Samsun Büyükşehir Belediyesi'nden satılık gayrimenkul!

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nden satılık gayrimenkul! Samsun Büyükşehir Belediyesi'nden satılık gayrimenkul!

Samsun Büyükşehir Belediyesi, İlkadım İlçesinin Kılıçdede Mahallesi'nde bulunan gayrimenkulu açık artırma usulüyle satışa çıkardı. Söz konusu gayrimenkulun ihalesi 13 Ağustos günü saat 16:00'da yapılacak.

Hafta sonu gezilecek 2 proje 2 site!

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


1 - Mülkiyeti Belediyemize ait, Tapuya Kılıçdede Mahallesi, F36b.22c.1a-F36b.22c.1b pafta, 9749 ada, 15 nolu parselde kayıtlı 23.021.29 m². arsa üzerinde boş durumda mevcut bulunan (zemin+10) katlı B2-1 blokta (2+1) konut tipindeki brüt 82.00 m². yüzölçümlü, İhale Şartnamesinde Sıra No, Blok No, Katı, Bağımsız Bölüm No; Niteliği, Eklentisi, Arsa Payı, Brüt Alanı, Konut Tipi, Peşin ve Taksitli Muhammen satış bedeli ve geçici teminatları yazılı konutların, belirlenen fiyatlar üzerinden, tanzim olunan Şartnamesine göre ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine istinaden açık Teklif usulü ile satılacaktır.


2 - Satışa çıkarılan konutlara alıcı çıkmaması halinde, yeniden ihaleye çıkarılmaksızın, belirlenen satış fiyatları üzerinden 31.12.2015 tarihine kadar satışı yapılacaktır.


3 - Bahse Konu olan işe ait İhale Şartnamesi ve ekleri mesai saatleri dahilinde Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığından ücretsiz olarak temin edilecektir.


4 - Söz konusu konutların ihalesi 13.08.2015 Perşembe günü Saat: 16.00’da Büyükşehir Belediye Encümeni Toplantı Salonunda, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine istinaden açık teklif usulü ile yapılacaktır.


5 - İhaleye İştirak edecek olanlar aşağıdaki belgeleri ibraz edeceklerdir.

A) İstekli gerçek kişi ise:

a) Nüfus Cüzdanı Sureti,

b) İkametgâh Belgesi,

c) Noter Onaylı İmza Sirküsü,

d) Vekâleten katılıyorsa vekâletname ile vekâlet verenin ve verilenin imza sirküleri veya yetkili olduğuna dair belge,

e) Geçici teminat (2886 Sayılı DİK’da belirtilen geçici teminat olarak kabul edilen değerler)

f) İhaleye katılanın veya vekilinin Büyükşehir Belediyesine problemli borcu ve ilişiği olmadığına dair belge,

g) Adres beyannamesi,


B) İstekli tüzel kişi ise:

a) Ticaret Odası’ndan veya diğer resmi makamdan şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair belge,

b) Şirketin adına ihaleye girecek kişi veya kişilerin bu şirketin vekili olduğuna dair noter onaylı vekâletname ve imza sirküleri,

c) Tebligat için adres göstermesi, telefon bildirmesi,

d) Geçici teminat, (2886 Sayılı DİK ‘da belirtilen geçici teminat olarak kabul edilen değerler)

e) Şirketin yada vekilinin Samsun Büyükşehir Belediyesine borcu ve ilişiği olmadığına dair belge,

C) Ortak girişimci ise:

Ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya kişilerin her birinin (A) ve (B) fıkralarında belirtilen esaslara göre temin edecekleri belgeler ve ortak girişim beyannamesi,


6 - Açık teklif usulüne göre ihale, isteklilerin ihale komisyonu önünde tekliflerini sözlü olarak belirtmeleri suretiyle yapılacaktır.

Bu duruma göre; İstekliler ihale evraklarını ihale saatinde komisyona sunacaklar ve evrakları uygun olanlar tekliflerini sözlü olarak vereceklerdir.

İstekliler isterlerse ihale evraklarını ihale saati olan 16.00’ya kadar sıra numaralı makbuz karşılığında Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına (Encümen Kalemi)’ da verebileceklerdir. İhale evrakları ile birlikte yazılı tekliflerini 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa uygun olarak teslim eden, ancak 1. fıkrada belirtilen sözlü artırmaya katılmayanların yazılı teklifleri son ve kesin teklif olarak kabul edilir.

Ayrıca istekliler isterlerse ihale saati olan 16.00’ya kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37 nci madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri teklifleri iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Posta ile göndermelerde olabilecek gecikmeler kabul edilmez.Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir.


7 - Söz konusu konutların 29.09.2005/25951 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Belediyelerin Arsa, Konut ve İşyeri Üretimi, Tahsisi, Kiralanması ve Satışına Dair Yönetmelik uyarınca peşin ve % 50’si peşin, kalanı 24 ay taksitler halinde (Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 24.04.2014 tarih ve 8/115 sayılı kararına istinaden % 1 vade farkı uygulanacak, Peşin ve vadeli satışlarda 5615 Sayılı Kanunun 13. maddesi uyarınca KDV alınmayacaktır.) ödenmek üzere şartname ve eklerinde yazılı olduğu şekilde uygulanacaktır.


8 - Söz konusu konutlara (Sıra No, Blok No, Katı, Bağımsız Bölüm No, Niteliği, Eklentisi, Arsa Payı, Brüt Alanı (m².), Konut Tipi, Peşin Muhammen Satış Bedeli ile % 50’si peşin 24 Ay Taksitli Muhammen Satış Bedeli, Geçici Teminatı) ait liste Şartname ve eklerinde görülebilecektir.

pus