Şanlıurfa'da 12.1 milyon TL'ye inşaat karşılığı kiralama ihalesi!

Şanlıurfa'da 12.1 milyon TL'ye inşaat karşılığı kiralama ihalesi!

Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Şanlıurfa Merkez Haliliye'de yap-işlet-devret modeli kiralama işi ihale edecek.


Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Şanlıurfa Merkez Haliliye'de yap-işlet-devret modeli kiralama işi ihale edecek. Tahmini bedeli 12 milyon 72 bin 532 TL olarak belirlenen ihale 21 Temmuz 2020 tarihinde gerçekleştirilecek.


YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ İLE KİRALAMA İŞİ İHALE EDİLECEKTİR
Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğünden:

T.C. Vakıflar Genel Müdürlüğü Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğünce, aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmaz, Yap-İşlet-Devret modeline göre 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi hükmüne göre Kapalı Teklif usulü ile İmara Uygun İş Merkezi yapmak şartı ile yapım karşılığı uzun süreli kiralanması için ihaleye çıkartılmıştır.
İLİ : Şanlıurfa
İLÇESİ : Merkez(Haliliye)
MAHALLESİ : Paşabağı
CİNSİ : Arsa
YÜZÖLÇÜMÜ(m2) : 3.751,54 m²
PAFTA NO : -
ADA NO : 1205
PARSEL NO : 4
TAHMİN EDİLEN BEDEL : 12.072.532,75-TL
GEÇİCİ TEMİNAT : 362.175,98-TL (Bu bedel tahmin edilen bedelin %3’üdür)
İHALE GÜNÜ : 21.07.2020
İHALE SAATİ : 11:00
İŞİN ADI : Şanlıurfa İli, Merkez(Haliliye) İlçesi, Paşabağı
Mahallesinde bulunan, mülkiyeti Ümmügülsüm Binti Abdullah Vakfı adına kayıtlı, tapuda 1205 Ada, 4 Parsel sayılı, toplam 3.751,54 m² taşınmazın imara uygun iş merkezi yapmak şartı ile 25 yıl süreyle yapım karşılığı kiralama işi VAKIFLAR MECLİSİ KARARI: 23.03.2020 tarihli ve 21491294-050.01-100/100 sayılı.
A) Yukarıda Vasıfları Belirtilen Taşınmazın Yapım Karşılığı Kiralanması ile İlgili
Olarak;
Vakıflar Genel Müdürlüğünün 23.03.2020 tarihli ve 21491294-050.01-100/100 sayılı Vakıflar Meclisi Kararı’na istinaden, Asgari olarak istenilen;
1) İşin süresinin ve kira ödemelerinin yer teslimi tarihinden itibaren başlatılması,
2) İşin süresinin, yer teslim tarihinden itibaren 3 yıl inşaat süresi dahil toplam 25 yıl olması,
3) Kira bedellerinin; yer teslim tarihinden itibaren 1.yıl aylık 3.000,00 TL (ÜçbinTürkLirası) + (İhale artış oranı) kira bedeli alınması, 2. ve 3. yıl aylık kira bedellerinin, her yıl bir önceki yılın Yurt İçi TÜFE on iki aylık ortalaması oranında artırılarak belirlenmesi, işletme süresi başlangıcı olan 4. yılın başından itibaren aylık ; 40.000,00 TL (Kırkbin Türklirası) + (İhale artış oranı) olarak belirlenmesi, sonraki yıllarda sözleşme süresi sonuna kadar aylık kira bedellerinin her yıl bir önceki yılın TÜFE on iki aylık ortalaması oranında artırılarak belirlenmesi,
4) Taşınmazın, ihaleye esas ekspertiz raporunda belirtilen gelir getirici inşaat alanında (imar durumu ve/veya uygulama projesi vb. nedenlerle) artma olması halinde ihale oranında idare lehine yansıtılması,
5) Değerlendirmeye konu vakıf taşınmaz üzerine yüklenici tarafından haciz, ipotek, teminat vb. yükümlülükler konulmaması, yüklenicinin sözleşme ve ilgili mevzuat hükümlerine uymayarak tek taraflı hareketle taahhüdünü yerine getirmeden yatırıma konu taşınmazı terk  etmesi halinde, yapılmış olan imalatların tamamının İdareye terk ve teberru edilmiş sayılarak, yatırılan teminat ve kiraların gelir kaydedilmesi,
6) İhale sonrası imarda iyileştirme olması, gelir getirici inşaat alanlarında artma olması halinde ihale oranında idare lehine yansıtılması, ekspertiz raporunda belirtilen kullanım dışında fonksiyon yüklenmesi halinde idare tarafından, ihalede oluşan kira bedellerinden az olmamak kaydıyla yeni kira bedellerinin belirlenmesi,
7) Yer teslim tarihinden itibaren, 3 (üç) yıl içerisinde taşınmazın imar durumuna aykırı olmamak üzere uygulama projelerinin hazırlanarak, ilgili kurum ve kuruluşlardan onaylatılması, yapı ruhsatının alınması ve inşaatın tamamlanarak binanın işletmeye açılması, inşaat tamamlanıp işletmeye açılıncaya kadar gelir getirici herhangi bir amaçla kullanılmaması,
