28 / 11 / 2022

Şanlıurfa'da yapım karşılığı kiralama ihalesi 30 Kasım'da!

Şanlıurfa'da yapım karşılığı kiralama ihalesi 30 Kasım'da!

Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından yapım karşılığı kiralama işi ihalesi düzenleniyor. İhale 30 Kasım'da gerçekleşecek..Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğü, yapım karşılığı kiralama işi ihale ediyor. Toplam 4 milyon 721 bin 685 TL'ye mal olacak inşaat işi için ihale 30 Kasım'da yapılacak.


YAPIM KARŞILIĞI KİRALAMA İŞİ İHALE EDİLECEKTİR
Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğünden:


İhaleye Konu Taşınmazın;
İli     :  Şanlıurfa
İlçesi   :  Merkez (Haliliye)
Mahallesi   :  Süleymaniye
Cadde-Sk.-Mevkii  :  ---
Ada      :  4620
Parsel  :  9 ve 10
Yüzölçümü  :  4.254,20 m2
Hisse Miktarı    :  Tam
Cinsi   :  Arsa
Vakfı  :  Kazaz Mehmet Çelebi İbni Abdullah Vakfı
İhaleye Konu İşin;
Adı-Niteliği    :  Şanlıurfa İli, Merkez (Haliliye) İlçesi, Süleymaniye Mahallesi, 4620 Ada, 9 ve 10 Parseller Yapım Karşılığı Kiralama İşi
Mevcut İmar Durumu         :  Konut
İhale Yöntemi   :  Kapalı Teklif (2886 Sayılı Kanunun 35-a maddesi)
Asgari Şartlar                      :
1 - Kiralama süresinin, sözleşmenin imza tarihinden itibaren, 2 yıllık inşaat süresiyle birlikte toplam 20 yıl olması,
2 - Taşınmazın üzerinde bir ticari tesis yaptırılmak üzere gerekli plan tadilatının yaptırılması, avan ve uygulama projelerinin hazırlatılması, ilgili tüm kurum ve kuruluşlardan inşaat ve tesis için gerekli tüm izinlerin alınması, ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde yapılacak her türlü masrafın karşılanması, işin tüm finansmanının sağlanarak inşaatın fiilen gerçekleştirilmesi ve tesisin işletmeye açılmasına ilişkin tüm yükümlülüklerin yükleniciye ait olması; bu işlemlerin sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 2 yıl içinde sonuçlandırılarak tesisin faaliyete geçirilmesi, aksi takdirde sözleşme fesih hakkının saklı tutulmasına, fesih halinde idareye yatırılan kesin teminat ve aylık kiraların irat kaydedilmesi,
3 - Ekspertiz raporundaki emsal değerlere göre yapılacak olan tatbikat projelerinde emsal inşaat alanlarında büyüme olması durumunda taşınmazdan alınacak aylık kira gelirlerinin de aynı oranda arttırılması, tesisin kira getirisinin belirlenirken ekspertiz raporunda belirlenmiş olan brüt metrekare kira bedellerinden daha düşük bir bedelde kira geliri alınmaması,
4 - 6570 Sayılı Kanuna ve diğer mevzuata aykırı olarak kiralama süresi dolmadan taşınmazın tahliye edilmesi halinde yapılmış olan masrafların talep edilmemesi, yatırılan teminat ve kiraların gelir kaydedilmesi ve imalatla ilgili her türlü masrafın İdareye terk ve teberru edilmiş sayılması,
5 - Taşınmazın geçici kabulü yapılıncaya dek başka amaçlar için kullanılmaması gerektiği,
6 - Mülkiyeti mazbut Kazaz Mehmet Çelebi İbni Abdullah vakfına ait, Şanlıurfa İli, Merkez İlçesi, Süleymaniye Mahallesinde bulunan, tapunun 4620 ada 9 ve 10 nolu parselde (4.254,2 m2 yüzölçümlü) taşınmazın imar planında üç katlı konut alanı olarak geçmekte olduğu ve bu nedenle bu şekliyle yatırıma açılması durumunda vakfın çok menfaati olmayacağı, söz konusu taşınmaz üzerinde imar tadilatı yapılarak ticaret alanı (Ticari Amaçlı Tesis) imarına dönüştürme(uygun imar plan tadilatı yapılması) şartıyla ihaleye açılması,
