10 / 08 / 2022

Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden yapım karşılığı kiralama ihalesi!

Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden yapım karşılığı kiralama ihalesi!

Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğü; Şanlıurfa İli, Merkez İlçesi, Kurtuluş Mahallesi'nde yer alan gayrimenkulün imara uygun ticaret alanı olarak yapı yapmak şartı ile 25 yıl süreyle yapım karşılığı kiralama işini ihaleye çıkarıyor. Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğü; Şanlıurfa İli, Merkez İlçesi, Kurtuluş Mahallesi'nde yer alan gayrimenkulün imara uygun ticaret alanı olarak yapı yapmak şartı ile 15 milyon 132 bin 397 TL bedel ile 25 yıl süreyle yapım karşılığı kiralama işini ihaleye sunuyor. 

Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğünden:
T.C. Vakıflar Genel Müdürlüğü Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğünce, aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmaz, Yap-İşlet-Devret modeline göre 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi hükmüne göre Kapalı Teklif usulü ile İmara Uygun Ticaret Alanı olarak yapı yapmak şartı ile yapım karşılığı uzun süreli kiralanması için ihaleye çıkartılmıştır.

İLİ: Şanlıurfa
İLÇESİ: Merkez(Eyyübiye)
MAHALLESİ: Kurtuluş
CİNSİ: Arsa
YÜZÖLÇÜMÜ m2 : 14.067,80 metrekare
ADA NO: 170
PARSEL NO: 9
TAHMİN EDİLEN BEDEL: 15.132.397,65-TL
GEÇİCİ TEMİNAT: 453.971,93-TL 

İHALE GÜNÜ:    28.11.2018
İHALE SAATİ:    11:00

İŞİN ADI: Şanlıurfa İli, Merkez(Eyyübiye) İlçesi, Kurtuluş Mahallesinde bulunan, mülkiyetinin 978671/1406780 hissesi "Habek Vakfı", 428109/1406780 lissesi "İhlasiye Cami Vakfı" adına kayıtlı, tapuda 170 Ada, 9 Parsel sayılı, toplam 14.067,80 m2 aşınmazın imara uygun ticaret alanı olarak yapı yapmak şartı ile 25 yıl süreyle yapım karşılığı aralama işi

A) Yukarıda Vasıfları Belirtilen Taşınmazın Yapım Karşılığı Kiralanması ile İlgili olarak; 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün 10.09.2018 tarihli ve 21491294-050.01-467/419 sayılı /akıflar Meclisi Kararı’na istinaden,

Asgari olarak istenilen;

1)Ekspertiz raporunda, Yapım ve Amorti süresi olarak belirlenen 11 (onbir) yıllık süreye İhaleye katılımın artırılarak rekabetin sağlanması , Vakıf taşınmazın atıl vaziyetten kurtarılarak leğerlendirilmesinin temini, Kira getirisinin yükseltilmesi vb. amaçlarla) 14 (ondört) yıl kar etme üresi eklenerek toplam sözleşme süresinin 25 (yirmibeş) yıl olarak belirlenmesi,,

2)İşin süresinin ve kira ödemelerinin, sözleşme tarihi itibariyle başlatılması , İşin üresinin başlama tarihinden itibaren 1. (Birinci) yıl aylık kirasının ; 3.000,00-TL ÜçbinTürklirası)+(İhale artış oram) olması, 2. ve 3. yıllar aylık kira bedellerinin, her yıl bir ınceki yılın Yurt İçi ÜFE oniki aylık ortalaması oranında artırılarak belirlenmesi, İşletme süresi iaşlangıcı olan (4.) yılın kirasının aylık ; 65.000,00-TL(Altmışbeşbin Türklirası)+ (İhale artış
edellerinin her yıl bir önceki yılın Yurt İçi ÜFE on iki aylık ortalaması oranında artırılarak lelirlenmesi,

3)Taşınmazın , ihaleye esas ekspertiz raporunda belirtilen toplam inşaat alanında (İmar lurumu ve/veya uygulama projesi vb. nedenlerle) artma olması halinde ihale oranında idare ehine yansıtılması,

4)Yapılara ait her türlü projenin bedeli yüklenici tarafından karşılanmak kaydıyla daremizin onayı dahilin de gerçekleştirilmesine ve uygulanmasına .yapıya ait Zemin etüt aporları, mimari, statik, elektrik ve mekanik vb. projelerin ve hesapların İdaremize sunulması,

5)Yer teslim tarihinden itibaren, ilk 1 (bir) yıl içerisinde taşınmazın imar durumuna aykırı ılmamak üzere uygulama projelerinin hazırlanarak, ilgili kurum ve kuruluşlardan onaylatılması, 'apt ruhsatının alınması ve takip eden 2 (iki) yıl içerisinde tamamlanarak [Toplam: 3 (üç) yıl] ünanm işletmeye açılması, İnşaat tamamlanıp işletmeye açılıncaya kadar gelir getirici herhangi ıir amaçla kullanılmaması,

6)Değerlendirmeye konu vakıf taşınmaz üzerine yüklenici tarafından haciz, ipotek, eminat vb. yükümlülükler konulmaması, yüklenicinin, Sözleşme ve ilgili mevzuat hükümlerine lymayarak tek taraflı hareketle taahhüdünü yerine getirmeden yatırıma konu taşınmazı terk itmesi halinde, yapılmış olan imalatların tamamının İdareye terk ve teberru edilmiş sayılarak, 'atırılan teminat ve kiraların gelir kaydedilmesi,