8) Değerlendirmeye konu vakıf taşınmazın tapu kaydı üzerinde bulunan ve kaldırılması gerekli olan (Şerh, Beyan vb.) kaldırılması – gerekmesi halinde (İfraz, tevhit vb.) işlemlerin yaptırılması – Yapılacak Yapım karşılığı kiralama işi ile ilgili olarak Resmi ve/veya Özel Kurum ve Kuruluşlardan alınması gereken her türlü (Onay, İzin ,Ruhsat vb.) alınması – Yer teslim tarihinden sözleşme süresi sonunda İdareye geri teslim tarihine kadar alınması gerekli bütün (Emniyet, Sağlık, Güvenlik vb.) tedbirlerin alınması – Yapılacak bütün harcamaların (İnşaat,
İmalat, Tadilat, Vergi, Resim, Harç, Ceza vb.) Yüklenicisi tarafından yerine getirilerek karşılanması ve söz konusu iş-işlemlerle ilgili olarak İdareden herhangi bir hak talebinde bulunulmaması,
9) 3194 sayılı İmar Kanununa göre, taşınmazdan kamuya terk edilmesi gereken kısım olması halinde %45 ‘e kadar olan kısmın bedelsiz terk edilmesi, terk oranının %45 ‘in üzerinde olması halinde ise aşan kısmın bedelinin rayiç değer üzerinden hesaplanarak yüklenicisinden tahsil edilmesi,
B) İhale Yukarıda belirtilen tarih ve saatte, Kamberiye Mahallesi, Kadri Eroğan Cad., No: 8, Kat: 6, Haliliye/ŞANLIURFA adresinde bulunan Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğünde toplanacak olan, İhale Komisyonunun huzurunda yapılacaktır.
C) İhaleye teklif verecek olan isteklilerin ihale dokümanlarını, 09.30 -12.00 ile 14.00 - 16.00 saatleri arasında; Kamberiye Mahallesi, Kadri Eroğan Cad., No: 8, Kat: 6, Haliliye/ŞANLIURFA adresinde bulunan Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Sanat Eserleri ve Yapı İşleri Şube Müdürlüğü’nde görebilirler ve Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğünün T. Vakıflar Bankası Şanlıurfa Şubesi nezdindeki TR90 0001 5001 5800 7309 6522 51 IBAN nolu hesabına 100,00 TL’nin yatırılarak dekontun ibraz edilmesi halinde temin edilebileceklerdir.
D) İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için;
1) Türkiye’de tebligat için adres beyanı,
2) Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Belgesi,
3) Noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri,
4) İstekliler adına vekalet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekaletnameleri ile vekilin yine noter tasdikli imza beyannamesi,
5) İhaleye katılmaktan yasaklı olmadığına dair şartnamenin ekli örneğine uygun İhalelerden Yasaklılık Durum Formu,
6) İsteklinin ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,
7) İlgili Bankadan alınacak ekli örneğe uygun referans mektubu (Tahmin edilen bedelin %20' sine kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisi) 
8) İlan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belgeyi,
9) İlan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan veya Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak prim borcu olmadığına dair belge veya e-Borcu Yoktur Belgesi,
10) Benzer iş ile ilgili iş bitirme belgesi veya ihale üzerinde kalırsa alt yüklenici çalıştırılması ile ilgili taahhütname,
11) Teknik personel taahhütnameleri,
12) İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğünü belirtir yer gördü belgesini,
13) Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğünün T. Vakıflar Bankasındaki TR90 0001 5001 5800 7309 6522 51 IBAN nolu hesabına nakit olarak yatırılmış geçici teminat alındı makbuzu veya Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğü adına 2886 sayılı Yasaya göre alınmış ekli örneğe uygun geçici teminat mektubu (Limit içi-süresiz ve teyit yazılı)
14) İstekli tarafından imzalanmış ihale şartnamesini,
15) İhale şartnamesine ekli örneğe uygun olarak hazırlayacakları teklif mektuplarını koyacakları iç zarfı,
Dış zarf içine koyarak 21/07/2020 günü ihale saati olan 11:00’e kadar Kamberiye Mahallesi, Kadri Eroğan Cad., No: 8, Kat: 6, Haliliye/ŞANLIURFA bulunan Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığı’na vermiş olacaklardır.
16) Teklifler ilanda belirtilen gün ve saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına verilecektir.
17) İhalenin İsteklinin üzerine bırakılması ve sözleşme yapılması ile ilgili her türlü vergi, resim, harç vb. giderler yüklenici tarafından karşılanacaktır.
18) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 6.maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar. Bu yasağı saymayarak ihaleye girenin üzerine ihale yapılmış bulunursa ihale bozularak geçici teminatı, sözleşme yapılmışsa bozularak kesin teminat irat kaydolunur.
19) İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İLAN OLUNUR.