Şanlıurfa Eyyübiye'de 33.8 milyon TL'ye satılık gayrimenkul!

Şanlıurfa Eyyübiye'de 33.8 milyon TL'ye satılık gayrimenkul!

Şanlıurfa Büyükşehir Encümeni Başkanlığı, Eyyübiye'deki gayrimenkulünü ihale usulü ile satıyor. İhale, 10 Ağustos Perşembe günü gerçekleşecek..Şanlıurfa Büyükşehir Encümeni Başkanlığı tarafından Eyyübiye ilçesi Yenice Mahallesi'nde yer alan gayrimenkul ihale usulü ile satışa sunuluyor. Toplam muhammen bedeli 33 milyon 876 bin 645 lira olarak belirlenen taşınmaz için ihale 10 Ağustos Perşembe günü saat Belediye Encümenince yapılacak.


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Şanlıurfa Büyükşehir Encümeni Başkanlığından:


1 - Aşağıda tapu kaydı, mevcut durumu, muhammen bedeli, geçici teminatı belirtilen Şanlıurfa Büyükşehir belediyesine ait, taşınmaz 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü kat karşılığı bağımsız bölüm üzerinden yüzde olarak Belediye‘ye en fazla oranı teklif etme suretiyle İhale edilecektir.


Şanlıurfa Eyyübiye de 33.8 milyon TL ye satılık gayrimenkul!


2 - İhale Atatürk Mahallesi Büyükşehir Belediye Binası Encümen Toplantı Salonunda 10/08/2017 Perşembe günü saat Belediye Encümenince yapılacaktır.

3 - İhale şartnamesi Kanberiye Mahallesi Büyükşehir Belediye Ek Hizmet Binası, Emlak İstimlâk Daire Başkanlığında görülebilir ve 500,00 TL karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklifi olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

4 - İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI;

a) 2886 Sayılı D.İ.K.’nun 37. maddesi gereğince hazırlanacak teklif mektubunu,

b) Yukarıda belirtilen Geçici Teminat Bedelini; 2886 sayılı D.İ.K.’nun 27. maddesinde belirtilen şartlara haiz ve süresiz geçici banka teminat mektubu veya nakit olarak yatırıldığına dair banka makbuzunu,

c) İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartnameyi,

d) T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı sureti (Gerçek kişiler için)

e) İhalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış kanuni ikametgâh belgesini (Gerçek kişiler için),

f) Noter tasdikli imza sirkülerini,

g) Türkiye’de tebligat için adres gösterilmesi,

h) İsteklinin (İsteklinin tüzel kişilik olması halinde tüzel kişiliğin veya tüzel kişili oluşturan her biri ortağın kendisinin veya iştirak ettiği başka bir şirket olarak ) Son 10 yıl içinde Tek sözleşmeye dayalı işin keşif bedelinin %50’i kadar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 2017 yılı Yapı Yaklaşık Maliyetleri Hakkındaki Tebliği’nde belirtilen IV-A Grubu Yapılar başlığında tanımlı konut tipine uygun veya benzeri yapı iş yaptığını belgelemelidir. İstekli ayrıca bu belgelerin doğruluğunu, aksi durumun belirlenmesi halinde, ihalenin fesih olacağını geçici teminatın irat kaydedileceğini yazılı olarak kabul ve taahhüt ettiğini beyan edecektir.

i) İsteklinin (İsteklinin tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin veya tüzel kişiliği oluşturan her bir ortağın) Mali durum bildirisi ve belgeler. Bankalar nezdinde, muhammen bedelin (Şartnamenin 5 maddesinde belirtilmiştir.) en az %25’i (yüzde yirmibeş) oranında kullanılmamış nakit kredisi ile kullanılmamış teminat mektubu kredisini gösteren, Banka Müdürlüğünden teyitli banka referans mektubu

j) Vergi borcu ve SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) borcu olmadığına dair ilgili kurumdan alacakları belge aslı (Belge ihale tarihinden en fazla bir ay önce alınmış olmalıdır.)

k) Tüzel kişi olması halinde, yukarda istenen belge dışında; mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge ve kayıtlı olduğu vergi dairesi ve numarası,

l) İsteklinin ortak girişim olması halinde, yukarda istenen belgeler dışında; şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,

m) Tüzel kişi olması halinde, yukarda istenen belgeler dışında; teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri,

n) Vekâleten ihaleye katılma halinde, yukarda istenen belgeler dışında; istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

5 - Taşınmaz satış ihalesine teklif verecekler; ihale zarflarını yukarıda ve şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte satış şartnamesinde belirtilen maddeler uygun olarak hazırlayarak 10/08/2017 tarihinde Perşembe günü saat 11.00’e kadar Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Emlak İstimlak Daire Başkanlığına teslim edeceklerdir.

6 - Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununu 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır.

7 - Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı, İdare ya da komisyon herhangi bir suretle sorumlu değildir.

8 - İhale Komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir.

Bilgi İçin:

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlâk Daire Başkanlığı

Atatürk Mahallesi Büyükşehir Belediye Binası-ŞANLIURFA

Telefon    : 0 414 313 1607   Dahili 17 08   Faks: 0 414 313 0649 www.sanliurfa.bel.tr [email protected]

e-posta    : [email protected]

İlan olunur