06 / 07 / 2022

Sarıyer'de 9.9 milyon TL'ye icradan satılık arsa!

Sarıyer'de 9.9 milyon TL'ye icradan satılık arsa!

İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Maden Mahallesi'nde yer alan arsa vasıflı gayrimenkul 9 milyon 985 bin 724 TL bedel ile icradan satışa çıkarıldı. Satışa konu olan arsa için ihale tarihi 4 Mart 2019 olarak belirlendi. İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Maden Mahallesi'nde yer alan arsa vasıflı gayrimenkul satışa sunuldu. Satışa konu olan arsa için 9 milyon 985 bin 724 TL bedel isteniyor.

Tapu Kaydı:İstanbul İl, Sarıyer İlçe, 1286 Ada, 1 Parsel, 1399/1401 hisseli , MADEN Mahalle/Köy

Özellikleri : Kıymet takdire konu taşınmazın bulunduğu mevkie gelinmiş olup, mevcut çap yardımı ile 1/1000 ölçekli Hali Hazır Haritası üzerindeki durumu tespit edilen parselin, paftanın fiili durum üzerinden araziye uygulanması neticesinde yerine ve dosyada mevcut Harita ( Plan ) Örneği' ne şeklen uyduğu anlaşılmıştır. Konum olarak Seher Sokak, Aydoğdu Sokak ve Gediz Sokak'ın çevrelediği ve ada şeklinde tek büyük bir parsel olan taşınmazın çevresinin yer yer boyalı, yer yer taş kaplama kademeli betonarme istinat duvarı ile çevrili olduğu, topoğrafik açıdan eğimli bir arsa yapısı olduğundan çevresi tamamen koruma altına alınmış parselde her sokaktan ayrı girişleri olan çok sayıda yapı, eklenti bulunduğu, Seher Sokak üzerinden mahreç alan krokide (D) ile belirtilen 182.00 m2 oturumlu zemin kat + 1 normal kat + çekme kattan ibaret toplam kullanım alanı 405,00m2 olan betonarme karkas binanın bitişiğinde de halihazırda kullanılmadığı görülen boş halde tek katlı krokide (A) ile gösterilen 427m2 miktarlı muhtelif dükkan yerleri ile araç giriş yerinden ibaret eklenti bulunduğu, yine Krokide (B) ve (C) île gösterilen 240m2 ve 120 m2 miktarlı iki katlı betonarme binalar bulunduğu, parselin İstanbul Boğaz manzarasına sahip konumda olduğu ve çepeçevre istinat duvarı olduğu tespit edilmiştir. Sarıyer İlçesi, Maden Mah. 1286 Ada, 1 Parsel sayılı 2.802,OOm2 alanlı "ARSA" vasıftı taşınmazın 1399/1401 payının Ömer İhsan Günkan'a ve 2/1401 payının ise Özkanlar Grup Proje mimarlık İnş. ve Dış Tıc. Ltd. Şti. ye ait olduğu, bu haliyle mevcut yapıların tamamının kaçak şekilde mer'i mevzuata aykırı olarak yapılmış olduğu anlaşılan parsel üzerindeki yapı grubunun da arsa payına ve edinilme tarihlerine bakıldığında borçlu/malike ait olduğunun anlaşıldığı ve dosya içeriğindeki sözleşmeden kıymet takdire konu parsel için kat karşılığı inşaat sözleşmesi yapıldığı görülmektedir. Bu haliyle mer'i mevzuata göre yeni yapılanma yapılmak istendiği anlaşılan konu yerde de mevcut yapıların kaçak olmaları ve ruhsata da bağlanma şansları olmadığı, 6306 sayılı Kanun gereğince riskli yapı olduğuna dair tapuda şerh işlendiği görülen parselde "yapı değeri ile birlikte arsa değerinin" satış değeri olarak kabul edilmesi gerekeceği kanaatine varılmıştır.

Kıymeti : 9.985.724,48 TL 
1. Satış Günü : 04/03/2019 günü 09:40 - 09:45 arası
2. Satış Günü : 05/04/2019 günü 09:40 - 09:45 arası
Satış Yeri : İSTANBUL ADALET SARAYI 1.KAT B3-136 NUMARALI ODA B BLOK

Satış şartları:
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20'si oranında pey akçesini İstanbul 10. İcra Müdürlüğü T.Vakıflar Bankası Çağlayan Adliye Şubesinde bulunan TR**********************07 İBAN numaralı emanet hesabına T.C. kimlik ve dosya numarası yazılarak yatırılması veya bu miktar kadar Milli bir bankanın “şartsız, kesin ve süresiz” teminat mektubunu vermeleri veya Vakıfbank Bankomat kartı olanların müdürlüğümüzde bulunan POS cihazından yatırmaları lazımdır. Yabancı para kurunda günlük değişimler olması ve 805 sayılı Kanunun 1. maddesine göre “döviz” teminat olarak kabul edilmez. Satış peşin para iledir; alıcı istediğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Satıştan doğan Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile tahliye ve teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, tapu harcının 1/2'si satış bedelinden karşılanacaktır. Taşınmaz üzerinde ipotek alacağı bulunması halinde, ihale bedeli ipotek alacağını karşılamıyor ise taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenmeyecektir.
3- İpotek sahibi alacaklıların, irtifak hakkı sahiplerinin ve diğer ilgililerin (*) bu taşınmaz üzerindeki haklarını, özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını, dayanağı belgeler ile ilan tarihinden itibaren (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacaktır. Bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- İİK.127. Mad. GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (Mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara ve takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde iş bu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.
7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/6329 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.18/01/2019