7 - Taşınmazın 3. Derece arkeolojik sit sınırları içinde kalan alanlarının bulunması nedeniyle yatırımı gerçekleştirecek olan yüklenicinin taşınmaz üzerinde herhangi bir inşaat çalışmasına başlamadan önce müze müdürlüğü uzmanları tarafından sondaj kazısı gerçekleştirilerek sondaj sonuçlarının bu alanlarla ilgili varsa kazı başkanının görüşü ile birlikte müze müdürlüğünce koruma kuruluna iletilip kurul kararının alınması ve akabinde inşaat işlerine başlanması,
8 - Taşınmaz üzerinde ortaya çıkabilecek yol ve park alanından ihdası yapılması gerekli olabilecek alanların, yapılması istenen yola terk alanlarından fazla olması durumunda ihdası yapılması gerekli olabilecek alanların Kazaz Mehmet Çelebi İbni Abdullah Vakfına; asgari emlak değerleri üzerlerinden satışının yapılmasının Şanlıurfa Belediyesinden talep edileceği ve Belediye Encümeninin takdir edeceği değerin ihale uhdesinde kalan müteşebbisçe ödenerek ihdas alanlarının Kazaz Mehmet Çelebi İbni Abdullah Vakfına tescil ettirilip yatırıma konu parsellerle birlikte tevhit edilmelerinin İdaremizin menfaatine olacağı,
9 - İmar durumunda yapılacak imar tadilatı neticesinde, ortaya çıkacak emsal değerlere göre yapılacak olan tatbikat projelerindeki emsal alanın imar durumundaki emsalden fazla inşa edilmesi durumunda projede meydana gelecek değer artışının ihale sonucunda belirlenecek kira bedellerini aynı oranda arttırılmasının zaruri olduğu gerekçesi ile yatırıma ait şartname ve sözleşmeye bu şartların ilave edilmesi hususunun vakfın menfaatlerine uygun olacağına, belirlenen emsal inşaat alanından daha az inşa edilmesinin kira bedelini etkilemeyeceği,
10 - İdaremize ait, 4620 ada 9 ve 10 numaralı parseller üzerine söz konusu yatırımın yapılabilmesi için gerekli imar tadilatının ticaret alanı imarı olarak değiştirilmesi şartı ile ihale yapılmasına ve olabilecek her türlü imar plan tadilatlarının, haritacılık faaliyetlerinin ifraz, tevhit, tescil, terkin ile ilgili bütün iş ve işlemler ile tapu kaydında ortaya çıkabilecek beyan ve şerhlerin kaldırılma işlemlerinin yüklenici tarafından yürütülmesi,
11 - Taşınmazın konum itibari ile dar gelirli halkın yaşadığı bir bölgede bulunuyor olması ve bu nedenle taşınmaz üzerinde kurulacak ticari tesise talebin ve beklentinin bu doğrultuda olması, taşınmaz üzerinde bir imar tadilatı yapılacak olması ve bu nedenle yapılacak harcamaların fazla, inşaat süresinin uzun tutulması gerekliliği, taşınmazın 3. Derece arkeolojik sit alanı içerisinde olması nedeniyle yatırımı gerçekleştirecek olan yüklenicinin taşınmaz üzerinde herhangi bir inşaat çalışmasına başlamadan önce müze müdürlüğü uzmanları tarafından sondaj kazısı gerçekleştirilerek sondaj sonuçlarının bu alanlarla ilgili varsa kazı başkanının görüşü ile birlikte müze müdürlüğünce koruma kuruluna iletilip kurul kararının alınması ve akabinde inşaat işlerine başlaması gerekliliği, taşınmazın bulunduğu mevkideki kira değerlerinin şehir merkezine göre daha düşük olması ve taşınmazın konumu itibariyle tesisin kar marjının belli bir seviyede kalacağı öngörüleri ile inşaat süresince, 1. yıl aylık 1.000,00 TL+(ihale artışı), 2. Yıl aylık 1.000,00 TL+(ihale artışı) kira bedeli alınmasına, emsal değerlere göre yapılacak olan tatbikat projelerindeki emsal inşaat alanının imar tadilatı neticesinde değişmemesi durumunda işletme süresinin ilk yılı 10.000,00 TL+(ihale artışı) bedel üzerinden kira alınması,
