30 / 09 / 2023

Şema Efsane Yıkım Hafriyat Ve İnşaat Taahhüt Limited Şirketi kuruldu!


Şema Efsane Yıkım Hafriyat Ve İnşaat Taahhüt Limited Şirketi bugün Sultangazi'de 100 bin TL sermaye bedeli ile Maruf Beçet ve Şemsettin Yılmaz ortaklığında kuruldu.Şema Efsane Yıkım Hafriyat Ve İnşaat Taahhüt Limited Şirketi bugün Sultangazi'de 100 bin TL sermaye bedeli ile Maruf Beçet ve Şemsettin Yılmaz ortaklığında kuruldu.

Şema Efsane Yıkım Hafriyat Ve İnşaat Taahhüt Limited Şirketi konusu:
1- Her türlü inşaat taahhüt işleri; toplu veya münferit konut, otel, motel, çarşı, iş yeri, fabrika, sınai tesisler ve alt yapı tesisleri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak. Kendi hesabına arazi ve arsalar almak. Bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. İnşaat taahhüt işlerini gerek şirket olarak gerekse gerçek ve tüzel kişilerle birlikte ortaklık kurmak suretiyle yapmak. 2-Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt, proje, mühendislik, mimarlık, müşavirlik, kontrollük ve montaj işleri ve organizasyon işleri yapmak. 3-Müstakil konak, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. 4-Gerek şirketimizin temin edeceği, gerekse dışarıdan temin edilen arsa üzerine bina inşa etmek. İnşaat taahhütlerine müteahhit sıfatıyla girmek ve inşaatlar yapmak. Konusu ile ilgili her çeşit yol, demir yolu, metro, kanal, içme suyu tesisi, enerji üretim tesisi, iletişim ve dağıtım hatları köprü, tünel, liman, rıhtım, baraj, istinat duvarı, akarsu düzenlemesi gibi her türlü inşaat ve taahhüt işleri yapmak. 5-Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma eksiltme teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak. Her türlü küçük ve büyük yapıların, her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek, konusu ile ilgili her türlü imalat sanayi kurmak, kurulmuş ve kurulacak olan şirketlere ve kuruluşlara ortak olmak. 6-Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğal gaz, altyapı, üstyapı, mayın temizleme, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. 7-Resmi ve özel sektöre ait inşaat ve inşaat malzemesi ihalelerine katılmak ve taahhütte bulunmak. İnşaatlarını yapıp malzemelerini temin etmek. 8-Kazı ve temel hafriyatı yapmak, her türlü özel ve kamu bina yıkım işleri ve bununla ilgili makine ve teçhizat ile iş makineleri ve otomotiv sanayine ait makine ve yedek parçalarının imalatını, ithalatını, ihracatını ve ticaretini yapmak. Zemin ve arazi hazırlama, alanın temizlenmesi ile kazı ve hafriyat işleri (tarımsal arazinin hazırlanması, dinamitleme ve kayaların kaldırılması, inşaat, tarım vb. alanların drenajı, hafriyat, kazı, dolgu vb. işler) (madencilik için yapılanlar hariç) 9-Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik, müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik, hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet gruplar oluşturmak ve işletmek... 10-Her türlü taşınmazı satın almak veya bizzat inşa ederek sahip olmak, bunları kiralamak, kiraya vermek veya satmak, bunlar üzerinde gerek kendisi, gerekse iş münasebetinde bulunduğu şahıs ve şirketlerin veya üçüncü kişilerin doğmuş ve doğacak borçlarının güvencesini temin etme amacıyla ipotek veya rehin etmek. 11-İnşaatlarda kullanılan her türlü malzeme ve tesisatın imalatını, ithalatını, ihracatını ve ticaretini yapmak. 12-Mühendislik hizmetlerinde kullanılan alet ve edevatın imalatını ihracatını ve ticaretini yapmak. 13-Konusu ile ilgili her türlü madde ve malzemenin ithalatını ve ihracatını yapmak. 14-Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. 15-Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. 16-Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. 17- Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı. 18-Islah imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı. 19-Konusuyla ile ilgili her türlü dengeleme, hesaplama, yazım ve çizimi işlerinin yapımı. 20-Kurulmuş ve kurulacak şirketlerin esas sermayelerine iştirak etmek lisans, ihtira beratı, işletme hakkı know-how gibi gayrı maddi haklar iktisap etmek ve bunları devretmek. 21-Her türlü taşınmazı satın almak veya bizzat inşa ederek sahip olmak, bunları kiralamak, kiraya vermek veya satmak, bunlar üzerinde gerek kendisi, gerekse iş münasebetinde bulunduğu şahıs ve şirketlerin veya üçüncü kişilerin doğmuş ve doğacak borçlarının güvencesini temin etme amacıyla kefil olmak, kefalet vermek, ipotek veya rehin etmek, başkaları lehine ipotek tesis etmek veya kendi alacaklarını teminen gayrimenkul ve menkul mallar üzerinde ipotek veya rehin almak, mevcut ipotekleri terkin etmek veya ettirmek her türlü teminatsız yurt içinde ve yurt dışında istikraz mukaveleleri akdetmek. 22-Banka ve sair müesseselerden krediler almak. İş münasebetinde bulunduğu şahıs ve şirketlerin veya üçüncü kişilerin doğmuş ve doğacak ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Geri Dön