29 / 06 / 2022

Sarıyer'de 4.3 milyon TL'ye 10 yıllığına kiralık gayrimenkul!

Sarıyer'de 4.3 milyon TL'ye 10 yıllığına kiralık gayrimenkul!

Sarıyer Belediye Başkanlığı, Sarıyer Çayırbaşı'nda yer alan gayrimenkulü 4 milyon 320 bin TL bedelle 10 yıllığına kiraya verecek.Sarıyer Belediye Başkanlığı, Sarıyer Çayırbaşı'nda yer alan gayrimenkulü kiraya verecek. Gayrimenkulün muhammen bedeli 4 milyon 320 bin TL olarak belirlendi.

TAŞINMAZ KİRAYA VERİLECEKTİR
Sarıyer Belediye Başkanlığından:

Belediyemize ait Çayırbaşı Mahallesi 95 Pafta, 1077 Ada, 58 Parsel üzerinde Sarıyer Çayırbaşı Stadyumunun bir kısmında Bahçeköy Cad. No: 56/A adresinde kullanım alanları 1. Kat: 300,00 m² alan (Tribün altında kalan kısmen basık ardiye) Zemin Kat: 561,00 m² alan, Bodrum Kat: 561,00 m² alan (Basık ardiye h≈2,00 m) olmak üzere toplam; 1.422,00 m² kullanım alanlı iş yeri vasıflı taşınmazı 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesi Kapalı Teklif Usulü ile 10 (on) yıl süreyle kiraya verilecektir.
İhale İşi; 25/06/2020 Perşembe günü saat 11.30’da Pınar Mahallesi Günyüzü Cad. No: 2 Sarıyer/İstanbul adresinde Sarıyer Belediye Başkanlığı Yerleşkesinde bulunan Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. Muhammen bedeli 4.320.000,00-TL+KDV, Geçici teminat 129.600,00-TL’dir.
İhaleye katılacakların yasal yerleşim yeri sahibi olmaları, tebligat için Türkiye de adres göstermeleri, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri, geçici teminatı yatırmış olmaları, özel hukuk tüzel kişilerinin İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı olduğu ticaret ve sanayi odasından yahut benzeri kuruluştan İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını
gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri veya vekaletnameyi vermeleri, kamu tüzel kişilerinin ise tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu gösterir belgeyi vermeleri gerekmektedir.
İhaleye ait kira şartnamesi Sarıyer Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde görülebilir. İhaleye iştirak edecekler 2.500,00-TL karşılığında ihale dokümanlarını aynı Müdürlükten temin edilebilir.
İstekliler tarafından 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 36. maddesi uyarınca belirtilen şartlara göre hazırlanmış belgelerin ihale günü saat 10.00’a kadar aynı adreste bulunan Sarıyer Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne teslimi gerekmektir. Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 36. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce idareye ulaşması şarttır. Postadaki meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Sarıyer Belediye Encümeni
İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İlan olunur. 3829/1-1