12 - Müteakip yıllar için (4. Yıldan sözleşme sonuna kadar) her yıl için bir önceki yılın aylık kira bedelinin ÜFE oranında arttırılması ile bulunacak miktarın aylık kira bedeli olarak alınması,
13 - Taşınmaz üzerine yapılacak olan inşaatın inşaat süresi olan 2 (proje+imar plan tadilatı ve inşaat) yıldan önce bitmesi veya inşaatın onaylı iş programında belirlenen sürede tamamlanmasının mümkün gözükmemesi halinde yüklenici tarafından ek süre verilmesi talep edildiği takdirde, idarenin uygun görüşü ile inşaatın tamamlanabilmesi için süre uzatımı verilmesi işletme süresinin başlangıcını ve kira miktarları ile ödeme planını etkilemeyeceğine, ayrıca inşaat süresi uzatımı verilmesi nedeniyle sözleşme süresinde bir değişiklik de yapılmayacağı,
14 - Proje ve inşaat süresi dahil olmak üzere kira akdi süresinin toplam 20 (yirmi) yıl olmasına, işletme süresi sonrasında (20. yıl sonunda) İdarenin günün şartlarına göre belirleyeceği aylık kira bedelinin işletmecinin kabul etmesi halinde kiracılık döneminin yeniden başlayacağına, aksi takdirde işletme süresi sonunda İdaremizce yapılan tebligat sonrasındaki 1 ay içerisinde tesisin çalışır ve bakımlı bir vaziyette, hiçbir hak ve bedel talebinde bulunmaksızın tümüyle İdaremize teslim edilmesi,
15 - Taşınmaz üzerinde yapılacak plan tadilat projeleri, yapılara ait her türlü projenin İdaremizin onayı dahilinde gerçekleştirilmesine ve uygulanmasına, yapıya ait tüm projelerin ve hesapların İdaremize sunulması,
16 - Sözleşme tarihi olan yer teslim tarihinden itibaren yatırımın 2 yıl (24 ay) içerisinde bitirilerek tesisin faaliyete geçirilmesine, aksi takdirde kiralama sözleşmesinin 10.8 Maddesinde belirtilen cezai süre ve tutarların uygulanması Şartlarıyla, yapım karşılığı kiralama işi.
Tahmin Edilen Bedel           :  4.721.685,00 TL
Geçici Teminat Miktarı        :     141.650,55 TL
İhale Dokümanlarının
(Görüleceği ve Satın alınacağı)
Adres                                  :  Vakıflar Şanlıurfa Bölge Müdürlüğü, Kamberiye Mah. Kadrieroğan Cad. No: 10 - 63200 ŞANLIURFA Kat: 6 (Sanat Eserleri ve Yapı İşleri Şube Müdürlüğü)
                                               Tlf.: (0414)-3170026-28 (Dahili: 7200)
                                               e-mail: [email protected]
                                               İnternet Adresi: www.vgm.gov.tr
İhale Doküman Bedeli         :  100,00.-TL
İhalenin Yapılacağı Adres   :  Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Kamberiye Mah. Kadrieroğan Cad. No: 10 - 63200 Kat: 6 (Sanat Eserleri ve Yapı İşleri Şube Müdürlüğü) ŞANLIURFA
İhale Tarih ve Saati              :  30.11.2017 - 14:30
İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN İSTENEN BELGELER;
1 - İhale, yukarıda belirtilen yer-gün ve saatte toplanacak olan ihale komisyonu huzurunda yapılacaktır.
2 - İstekli, ihale şartnamesinin 6. maddesine göre hazırlayacağı tekliflerini aynı şartnamenin 12. maddesi doğrultusunda yukarıda belirtilen ihale tarih ve saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına imza karşılığı teslim etmeleri gerekmektedir.
3 - İstekli; detayları şartnamesinde belirtilen aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında dış zarf ile birlikte sunması gerekmektedir.
a) İletişim Bilgi Formu: Türkiye’de tebligat için adres beyanı, telefon, faks numarası, elektronik posta adresi vb. bilgileri gösteren şartname eki (Ek:1) örneğe uygun.
