Salihli Belediyesi'nden 1 yıllığına kiralık 17 gayrimenkul!

Salihli Belediyesi'nden 1 yıllığına kiralık 17 gayrimenkul!

Salihli Belediyesi işyeri, kahvehane, çay bahçesi, restorant, kahvehane, mesken ve park alanı vasıflı 17 adet gayrimenkulü 1 yıllığına kiraya veriyor..Salihli Belediye Başkanlığı tarafından 11 mahalledeki işyeri, kahvehane, çay bahçesi, restorant, kahvehane, mesken ve park alanı vasıflı 17 adet gayrimenkul ihale ile kiraya veriliyor. Kiralama ihalesi 8 Kasım 2018 tarihi Perşembe günü saat 13:30’da Belediye Encümeni huzurunda yapılacak.

TAŞINMAZ MAL KİRAYA VERİLECEKTİR

Salihli Belediye Başkanlığından:

1- Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıdaki tablolarda nitelikleri belirtilmiş olan işyeri,arazi,sosyal konut niteliğine sahip gayrimenkullerin kiralama ihalesi yapılacaktır.Tabloların 1.,2.,3.,4.,5.,6.7.sırasındaki taşınmazların, 02/05/2018 ile04/09/2018 tarih ve 2018/47, 2018/89Sayılı Meclis Kararları gereği 10 yıllığına,14. ve 15. sırasındaki sosyal konutların 1 yıllığına, diğer işyeri, arazi, niteliğine sahip taşınmazların ise 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/c ve ilgili diğer maddelerine göre “Açık Teklif Artırma Usulü” ile 08/11/2018 tarihi Perşembe günü saat 13:30’da Belediye Encümeni huzurunda ihale edilmek suretiyle 3 yıllığına kiralama ihalesi yapılacaktır.

Kiralama ihalesine katılacak isteklilerin Açık Teklif Artırma Usulüne göre hazırlayacakları belgeler ile birlikte şartname ve ihale teminat makbuzlarını en geç 07/11/2018 tarihi Çarşamba günü saat 16:30’a kadar Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim edebilecekleri gibi iadeli taahhütlü posta ile de gönderebilirler.Ancak, postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı ihale evraklarının teslim saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına ulaşmaması halinde bu gecikmeden Belediyemiz sorumlu değildir. 

2-İhaleye çıkarılan taşınmazların bulunduğu mahalle, ada/parsel,muhammen kira bedeli ve geçici ihale teminatı,gibi unsurlar aşağıdaki tablolarda tespit edilmiştir.

Salihli Belediyesi nden 1 yıllığına kiralık 17 gayrimenkul!

3.1-İsteklinin Gerçek Kişi Olması Halinde

3.1.1-Nüfus cüzdan fotokopisi, (Özel kişi veya Tüzel Kişi yetkilisinin),

3.1.2-Kanuni ikametgâh sahibi olmak,(Özel Kişiler için Nüfus Müdürlüğünden ya da elektronik ortamda alınmış ikametgâh İlmühaberi, Tüzel kişiler
için tebligat adresini belirtir bağlı olduğu odadan alınan belge.)

3.1.3-Gerçek kişiler ya da tüzel kişiliği temsilen katılanlar için Cumhuriyet Savcılığından ya da elektronik ortamda alınacak adli sicil belgesi,

3.1.4-Belediyemize herhangi bir hizmetten dolayı vadesi geçmiş borcu olmadığına dair yazı ya da bir borcun varlığı halinde Kanun kapsamında
mevcut borcunu yapılandırmış ve düzenli ödendiğinin belgelendirilmesi.

3.1.5-İhale şartnamesinin satın alındığına dair makbuz.

3.1.6-Geçici ihale teminat bedelinin ödendiğine dair tahsilat makbuzu veya ihaleye iştirak edecek kişi adına düzenlenmiş bu tutarda bankalar ve özel
finans kurumlarının verecekleri süresiz banka teminat mektubu.

3.1.7-Vekâleten katılım halinde, vekâlet aslı ya da yetkili memur tarafından onaylanmış örneği veya noterden tasdikli yetki belgesi ile imza sirküleri,

3.1.8 a.Tablonun 6.sırasında bulunan işyerinin ihalesine katılacak isteklilerin kamu kurum ve kuruluşlarına ait yerlerde kafeterya veya çay bahçesi
çalıştırdığına dair işyeri açma ve çalıştırma ruhsatının aslı yada onaylı örneği veya Kira Sözleşmesinin aslı yada onaylı örneği.

b. İsteklinin bağlı bulunduğu ilgili Vergi Dairesinden vergi kaydı olduğunu gösterir belge.

c. İsteklinin bağlı olduğu Meslek Odasından alınacak Oda Kayıt Belgesi.