7)Yasal olarak terk edilmesi gereken (Yol,yeşil alan vb.) kısmı var ise , (önceden 3194 ayılı kanunun 18. Maddesine istinaden DOP kesintisi yapılmamış olması kaydıyla) bu kısımların stikamet rölövesinde gösterilmesi kaydı ile bedelsiz olarak terk edilmesi, ancak terk oranının %40)' m üzerinde olması halinde, bu oranı aşan kısmın bedelinin (Emlak vergi değerinden az ılmamak üzere) rayiç değer üzerinden hesaplanarak yükleniciden tahsil edilmesi,

8)Değerlendirmeye konu vakıf taşınmazın tapu kaydı üzerinde bulunan ve kaldırılması ;erekli olan (Şerh, Beyan vb. ) kaldırılması- gerekmesi halinde (İfraz, tevhit, vb.) işlemlerin 'aptırılması - Yapılacak Yapım karşılığı kiralama işi ile ilgili olarak Resmi ve/veya Özel Kurum 'e Kuruluşlardan alınması gereken her türlü (Onay, İzin , Ruhsat vb.) alınması -Yer teslim arihinden , sözleşme süresi sonunda İdareye geri teslim tarihine kadar alınması gerekli ıütün(Emniyet, Sağlık Güvenlik vb.) tedbirlerin alınması - Yapılacak bütün harcamaların (İnşaat, malat,Tadilat,Vergi, Resim,Harç,Ceza vb.) Yüklenicisi tarafından yerine getirilerek karşılanması u söz konusu iş-işlemlerle ilgili olarak İdareden herhangi bir hak talebinde bulunulmaması,

B)İhale Yukarıda belirtilen tarih ve saatte, Kamberiye Mahallesi, Kadri Erdoğan Cad., 4o: 8, Kat: 6, Haliliye/ŞANLIURFA adresinde bulunan Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğünde oplanacak olan, İhale Komisyonunun huzurunda yapılacaktır.

C)İhaleye teklif verecek olan isteklilerin ihale dokümanlarını, 09.30 -12.00 ile 14.00 -6.00 saatleri arasında; Kamberiye Mahallesi, Kadri Erdoğan Cad., No: 8, Kat: 6, ŞANLIURFA adresinde bulunan Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Sanat Eserleri ve (Yapı İşleri Şube Müdürlüğü görebilirler ve Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğünün T.Vakıflar lankası Şanlıurfa Merkez Şubesi nezdindeki TR16 0001 5001 5800 7277 8250 70 IBAN nolu lesabma 100,00 TL’nin yatırılarak dekontun ibraz edilmesi halinde temin edilebileceklerdir.

D)İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için;

1) Türkiye’de tebligat için adres beyanı,
3)Noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri,

4)İstekliler adına vekalet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin loter tasdikli vekaletnameleri ile vekilin yine noter tasdikli imza beyannamesi,

5)İhaleye katılmaktan yasaklı olmadığına dair şartnamenin ekli örneğine uygun halelerden Yasaklılık Durum Formu,

6)İsteklinin ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,

7)İlgili Bankadan alınacak ekli örneğe uygun referans mektubu (Tahmin edilen bedelin -020' sine kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisi)

8)İlan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınacak vergi borcu olmadığına dair
belelgeyi,

9)İlan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan veya Sosyal Güvenlik Cürümünün internet adresi üzerinden alınacak prim borcu olmadığına dair belge veya e-Borcu {oktur Belgesi,

10)Benzer iş ile ilgili iş bitirme belgesi veya ihale üzerinde kalırsa alt yüklenici alıştırılması ile ilgili taahhütname,

11)Teknik personel taahhütnameleri,

12)İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğünü belirtir yer gördü belgesini,

13)Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğünün T.Vakıflar Bankasındaki TR16 0001 5001 İ800 7277 8250 70 hesabına nakit olarak yatırılmış geçici teminat alındı makbuzu veya Şanlıurfa /akıllar Bölge Müdürlüğü adına 2886 sayılı Yasaya göre alınmış ekli örneğe uygun geçici eminat mektubu (Limit içi-süresiz ve teyit yazılı)

14)İstekli tarafından imzalanmış ihale şartnamesini,

15)İhale şartnamesine ekli örneğe uygun olarak hazırlayacakları teklif mektuplarım :oyacakları iç zarfı,

Dış zarf içine koyarak 28/11/2018 günü ihale saati olan ll:00’e kadar Kamberiye dahallesi, Kadri Erdoğan Cad., No: 8, Kat: 6, Haliliye/ŞANLIURFA bulunan Şanlıurfa Vakıflar îölge Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığı’na vermiş olacaklardır.

16)Teklifler ilanda belirtilen gün ve saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına verilecektir.

17)İhalenin İsteklinin üzerine bırakılması ve sözleşme yapılması ile ilgili her türlü vergi, esim, harç vb. giderler yüklenici tarafından karşılanacaktır.

18)2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun ö.maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya [olaylı olarak ihalelere katılamazlar. Bu yasağı saymayarak ihaleye girenin üzerine ihale yapılmış »ulunursa ihale bozularak geçici teminatı, sözleşme yapılmışsa bozularak kesin teminat irat kaydolunur.