01 / 07 / 2022

Sakarya'da 1.3 milyon TL'ye satılık arsa!

 Sakarya'da 1.3 milyon TL'ye satılık arsa!

Sakarya Adapazarı'nda 1 milyon 345 bin TL'ye arsa satılacak. Satış, 20 Temmuz Cuma günü 14:00-14:10 saatleri arasında yapılacakİlan şöyle;


T.C. SAKARYA 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ İZALEİ SATIŞ MEMURLUĞİ

Sayı: 2012/5 Satış


İZALEİ ŞUYU SATIŞ MEMURLUĞU GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI


Mahkemece satışına karar verilen gayrimenkullerin satış ilanı ilgililerin adreslerine gönderilmiş olup, adreslerde tebliğ yapılamaması veya adresleri bilinmeyenler içinde iş bu satı; ilanı llanen Tebligat yerine kaim olacağı ilan olunur.


Satılmasına karar verilen gayrimenkulun cinsi, kıymeti, adedi,evsafı kıymeti.

Sakarya ili Adapazarı İlçesi Ozanlar Mah. 1794 ada, 3 parselde kayıtlı 8.965,71 m2 miktarlı kayden arsa vasıflı taşınmazın toplam değeri 1.344856,50 TL. muhammen kıymetinde olduğu,


Satış Şartları :


1- 1.Satış, 20/07/2012 (Cuma) günü; saat 14,00-14,10 a kadar Sakarya 1. Sulh Hukuk Mahkemesi Duıuşma salonunda açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin % 60’tnı ve rüçhanlı atacaklar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla taşınmaz 30/07/2012 (Pazartesi) günü aynı yerde ve saatlerde ikinci artırmaya çıkanlacaktır. Bu artırmada da bu miktar elde edilememişse gayrimenkul en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak üzere artırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok artırana ihale edilecektir Şu kadar ki artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin % 40’ tnı bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.


2-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetlerin % 20’sl nispetinde nakdi “TL.”sı veya bu miktar kadar Milli bir Bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir. Alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir., ihale damga pulu, tapu harç va masrafları ile % 18 KDV alıcıya aittir. Birikmiş vergiler, Belediye tellaliye bedeli satış bedelinden ödenir.


3-İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin {*) bu gayrimenkuller üzerindeki hakların hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialannı dayanağı belgeler ile on beş gün içinde Dairemizi bildirmeleri lazımdır; Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmada hariç bırakılacaklardır.


4-İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olar tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrü faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak bu fark, varsa öncelikle temina bedelinden alınacaktır.


5-Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için Dairede açık olup, masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir,


6-Satışa iştirak edenlerin, şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacaktan, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2012/5 Satış sayılı dosya numarası ile Müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.


İc. İf. K. 126)30/05/2012

{*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Yönetmelik Örnek No; 27

BN:38541İlan için tıklayın