3.1.9-Çalışma Ruhsatı ile ihaleye katılacak olanların söz konusu Çay bahçesi veya Kafeteryanın sahibi olan kamu kurum ve kuruluşundan, yerin Kamu Kurum ve Kuruluşuna ait olduğunu gösteren belge.

3.1.10-a.Tablonun 7.sırasında bulunan işyerinin ihalesine katılacak isteklilerin kamu kurum ve kuruluşlarına ait yerlerde Restoran çalıştırdığına dair
işyeri açma ve çalıştırma ruhsatının aslı yada onaylı örneği veya Kira Sözleşmesinin aslı yada onaylı örneği.
b. İsteklinin bağlı bulunduğu ilgili Vergi Dairesinden vergi kaydı olduğunu gösterir belge.
c.İsteklinin bağlı olduğu Meslek Odasından alınacak Oda Kayıt Belgesi.

3.1.11.-Çalışma Ruhsatı ile ihaleye katılacak olanların söz konusu Çay bahçesi veya Kafeteryanın sahibi olan kamu kurum ve kuruluşundan , yerin
Kamu Kurum ve Kuruluşuna ait olduğunu gösteren belge

3.2-İsteklinin Tüzel Kişilik Olması Halinde,

3.2.1-Tüzel kişiliğin ticari tebligat adres beyanı

3.2.2-İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Sicil Müdürlüğü ile Ticaret ve Sanayi Odasından
şirketin sicile kayıtlı ve halen faaliyette bulunduğuna dair 2018 yılı içinde alınmış bir belgeyi ibraz etmesi,

3.2.3-Şirketin imza sirkülerinin ve şirket adına ihaleye katılacak veya tekliflerde bulunacak kimselerin bu şirketin “şirket yetkilisi yada vekili”
olduğunu gösterir noterden tasdikli bir belgeyi ibraz etmesi,

3.2.4-Şirketin ortakları, üyeleri veya kurucuları, tüzel kişiliğin yönetimindeki temsile yetkili görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil
Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler,

3.2.5-İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, ihale ile ilgili noter tasdikli iş ortaklık sözleşme belgesi ve ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin taahhüdün yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları sözleşmede belirtilir.

3.2.6 a.Tablonun 6.sırasında bulunan işyerinin ihalesine katılacak isteklilerin kamu kurum ve kuruluşlarına ait yerlerde kafeterya veya çay bahçesiçalıştırdığına dair işyeri açma ve çalıştırma ruhsatının aslı yada onaylı örneği veya Kira Sözleşmesinin aslı yada onaylı örneği.
b. İsteklinin bağlı bulunduğu ilgili Vergi Dairesinden vergi kaydı olduğunu gösterir belge.
c.İsteklinin bağlı olduğu Meslek Odasından alınacak Oda Kayıt Belgesi.

3.2.7-Çalışma Ruhsatı ile ihaleye katılacak olanların söz konusu Çay bahçesi veya Kafeteryanın sahibi olan kamu kurum ve kuruluşundan, yerin
Kamu Kurum ve Kuruluşuna ait olduğunu gösteren belge.

3.2.8 a.Tablonun 7.sırasında bulunan işyerinin ihalesine katılacak isteklilerin kamu kurum ve kuruluşlarına ait yerlerde Restoran çalıştırdığına dair işyeri açma ve çalıştırma ruhsatının aslı yada onaylı örneği veya Kira Sözleşmesinin aslı yada onaylı örneği.
b. İsteklinin bağlı bulunduğu ilgili Vergi Dairesinden vergi kaydı olduğunu gösterir belge.
c.İsteklinin bağlı olduğu Meslek Odasından alınacak Oda Kayıt Belgesi.

3.2.9-Çalışma Ruhsatı ile ihaleye katılacak olanların söz konusu Çay bahçesi veya Kafeteryanın sahibi olan kamu kurum ve kuruluşundan, yerin
Kamu Kurum ve Kuruluşuna ait olduğunu gösteren belge.

4-2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 7. maddesinin ilgili fıkraları hükmü uyarınca hazırlanan Tablonun 6. Ve 7. Sırasındaki, işyerinin ihalesine
katılacak olan istekliler ihale şartnamesini 1.000,00.-TL. makbuz karşılığında, diğer yerlerin ihalesine katılacak olan istekliler ise 100,00 TL. karşılığında
Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edebilecekleri gibi ihale şartnamesini İdarede ücretsiz okuyabileceklerdir.