Seferihisar Belediyesi'nden 7.2 milyon TL'ye satılık 2 arsa!

Seferihisar Belediyesi'nden 7.2 milyon TL'ye satılık 2 arsa!

İzmir İli Seferihisar Belediye Başkanlığı, mülkiyetinde bulunan 2 adet arsayı 7 milyon 250 bin TL'ye satıyor. Gayrimenkulün ihalesi 30 Aralık 2020 günü gerçekleşecek.


İzmir İli Seferihisar Belediye Başkanlığı, mülkiyetinde bulunan 2 adet arsayı satışa çıkardı. Söz konusu taşınmazların satış bedeli 7 milyon 250 bin TL olarak belirlendi. 

İzmir İli Seferihisar Belediye Başkanlığından:

Madde 1. Aşağıda bilgileri bulunan iki adet taşınmaz 2886 sayılı Kanunun 36. maddesine göre 37-43. maddelerinde belirtilen şekilde kapalı teklif usulü ile satılacaktır.

Madde 2. İhale Bilgileri;
A) Mülkiyeti Belediyemize ait  İzmir  İli Seferihisar İlçesi Sığacık Mahallesi 1296 ada 1 parselinde kayıtlı 6.108,50 metrekare yüzölçümlü arsa vasfında taşınmaz; İmar Durumu: 3. Derece Arkeolojik Sit Alanındadır. Koruma Amaçlı İmar Planında Günübirlik Tesis Alanında kalmaktadır. E:0,05 Hmaks=4,50 m (1 kat) dir.
İhale tarihi ve saati: 30/12/2020 Çarşamba Günü Saat 11:00
İhale yeri: Seferihisar Belediyesi Başkanlık Makamı
Muhammen Bedeli: 7.250.000,00 TL (Yedi Milyon İki Yüz Elli Bin)
Geçici Teminat Miktarı: 217.500,00 TL (İki Yüz On Yedi bin Beş Yüz)
B) Mülkiyeti Belediyemize ait İzmir İli Seferihisar İlçesi Sığacık Mahallesi 1297 ada 1 parselinde kayıtlı 9.019,70 metrekare yüzölçümlü arsa vasfında taşınmaz;

İmar Durumu: 3. Derece Arkeolojik sit alanındadır. Koruma Amaçlı İmar Planında Ticari Aktivite Merkezi olarak ayrılmıştır. E:0,30 Hmaks=6,50 m dir. İhale tarihi ve saati: 30/12/2020 Çarşamba Günü Saat 11:30 İhale yeri: Seferihisar Belediyesi Başkanlık Makamı Muhammen Bedel: 9.250.000,00 TL (Dokuz Milyon İki Yüz Elli Bin) Geçici Teminat Miktarı:277.500,00 TL (İki Yüz Yetmiş Yedi Bin Beş Yüz )

Madde 3. İhaleler yukarıda belirtilen gün ve saatte Seferihisar Belediye Başkanlığında Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. Komisyon gerekçesini kararda belirtmek üzere ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Madde 4. İhalelere ilişkin şartname Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünden mesai saatleri dahilinde ücretsiz görülebilir ve 100,00 TL (yüz) karşılığında temin edilebilir. İhaleye katılacakların şartname bedelini yatırmaları zorunludur.

Madde 5. Postayla yapılacak başvurular için adresimiz Seferihisar Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü Camikebir Mahallesi 52/1 Sok. No. 14 Seferihisar/İZMİR’dir.

Madde 6. Telgraf veya faksla yapılacak müracaatla ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

Madde 7. Son teklifler ihalede hazır bulunan isteklilerden’’alınacağı için isteklilerin ihalede hazır bulunmaları gerekmektedir.

Madde 8. İsteklilerin ihaleye katılımında aranacak belgeler şunlardır:
2886 sayılı Kanunun 36. maddesine göre usulüne göre hazırlanmış,
a-Dış zarf (İdari Şartname madde: 11 de belirtilen şekliyle)
b-İç zarf (İdari Şartname madde: 11 de belirtilen şekliyle)
c-Teklif mektubu (İdari şartname ekinde bulunan örneğe uygun)
d-Kanuni yerleşim belgesi (İkametgah ilmühaberi/yerleşim yeri belgesi/adres beyanı)
e-T.C. Kimlik Kartı veya Nüfus cüzdanı fotokopisi (gerçek kişiler için aslı idareye sunulacaktır. )
f- Muhammen bedelin yüzde 3 ü oranında, Sığacık Mahallesi 1296 ada 1 parsel için 217.500,00 TL (İki Yüz On Yedi bin Beş Yüz) - Sığacık Mahallesi 1297 ada 1 parsel için 277.500,00 TL (İki Yüz Yetmiş Yedi Bin Beş Yüz )teminat mektubu veya geçici teminat yatırıldığına dair belge (Şartname 8. maddede belirtildiği şekilde.)
g-Şartname alındı makbuzu
h-Başkası adına ihaleye katılacaklar için usulüne uygun olarak düzenlenmiş noter tasdikli vekaletname
ı-Tüzel Kişiler ihaleye katılacaksa, Ticaret ve Sanayi Odasından veya ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasından kayıtlı olduğunu gösteren ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belge
i-Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi
j-Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevleri belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
k-Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş yetki belgesi. Tüzel kişi olması halinde, şirket ortaklarının hisse durumlarını ve şirketteki görevlerini belirten, son durumu gösteren Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya noter tasdikli örneği ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

Madde 9. İsteklilerin; ihaleye katılabilmek için belirtilen belgeler, belediyeden temin edecekleri şartname ve şartname ekleri ile birlikte ihale dosyalarını 30/12/2020 Çarşamba Günü Saat 10:00’a kadar Seferihisar Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim etmeleri zorunludur.