09 / 08 / 2022

Sg Müşavirlik Mühendislik Geoteknik Ve Çevre Hizmetleri Anonim Şirketi kuruldu!


Sg Müşavirlik Mühendislik Geoteknik Ve Çevre Hizmetleri Anonim Şirketi Kağıthane'de 50 bin TL sermaye bedeli ile Sami Gültekin tarafından kuruldu.Sg Müşavirlik Mühendislik Geoteknik Ve Çevre Hizmetleri Anonim Şirketi Kağıthane'de 50 bin TL sermaye bedeli ile Sami Gültekin tarafından kuruldu.

Sg Müşavirlik Mühendislik Geoteknik Ve Çevre Hizmetleri Anonim Şirketi konusu:
a- Yurt içinde ve yurt dışında karada ve denizde her türlü geoteknik hizmetler yapmak, geoteknik, jeolojik, jeofizik ve sair zemin etüd raporları yazmak, ilgili konularda proje danışmanlık hizmetleri vermek, b- Yurt içinde ve yurt dışında karada ve denizde her türlü geoteknik hizmetlerin, geoteknik, jeolojik, jeofizik ve sair zemin etüd projelerinin inşaat ve uygulamalarını yapmak, yaptırmak, c- Her türlü geoteknik, jeolojik, jeofizik ve diğer inşaat işleri için ölçümler yapmak, haritalar tanzim etmek, geoteknik, jeolojik, hidrojeolojik etüdler yapmak, bunları raporlamak, d- Jeoloji, hidrolojik su kalitesi, kimya mühendisliği, geoteknik mühendisliği dallarında zemin ve su kirlenmesi konusunda araştırma ile ıslah çalışmaları yapmak, e- İnşaat, geoteknik, jeofizik, çevre, makine, elektrik, elektromekanik, akustik, yangın, drenaj, izolasyon, kıyı liman, ulaşım, altyapı, nükleer ve bilgisayar mühendisliği alanlarına giren her türlü konuda fizibilite raporu hazırlamak, projelendirme, tasarım, tasarım doğrulama, kontrol, keşif, metraj hazırlama, ihale süreç ve ihale hazırlık danışmanlığı, sözleşme yönetimi, hukuki danışmanlık, iş, inşaat ve proje yönetimi, yapım işlerinin kontrollüğü, kalite kontrollüğü, kalite kontrol ve işletmeye alma hizmetleri ile ilgili danışmanlık yapmak, f- Faaliyet konularıyla ilgili olarak yerinde/sahada danışmanlık ve kontrollük hizmetleri sağlamak, yerinde uygunluk onayı vermek, g- Karada, havada, suda veya yer altında her türlü jeofizik, jeokimyasal, topografik, jeodezik arama, araştırma, sondaj ve etüd işlemlerini yapmak, yaptırmak veya bunların gerçekleşmesi için anlaşmalar yapmak, kara ve deniz altı zemin etüdleri ile su ve temel sondajları yapmak, yaptırmak, h- Her türlü altyapı ve üstyapı inşaatla ilgili olarak temel etüdleri, sondaj ve laboratuar çalışmaları yapmak, i- Zemin mekaniği, jeolojik testler, geoteknik testler için laboratuar kurmak, işletmek, arazi ve laboratuvar deneylerini gerçekleştirmek, j- Her türlü yerleşime uygunluk ve fizibilite etüdlerini yapmak, k- Mevcut yapılar için depreme karşı takviye ve kuvvetlendirmeye yönelik proje, danışmanlık ve uygulama işleri yapmak, l- Çevre ve diğer kanunlara uygun olarak çevre etki değerlendirmesi etüdleri yapmak ve raporlar hazırlamak, m- Donatılı duvar uygulamalarının projelendirilmesini, yerinde yapılması ve kontrolörlüğünün yapılması, n- Hertürlü inşaat projesi için üniversitelerle karşılıklı ortak proje, arge ve raporlama çalışmaları yürütmek. o- Çevre mühendisliği, inşaat, iş sağlığı ve güvenliği, yatırım ve kalite yönetimi, çevre sağlığı ve temizliği, atık yönetimi vb. disiplinlerde her türlü mühendislik, müşavirlik ve danışmanlık hizmetleri vermek, bu konularda eğitici faaliyetlerde, raporlama, ölçüm izleme ve laboratuvar hizmetlerinde bulunmak, p- Her türlü teknik enerji projelerine ilişkin olarak plan, proje, araştırma, geliştirme, etüt, fizibilite, organizasyon, reorganizasyon, planlama, eğitim, danışmanlık ve mühendislik, teknoloji danışmanlığı hizmetleri vermek, q- Her türlü işyeri, mesken ve devlet kurumu için enerji verimliliği çalışmalarında bulunmak, ölçümler yapmak, proje ve fizibilite raporları hazırlamak, enerji verimliliğini arttırıcı metotlar önermek ve bunların uygulamasını yapmak, r- Doğalgaz çevrim ve hidroelektrik santralleri ile her türlü enerji retim tesisleri için optimizasyon çözümleri sunmak, baraj tipi HESlerde santralin su akım modelinin kurulması, su değeri hesaplarının yapılması, kısa ve uzun vade çalışma rejiminin optimize edilmesi suretiyle santral verimliliğinin arttırılması çalışmalarını yapmak, s- Yurtiçi ve yurt dışında her türlü inşaat taahhüt işleri yapmak, projelendirmek, inşaat sektörü ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında işyerleri, sanayi tesisleri, konutlar ve toplu konutları, yol, tünel, metro, köprü, baraj, telefon hatları ve sair mühendislik yapıları, altyapı tesisleri, havalimanları, terminalleri, hangar ve tesisleri, alışveriş merkezleri, turizm tesisleri, spor tesisleri, eğlence merkezleri, kültür ve sosyal içerikli yapılar taahhüt etmek suretiyle doğrudan veya yap-işlet-devret modeli çerçevesinde veya karma model kapsamında veya kat karşılığında inşaat etmek veya taşeron firmalara yaptırmak, pazarlamak, satmak veya kiralamak her türlü inşaat ve taahhüt, proje işleri konusu ile ilgili olarak proje danışmanlık ve kontrollük hizmetleri vermek, her türlü inşaat mühendislik mimarlık hizmetleri yapmak, konusu ile ilgili ihaleler açmak, açılmış olan ihalelere iştirak etmek ve müteahhitlik yapmak, inşaat sektöründeki her türlü projenin bakım ve işletme hizmetlerini vermek, toplu konut kooperatiflerinin proje ve inşaatlarını yapmak, yaptırmak, bu konuda gerekli taahhütlerde bulunmak. Konusu ile ilgili her türlü plan proje tanzimi, mekanik, statik ve kesin hesap ve bu konularda müşavirlik hizmetleri yapmak, t- Kendisine veya başkalarına ait gayrimenkuller üzerine veya kat karşılığı şeklinde inşaatlar yapmak, yaptırmak, devlete, özel ve tüzel şahıslara karşı inşaat taahhütlerinde bulunmak, ihalelere girmek, u- İnşaat sektöründe kullanılan her türlü malzeme, ölçüm cihazı, hammadde, mamül ve yarı mamüller ile makine ve ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.