sermaye ile bugün Özkan Kesimoğlu imzasıyla kuruldu.Retro Fuar Stand Tasarım Mimarlık Hizmetleri Limited Şirketi 10 bin TL sermaye ile bugün Özkan Kesimoğlu imzasıyla kuruldu. 


Retro Fuar Stand Tasarım Mimarlık Hizmetleri Limited Şirketi iş konusu; A- Fuar Stand Tasarım İle İlgili a- Fuar alanlarındaki standların tasarımı, kurulumu, sökülmesi işlemlerinin yapılması b- Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir satabilir, kiralar, kiraya verir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir,ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Şirket gayri menkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edilebilir. c- Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. d- Şirketin amacı ile ilgili olarak marka ihtira beratı, ustalık (know-how) ve diğer sınai mülkiyet hakları iktisap etmek devir ve ferağ etmek bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapmak. e- Şirket faaliyet konularına giren işleri yapan hakiki ve hükmi şahıslarla ortak girişimlerde bulunabilir, mevcut ticari işletmelere iştirak edebilir ve onların hisselerini ve tahvillerini ve diğer menkul kıymetleri aracılık yapmamak kaydıyla alabilir satabilir. B- Mimarlık ile ilgili:  a- Yurt içinde veya yurt dışında ve özellikle Fransa da her türlü resmi ve özel sektöre ait mimarlık, mimari proje, inşaat, restorasyon taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ile turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek, b- Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde ve özellikle Fransa da, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık artırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü mimari proje mimarlık inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek, c- Türkiye Cumhuriyeti Devleti bakanlıklarının ve bakanlıklara bağlı resmi kuruluşların, Kamu İktisadi Teşebbüsleri, İktisadi Devlet Teşekkülleri, Kamu İktisadi Kuruluşları, Kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından, yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat tesisat yol ve su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı tesislerinin mimari projeleri dekorasyon, restorasyon, işlerinin yeni veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek, d- Her türlü dekorasyon, tasarım ve restorasyon işleri yapmak, e- Her türlü Mimarlık, iç mimarlık ve tasarım hizmetleri vermek şehir ve imar planları hazırlamak uygulamalarını yapmak, her türlü konut, iş yeri, ticarethane, iş hanları ile tatil köylerinin mimari projelerini çizmek, imar planlarına göre ruhsatlarını almak uygulamak ve bunların mimari ve iç mimari kontrollerini yapmak,  f- Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan, kartonpiyer, fayans, kalebodur su ve elektrik tesisatı, çatı tadilatı işlerini yapmak, g- Islah - imar planlarının yapımı ve uygulama işlerinin yapımı, h- Konuyla ilgili her türlü dengeleme hesaplama yazım ve çizim işlerinin yapımı, ı- Durum(hali hazır) kadastro, yer altı maden ocakları, deniz dibi tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı, parselasyon planlarının yapımı, i- Her türlü bina büro tesis ve yapılar ile peysaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık ve iç mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işlemek, C- Şirket konuları ile ilgili olmak kaydıyla ithalat, ihracat, dahili ticaret taahhüt iç ve dış uluslar arası mümessillik distribütörlük müşavirlik ve pazarlamacılık yapmak, Ç- Şirket iştigal konularıyla ile ilgili olarak yurt içinde ve yurt dışında fuarlara katılabilir teşhir yerlerinde sergiler açabilir, D- Gerek 6224 sayılı yabancı sermayeyi teşvik yasası gerekse sonradan çıkarılan kanun, kararname, yönetmelik hükümleriyle sair ilgili yürürlükteki hükümler uyarınca şirket faaliyet konularına giren işleri yapan gerçek ve tüzel kişilerle yurt içinde yurt dışında ortak girişimlerde bulunan mevcut işletmelere iştirak etmek, Şirket amaç ve konusunu gerçekleştirebilmesi için; a- Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verir, bunlar üzerinde üst hakkı dahil ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir, ve ipotekleri fek edebilir, Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhit, taksim parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir, b- Şirket kendi ihtiyacı için satın aldığı gayrimenkul mallar üzerinde kat mülkiyeti tesis edebileceği gibi üzerinde kat mülkiyeti tesis edilmiş gayrimenkul mallar satın alabilir. c- Şirket ihtiyacı için satın aldığı gayrimenkul ve menkul malları ihtiyacı dışında kaldığı zaman kiraya verebilir ve satabilir. d- Şirketin ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işlerRetro Fuar Stand Tasarım Mimarlık Hizmetleri Limited Şirketi Adres; Osb Mah.Mustafa Kurtoğlu Cd. Bakırcılar Ve Prin.San.St.36/B Beylikdüzü