Samsun İlkadım'da 10.5 milyon TL'ye satılık gayrimenkul!

Samsun İlkadım'da 10.5 milyon TL'ye satılık gayrimenkul! Samsun İlkadım'da 10.5 milyon TL'ye satılık gayrimenkul!

İlkadım Belediye Başkanlığı, Samsun İlkadım'da yer alan arsa ve binayı 10 milyon 500 bin TL bedelle satışa çıkardı.İlkadım Belediye Başkanlığı, Samsun İlkadım'da yer alan arsa ve binayı satışa çıkardı. Gayrimenkullerin toplam bedeli 10 milyon 500 bin TL olarak belirlendi.

İlkadım Belediye Başkanlığından:

1- Mülkiyeti Samsun İlkadım Belediyesine ait Samsun İli, İlkadım İlçesi, Pazar Mahallesi, 100. Yıl Bulvarı zerinde bulunan zeminde 1296,1 im2 lik İlkadım Belediyesi Hizmet Binasının bulunduğu arsa ve üzerindeki bina 886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35. maddesinin (a) bendi gereğince KAPALI TEKLİF ve AÇIK ARTTIRMA sulU ile satılacaktır.

2- Taşınmazın satış bedeli 10.500.000,00TL ( On Milyon Beş Yüz Bin .Türk Lira)olup, geçici teminatı 15.000,00 TL (Üç Yüz On Beş Bin Türk Lira) ’dır.

İhaleyi kazanan istekli, ihaleyi kazandığına dair Belediyece gönderilen yazının tebliği gününden itibaren 15 ,ün içinde; resmi vergi ve harçlar(damga vergisi, sözleşme karar pulu..,) ödenecektir. Bu süre sonunda herhangi bir şlem yapılmaması durumunda geçici teminat irat kaydedilecektir.

3- İhale 05/11/2019 Salı günü saat 11:00 da İlkadım Belediyesi Yeni Hizmet Binasında bulunan Encümen oplantı salonunda ( Kadıköy Mahallesi Barış Bulvarı No; 157 İlkadım/SAMSUN ) yapılacak olup, teklifler 4111/2019 mesai bitimine kadar İlkadım Belediyesi Yeni Hizmet Binası Emlak İstimlak Müdürlüğü’ne teslim d ilecektir.

4- İhaleye katılacak olanlardan istenecek belgeler: •>

A) Kanuni İkametgâh Adresi, (Nüfus İdaresi’nden alınacak)

B) Tebligat için adres göstermesi,

a-Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ticaret, sanayi odası veya esnaf sanatkar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b-Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idari merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c-Ortak Girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)deki esaslara göre temin edecekleri belge,

C) Geçici Teminatını vermesi, (2. Maddede belirtilen oranda)

D) İmza sirkülerini vermesi,

a-Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri, b-Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, c-Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin a) ve (b) fıkrasındaki esaslara göre temin edecekleri belge,

E) lstekliler adına vekâleten iştirak ediyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin 'ekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini vermesi,

F) İhale dosya bedelinin ödendiğini gösteren makbuz,

G) Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınacak borcu yoktur yazısı,

5- İhale şartnamesi mesai saatleri içerisinde Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünde incelenebilir. İhale şartnamesi ler bir dükkân ve büfe yeri için 500,00 TL olup, bu bedel karşılığında Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden temin dilebilir.

6- Posta ve telgraf ile müracaatta gecikmeler kabul edilmeyecektir.