Samsun İlkadım'da 10.5 milyon TL'ye satılık gayrimenkul!

Samsun İlkadım'da 10.5 milyon TL'ye satılık gayrimenkul! Samsun İlkadım'da 10.5 milyon TL'ye satılık gayrimenkul!

İlkadım Belediyesi tarafından bir parsel ve bu parsel üzerinde bulunan bina ihale ile satışa sunuluyor. İhale 5 Eylül'de gerçekleşecek...

 

Mülkiyeti Samsun İlkadım Belediyesi’ne ait Samsun İli, İlkadım İlçesi, Kılıçdede Mahallesi, 7947 ada,1 nolu 2379,75 metrekarelik parsel ve bu parsel üzerinde bulunan bürüt 3588 metrekarelik bina ihale ile satışa sunuluyor. Toplam satış bedeli 10 milyon 500 bin TL olarak belirlenen gayrimenkulün ihalesi 5 Eylül'de yapılacak.

İlkadım Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Samsun İlkadım Belediyesi’ne ait Samsun İli, İlkadım İlçesi, Kılıçdede Mahallesi, 7947 ada, 1 nolu 2379,75 m2 lik parsel ve bu parsel üzerinde bulunan bürüt 3588 m2 lik bina (Bahçelievler Mah. Şehit Mehmet Sandıkçı Sok. No: 1 İlkadım Belediyesi Gazi Hizmet Binası ve yeri) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35. maddesinin (a) bendi gereğince KAPALI TEKLİF ve AÇIK ARTTIRMA usulü ile satılacaktır.

2 - Taşınmazın satış bedeli 10.500.000,00 TL (On Milyon Beş Yüz Bin Türk Lira) olup, geçici teminatı 315.000,00 TL (Üç Yüz On Beş Bin Türk Lira)’dır.

İhaleyi kazanan istekli, ihaleyi kazandığına dair Belediyece gönderilen yazının tebliği gününden itibaren 15 gün içinde; resmi vergi ve harçları (damga vergisi, sözleşme karar pulu…), kesin teminatı ödeyecek olup, ihale bedelinin tamamının 31/12/2018’e kadar ödenmesi için sözleşme imzalanacaktır. Ödemenin belirtilen sürede yapılmaması durumunda kesin teminat irat kaydedilerek sözleşme fesih edilecektir.

3 - İhale 05/09/2018 Çarşamba günü saat 11:00’da İlkadım Belediye Binası Encümen toplantı salonunda (Pazar Mahallesi 100. Yıl Bulvarı No: 73   55020 İlkadım/SAMSUN) yapılacak olup, teklifler 04/09/2018 Salı mesai bitimine kadar İlkadım Belediyesi Gazi Hizmet Binası Emlak İstimlak Müdürlüğüne (Bahçelievler Mahallesi Şehit Mehmet Sandıkçı Sokak No: 1   55070 İlkadım/SAMSUN) teslim edilecektir.

4 - İhaleye katılacak olanlardan istenecek belgeler:

A) Kanuni İkametgâh Adresi, (Nüfus İdaresi’nden alınacak)

B) Tebligat için adres göstermesi,

a- Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ticaret, sanayi odası veya esnaf sanatkar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b- Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idari merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c- Ortak Girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)deki esaslara göre temin edecekleri belge,

C) Geçici Teminatını vermesi, (2. Maddede belirtilen oranda)

D) İmza sirkülerini vermesi,

a- Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,

b- Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c- Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkrasındaki esaslara göre temin edecekleri belge,

E) İstekliler adına vekâleten iştirak ediyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini vermesi,

F) İhale dosya bedelinin ödendiğini gösteren makbuz,

G) Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınacak borcu yoktur yazısı,

5 - İhale şartnamesi mesai saatleri içerisinde Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünde incelenebilir. İhale şartnamesi 250,00 TL bedel karşılında Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden (İlkadım Belediyesi Gazi Hizmet Binası -Bahçelievler Mahallesi, Şehit Mehmet Sandıkçı Sokak No: 1   55070 İlkadım/SAMSUN) temin edilebilir.

6 - Posta ve telgraf ile müracaatta gecikmeler kabul edilmeyecektir.

pus