17 / 08 / 2022

Samsun'da 18.7 milyon TL'ye satılık arsa!

Samsun'da 18.7 milyon TL'ye satılık arsa!

Tekkeköy Belediye Başkanlığı, Samsun Tekkeköy'de yer alan arsayı 18 milyon 740 bin 102 TL bedelle satışa çıkardı. Tekkeköy Belediye Başkanlığı, Samsun Tekkeköy'de yer alan arsayı satışa çıkardı. Arsanınsatış bedeli 18 milyon 740 bin 102 TL olarak belirlendi.

Tekkeköy Belediye Başkanlığından:
Tekkeköy Belediyesi sınırları dahilinde mülkiyeti Belediyemize ait 1/1000 ölçekli imar planında sanayi alanına (Taks:0.60, E:1.50, yükseklik serbest) isabet eden ve imar parseli olan Tekkeköy tapunun 1716 ada 3 parsel nolu 53.543,15 m2 taşınmazın (arsanın) satışı yapılacaktır.
Taşınmazın (arsanın) satışı Tekkeköy Belediyesi Meclis Salonunda Encümen huzurunda 14.04.2020 Salı günü saat 10.30’da 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 35. maddesine göre kapalı teklif açık artırma usulü ile yapılacak olup komisyon gerek gördüğü takdirde 2886 sayılı Kanunun 40. maddesi gereğince sözlü veya yazılı teklif almak suretiyle ihaleyi sonuçlandıracaktır.
Taşınmazın muhammen bedeli 18.740.102,50 TL (OnsekizmilyonYediyüzkırkbin Yüziki Türk Lirası Elli Kuruş) olup, %3 geçici teminatı 563.000,00 TL (Beşyüzatmışüçbin Türk Lirası)’dır. İhaleye katılabilmek için gerekli belgeler,
A) Kanuni İkametgâh Adresi, (Nüfus İdaresi’nden alınacak)
B) Tebligat için adres göstermesi;
a) Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ticaret, sanayi odası veya esnaf sanatkar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,
b) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idari merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)’deki esaslara göre temin edecekleri belge;
C) Geçici teminatını vermesi; (İhale bedelinin %’3’ü oranında)
D) İmza sirkülerini vermesi;
a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,
b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) Fıkrasındaki esaslara göre temin edecekleri belge,
E) İstekliler adına vekâleten iştirak ediyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin Vekâletnameleri ile, vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini vermesi,
F) İhaleye katılanın veya vekilinin Tekkeköy Belediyesine borcu olmadığına dair belge,
G) 2886 sayılı D.İ.K. göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair beyan,
H) İhale dosya bedelinin ödendiğini gösteren makbuz, İhale şartnamesi ve diğer evraklar mesai saatleri içerisinde Tekkeköy Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilebilir.
İstekliler ihaleye katılabilmek için belgeleri 13.04.2020 Pazartesi günü saat 17:00’ye kadar imza karşılığı Encümen Başkanlığına teslim edeceklerdir. Posta ile yapılan müracaatlarda meydana gelen gecikmeler kabul edilmez.
İLAN OLUNUR.