b) Mevzuat gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya sanayi Odası Belgesi:
b-1) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi odasına veya İlgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge
b-2) Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
c) Teklif Vermeye yetkili olduğuna dair imza Beyannamesi veya imza sirküleri: Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli İmza Beyannamesi veya İmza Sirkülerinin aslı ya da aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,
c-1) Gerçek kişi olması halinde, Ticaret Sicil Gazetesi ile noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,
c-2) Tüzel kişi olması halinde; ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,
d) Vekaletname: İstekli adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti
e) Geçici Teminat Mektubu veya Makbuzu; İşbu ilanda belirtilen (Şartname eki (Ek-2) örneğe uygun olarak alınmış) tutarda geçici teminat mektubu veya Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğünün Vakıfbank Şanlıurfa Şubesinde bulunan (TR**********************70) IBAN nolu hesabına dekontta işin adının açıkça yazılması suretiyle geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair banka dekontu,
f) Ortak Girişim Beyannamesi: İsteklilerin ortak girişim oluşturması halinde şartname eki (Ek: 3) örneğe uygun Ortak Girişim Beyannamesi
g) Banka Referans Mektubu: Tahmin edilen bedelin %10'u kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisini gösterir şartname eki (Ek: 4) örneğe uygun Banka Referans Mektubu (Banka referans mektuplarının ihaleyi yapan İdare adına, ihalenin ilk ilanından sonra -ilk ilan günü dahil- düzenlenmiş olması gerekmektedir.)
h) Tahmin edilen bedelin %50'sinden az olmamak üzere ihale tarihi itibarı ile geçerli olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınmış işin büyüklüğüne göre en az (B) grubu müteahhitlik karnesi veya son 15 yıl içerisinde bina inşaat işlerine ait 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu veya 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında alınmış 'İş Deneyim Belgesi' veya ilgili Belediyeden alınmış isteklinin müteahhit olduğunu gösterir Yapı Kullanma İzin Belgesi veya bina inşaatına ait İş Bitirme Tutanağı ve eki İnşaat Ruhsat Belgesinin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmek suretiyle fotokopisi,
- Ancak isteklinin iş yaptığına dair bu belgelerinin bulunmaması halinde, ihale şartnamesinin 27. Maddesi hükmünce, alt yükleniciye yaptıracağına dair taahhütname (Ek-10 örnek forma göre) verecektir.
Ortak girişim olarak girmesi halinde ortaklardan bir tanesinin iş deneyimiyle ilgili kriterleri sağlaması yeterlidir.
i) Vergi Borcu Olmadığına Dair Belge; İlk ilan tarihinden sonra ilgili Vergi dairesinden alınacak Vergi borcu olmadığına dair belge veya Gelirler İdaresi Başkanlığı internet vergi dairesi adresi üzerinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belge.
j) Sosyal Güvenlik Prim Borcu Olmadığına Dair Belge; Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair, İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak belgenin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli suretinin verilmesi ya da Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belge veya elektronik imza kanunu uyarınca düzenlenen belgelerin internet üzerinden doğrulama aracı kullanılmak suretiyle teyidi yapılabilen belgeyi sunması,
k) İhale Yasaklısı Olmadığına Dair Beyan; İhalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair şartname eki (Ek: 5) örneğine uygun İhalelerden Yasaklılık Durum Formu,
l) İhale dokümanının satın alındığına dair 100,00 TL tutarında banka dekontu,
m) Yer Görme Formu: İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair, şartname eki (Ek:6) örneğine uygun Yer Görme Formu,
n) Teklif Mektubu; Şekli ve içeriği şartnamede belirtilen (Şartname eki (EK-7) örneğe uygun olarak hazırlanmış) Teklif mektubunun bulunduğu (İç zarf)
o) İstekli tarafından imzalanmış/kaşelenmiş ihale şartnamesi
* Ortak girişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (b), (c), (d), (e), (i) ve (j) bentlerindeki belgeleri temin etmekle mükelleftir.
* Yukarıda sayılan belgeler dış zarfın içerisine konulduktan sonra zarf kapatılıp üzerine isteklinin adı ve soyadı, ticaret unvanı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılarak en geç ihale tarih ve saatine kadar ihale komisyonu başkanlığına verilmek zorundadır.
4 - Nakit geçici teminat ile ihale dokümanı satın alınma tutarının Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğünün Vakıfbank Şanlıurfa Şubesinde bulunan (TR**********************70) IBAN nolu hesabına dekontta işin adının açıkça yazılması suretiyle yatırılması gerekmektedir.
5 - Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
6 - Bu iş için yapılmış olan tüm ilan bedelleri ile ihale karar pulu damga vergisi ihale üzerinde kalan istekli tarafından sözleşme yapılmadan önce defaten ödenecektir.
7 - İdare gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İlan olunur.

 
Geri Dön