Riskli binaya izin gerekmeden yıkım!

Riskli binaya izin gerekmeden yıkım! Riskli binaya izin gerekmeden yıkım!

Tapu ve imar kanunlarında değişiklik öngören yasa teklifinin yasalaştı. Bu kapsamda kentsel dönüşümde köklü değişiklikler hayata geçecek.

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu’nda perşembe kabul edilen teklifin, TBMM tatile girmeden önce yasalaşması amaçlanıyor. Milliyet Gazetesi'nden Bahar Atakan'ın haberine göre; teklifte öne çıkan bazı düzenlemeler ise şu şekilde:

Taşınmaz mülkiyetinin devrini planlayan sözleşmeler, tarafların farklı tapu müdürlükleri veya yurt dışı teşkilatında bulunmaları durumunda, taraf iradeleri resmi görevliler tarafından ayrı ayrı alınıp sözleşme bitirilebilecek.

Belediye ve mücavir alanlarda bulunan veya dışında kalan iskan dışı alanlarda yapılacak tarımsal amaçlı seralar, entegre tesis niteliğinde olmamak ve ilgili il tarım ve orman müdürlüğünden uygun görüş alınmak koşuluyla yapı ruhsatı aranmadan yapılabilecek.

Metruk yapılar ile bir kısmı veya tamamı yıkılacak derecede tehlikeli olan yapılar, belediye veya valilik tarafından yıkılabilecek.

Arazi ve arsaların dağıtımında alınacak düzenleme ortaklık payları, yüzden 40’tan yüzde 45’e çıkacak.

Belediye ve mücavir alan sınırlarında bulunan ve imar planı olmayan veya imar planında tarımsal amaca ayrılan Hazine’ye ait tarım arazilerinin satışında başvuru süresi 31 Aralık 2019 yılına kadar uzatılacak.

Satılan tarım arazilerinin satış tarihinden itibaren 30 yıl içerisinde tarım dışı amaca ayrılması halinde, güncel satış bedeli ile satış tarihi sonrasında TÜFE oranında artırılıp güncellenen bedel arasındaki fark, son kayıt malikinden alınacak.

Kentsel dönüşüm kapsamında maliklerin müteahhitten kaynaklanan nedenlerle yaşadığı sorunların çözülmesi için maliklere sözleşmeleri feshetme hakkı tanınacak.

Afetler veya başka nedenlerle kendiliğinden çöken binaların ve çevresinde bulunan yapıların dönüşüm uygulamaları, maliklerin ve ilgililerinin muvafakati aranmaksızın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından resen yapılabilecek.

Riskli olarak tespit edilen yapıların listesi, bu yapıların kapısına asılacak ve ilgili muhtarlıkta iki gün süreyle ilan edilecek.

Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’a eklenen madde kapsamında düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle önce ilan edilen riskli alanlarda ya da bakanlık tarafından uygulamada bulunulan riskli yapıların bulunduğu parsellerde, gerekli şartların bulunması halinde daha önce kurulmuş olan kat irtifakı veya kat mülkiyeti, malikleri adına payları oranında tescil edilecek.

Yürürlük tarihinden önce ilgili idare veya yetkili kurum tarafından onaylanan ancak tescil işlemi tamamlanmamış parselasyon planlarında hesaplanan düzenleme ortaklık payı kesintilerine göre yürütülen iş ve işlemlere iki yıl süreyle devam edilecek.

Tapu ve imar kanunlarında değişiklik teklifi komisyonda kabul edildi!

Kentsel dönüşümde anında çözüm dönemi!