Samsun Çarşamba'da 10 yıllığına kiralık gayrimenkul!

Samsun Çarşamba'da 10 yıllığına kiralık gayrimenkul! Samsun Çarşamba'da 10 yıllığına kiralık gayrimenkul!

Çarşamba Belediye Başkanlığı, Samsun Çarşamba'da yer alan gayrimenkulü 10 yıllığına kiraya verecek.Çarşamba Belediye Başkanlığı, Samsun Çarşamba'da yer alan gayrimenkulü 6 milyon TL bedelle 10 yıllığına kiraya verecek. İhale 14 Ocak 2020'de gerçekleştirilecek.


TAŞINMAZ KİRAYA VERİLECEKTİR
Çarşamba Belediye Başkanlığından:
1 - İhalenin Konusu:
Mülkiyeti Belediyemize ait, İlçemiz Sarıcalı Mahallesi,46 ada 3 nolu parselde kayıtlı, 4030 m² yüzölçümlü taşınmazın üzerinde bulunan; 443 m² yüzölçümlü iki katlı bina restoran-cafe olarak kullanılması ve restoran-cafe’ye ekli bulunan, ekli vaziyet planında gösterilen toplam 685 m² (295 m² + 390 m²) yüzölçümlü açık alan 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45 Maddesi gereğince açık teklif usulü ile 10 yıl süre ile kiraya verilmek üzere ihaleye çıkartılmıştır.
2 - İhalenin yapılacağı yer, tarihi, saati ;
İhale Belediye Hizmet Binası Encümen Salonunda 14.01.2020 Salı günü saat 10'de başlayacak olup, Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
3 - Muhammen Bedel ve Geçici Teminat: Sarıcalı Mahallesi 46 ada 3 nolu parselde kayıtlı taşınmazın yıllık muhammen kira bedeli, K.D.V.dahil 600.000,00 TL olup, 10 yıllık tahmini kira bedeli K.D.V. dahil 6.000.000.00,TL’dir. Geçici teminat miktarı 10 yıllık tahmini kira bedelinin %3’ü olan 180.000 TL'dir.
4 - Şartname ve eklerinin nereden, ve hangi şartlarla alınacağı: Şartname ve ekleri Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden, temin edilebilir.
5 - İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri:
A) Gerçek Kişiler:
1. Nüfus Kayıt Örneği.
2. Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri. Ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi,
3. İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli imza beyannamesi
4. Şartnamede belirlenen geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubu,
5. İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış ilgilisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir resmi kurum ve kuruluşlardan alınan belgelerden sadece biri.
6. Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekâletname ile vekilin Noter onaylı imza örneği.
7. İhale doküman bedelinin satın alındığına dair belge.
8. Çarşamba Belediyesinden ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “borcu yoktur belgesi.”
9. İştirakçinin en az 5 yıl süre ile ticari faaliyette bulunduğuna dair resmi kurum ve kuruluşlardan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belgelerden sadece biri, aslı veya noter tasdikli sureti.
10. İlgili Vergi Dairesinden Vergi borcu bulunmadığına dair ilk ilan tarihi itibarıyla alınmış belge.
11. İlgili Sosyal Güvenlik Kurumundan SGK pirim borcu bulunmadığına dair, ilk ilan tarihi itibarıyla alınmış belge.
12. İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,
13. İhalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair taahhütname,
14. İsteklinin Mali durum bildirisi ve belgeler:
a) Mali durumu gösterir ilgili Bankadan alınacak referans mektubu. 10 yıllık tahmini kira bedelinin asgari % 15’si kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisi (banka teyit yazılı.)
b) İstekliler son 3 yıllık ciro ortalamalarının 10 yıllık tahmini kira bedelinin %20’i olduğuna dair belgeleri sunacaklardır. (Gelir-Gider Tablosu, K/Z Tablosu, vb. iş bu belgeler Yeminli Mali Müşavir veya Vergi dairesi Tasdikli olacaktır.)
B) Tüzel Kişiler:
1. Şirketin Kanuni adresini belirten adres beyanı. Ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi.
2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli imza sirküleri.
3. İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.
4. Şartnamede belirlenen geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubu.
5. Ortak katılım olması halinde istenilen diğer belgeler ile birlikte İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenmiş Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi. ( 1- 2- 3- 8- 9- 11- 14- 15- . maddelerindeki istenilen belgeler her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilecektir. Diğer belgeler bir ortak tarafından sağlanabilir.)
6. Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekâletname ile şirket imza sirkülerinin yanında vekilin noter onaylı imza örneği.
7. İhale doküman bedelinin satın alındığına dair belge.
8. Çarşamba Belediyesinden ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “borcu yoktur belgesi.”
9. Tüzel kişiliklerde ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış son güncel tasdikli örneği.
10. İştirakçinin en az 5 yıl süre ile ticari faaliyet yaptığına dair resmi kurum ve kuruluşlardan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belgelerden sadece biri aslı veya noter tasdikli sureti.
11. İlgili vergi dairesinden Vergi borcu bulunmadığına dair ilgili Vergi Dairesinden ilk ilan tarihi itibarıyla alınmış belge.
12. İlgili Sosyal Güvenlik Kurumundan SGK pirim borcu bulunmadığına dair ilk ilan tarihi itibarıyla alınmış belge.
13. İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname.
14. İhalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair taahhütname.
15. İsteklinin Mali durum bildirisi ve belgeler:
a) Mali durumu gösterir ilgili Bankadan alınacak referans mektubu. 10 yıllık tahmini kira bedelinin asgari %15’si kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisi (banka teyit yazılı.)
b) İstekliler son 3 yıllık ciro ortalamalarının 10 yıllık tahmini kira bedelinin %20’i olduğuna dair belgeleri sunacaklardır. (Gelir-Gider Tablosu, K/Z Tablosu, vb. iş bu belgeler Yeminli Mali Müşavir veya Vergi dairesi Tasdikli olacaktır.)
6 - Tekliflerin Hangi Tarih ve Saate Kadar Verileceği: İstekliler istenen belgeleri eksiksiz olarak hazırlayacak ve başvuru dilekçesine ekleyerek ihale dosyasını, ihale saatinden önce (saat:10:00)’e kadar teslim etmeleri gerekir. Belirtilen gün ve saatten sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İstenen belgelerin posta ile
gönderilmesi halinde ilanda belirtilen gün ve saate kadar ulaşması gerekir. Postadaki gecikmeler kabul edilemez.
İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince
ilan olunur. 11726