03 / 07 / 2022

Saf GYO, 21 Mayıs'ta Olağan Genel Kurul Toplantısı yapacak!

Saf GYO, 21 Mayıs'ta Olağan Genel Kurul Toplantısı yapacak!

Saf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) A.Ş., 21 Mayıs 2012 Pazartesi günü Olağan Genel Kurul Toplantısı yapacağını duyurdu 

Saf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) A.Ş.'den yapılan Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı açıklaması şöyle;   "SAF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN   Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 26.04.2012 Genel Kurul Toplantı Türü : Olağan Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi : 2011 Tarihi : 21.05.2012 Saati : 10:30 Adresi : Ankara Devlet Yolu Haydarpaşa Yönü 4. Km. Çeçen Sokak - Acıbadem - Üsküdar - İstanbul   2011 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ   1. Açılış ve divan teşekkülü, 2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi, 3. 2011 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile denetçi raporu ve bağımsız dış denetim kuruluşu raporlarının okunması, müzakeresi ve tümünün ayrı ayrı onaya sunulması 4. 2011 yılı Bilanço ve Gelir hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki ile 2011 yılı dönem karının dağıtımı konusunun müzakeresi ve karara bağlanması, 5. 2011 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ve denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmeleri, 6. T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün  izinlerinin alınması koşuluyla;    Şirket ana sözleşmesinin "Şirketin Amacı ve Faaliyet Konusu" başlıklı 5.Maddesinin,  "Yönetim Kurulunun Teşkili ve Görev Süresi" başlıklı 11.Maddesinin, "Yönetim Kuruluna Seçilme Şartları" başlıklı 12.Maddesinin, "Yönetim kurulu toplantıları" başlıklı 13.Maddesinin, "Özellik Arz Eden Kararlar" başlıklı 14.Maddesinin, "Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri" başlıklı 15.Maddesinin, "Yöneticilere İlişkin Yasaklar" başlıklı 18.Maddesinin, "İlanlar" başlıklı 27.Maddesinin tadil edilmesi ve Şirket ana sözleşmesine   " Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 35.Maddenin eklenmesi hususlarının müzakere edilerek onaya sunulması, 7. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin seçilmesi, görev sürelerinin ve ücretlerinin tespiti, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri uyarınca şirket ücret politikası hakkında bilgi verilmesi, 8. 2012 faaliyet dönemi hesap ve işlemlerinin Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu tarafından denetlenmesi kapsamında Yönetim Kurulu'nca belirlenen ''DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.''nin Genel Kurulun onayına sunulması, 9. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim   Kurulu   Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri  yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, şirketin konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususlarında Türk Ticaret Kanunu'nun 334.  ve 335. maddeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince izin verilmesi, 10. 2011 yılında yapılan bağış ve yardımların müzakeresi, 11. Dilekler ve kapanış.     Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, vekaletnamelerini aşağıda ki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname formu örneğini şirket merkezimizden veya www.safgyo.com adresindeki şirketimizin internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 09.03.1994 tarih ve 21872 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No.8 Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.   Payları Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde Aracı Kuruluşlar altındaki yatırımcı hesaplarında saklamada bulunan hissedarlarımızdan Genel Kurul Toplantısına katılmak isteyenlerin, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin (MKK) www.mkk.com.tr internet adresinde yer alan "İş ve Bilişim Uygulama İlke ve Kuralları" kitapçığının "Genel Kurul Blokaj" işlemlerini düzenleyen hükümleri çerçevesinde hareket etmeleri ve kendilerini Genel Kurul Blokaj Listesi'ne kayıt ettirmeleri gerekmektedir. Ayrıca Alo MKK (444 0 655) hattından gerekli bilgileri alabilirler. Şirketimizce Genel Kurul blokaj uygulamasının başlangıç tarihi 07.05.2012 saat 09:00 olarak, genel kurul blokaj uygulama son tarihi ise 17.05.2012 saat 16:00 olarak tespit edilmiştir. Hissedarlarımızın belirtilen tarih aralığında MKK veya üye aracı kurumlara müracaat ederek, paylarını genel kurul blokajına aldırmaları ve temin edilecek genel kurul blokaj mektuplarını da genel kurul toplantısında yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. MKK nezdinde kendilerini Blokaj Listesine kayıt ettirmeyen hissedarlarımızın toplantıya katılmalarına kanunen imkan olmadığı Sayın Ortaklarımızın bilgilerine arz olunur.   Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No: 56 sayılı 'Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ' hükümleri çerçevesinde hazırlanan 2011 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçi Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, Bilanço ve Gelir Tablosu, Esas Sözleşme Tadil Tasarısı Metni ile gündem maddelerine ilişkin Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde yapılması gereken açıklamaları ve ilgili belgeleri içeren ayrıntılı bilgilendirme notu, toplantıdan 21 gün önce  Ankara  Devlet Yolu, Haydarpaşa Yönü 4.km. Çeçen Sokak, Acıbadem / Üsküdar / İSTANBUL adresindeki Şirket merkezimizde ve www.safgyo.com. adresindeki Şirket internet sitesinde Sayın Hissedarlarımızın incelemelerine hazır bulundurulacaktır.    VEKALETNAME SAF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURUL BASKANLIĞINA   SAF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'nin, ../... /2012  ..... günü saat... :.... 'da , Ankara Devlet Yolu, Haydarpaşa Yönü 4.km. Çeçen Sokak, Acıbadem / Üsküdar /İSTANBUL  adresindeki Şirket Merkezinde yapılacak 2011 yılı  Olağan Genel Kurulu/(A) Grubu  İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurulu toplantısında,aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni/Şirketimizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere....................................... vekil tayin ediyorum/ediyoruz.   A. TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüsü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir. Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.) c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır.) Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)   B. ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN a) Adet-Nominal Değeri :                     ..................... b) Oyda imtiyazı olup olmadığı :           ..................... c) Hamiline-Nama yazılı olduğu :           ..................... d) Payların Blokaj formu :                     .....................   ORTAĞIN ADI SOYADI veya ÜNVANI : ..................... İMZASI : ADRESİ :    NOT: (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen sıklardan birisi seçilir. (A) bölümünde (b) ve (d) şıklarından birisi seçilirse açık talimat verilmesi gerekir. (B) bölümünden (d) şıkkı (MKK blokaj formu) ekte verilir."   Emre Kulcanay / emlakkulisi.com