Sincan'da geri dönüşüm malzemesi karşılığında yıkım işi ihalesi!

Sincan'da geri dönüşüm malzemesi karşılığında yıkım işi ihalesi! Sincan'da geri dönüşüm malzemesi karşılığında yıkım işi ihalesi!

Sincan Belediye Başkanlığı, Ankara Sincan'da yer alan metruk bina ve depo için yıkım işi ihalesi düzenliyor.


Sincan Belediye Başkanlığı,  Ankara  Sincan'da yer alan metruk bina ve depo için yıkım işi ihalesi düzenliyor. İhale 27 Kasım 2019 tarihinde gerçekleştirilecek.


Sincan Belediye Başkanlığından:
1- İdareye İlişkin Bilgiler:
1.1. İdarenin:
a) Adı : Sincan Belediye Başkanlığı
b) Adresi : Tandoğan Mah. Zeki Uğur Cad. No: 7 Sincan/Ankara
c) Telefon ve faks numarası : 4444762/347 - 3122711272
d) Elektronik posta adresi : sincanbelediyesi@sincan.bel.tr.
e) İlgili personel : Cemaliye BULUT
1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.
2- İhalenin Konusu:
2.1. İhalenin konusu; Ahi Evran Mahallesi 377 Ada 9 Parselde yer alan metruk bina ve 2 (iki) adet deponun, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre yapıdan çıkacak geri dönüşüm malzemesi karşılığında, ihale edilerek yıktırılması işi.
2.2. Muhammen bedeli, İhale Tarihi ve Saati:
Bu ihaleye ait Muhammen bedel: 47.973,21 TL.’ dir. İhale Tarihi ve Saati: 27.11.2019 tarihinde saat 15:30’ dur.
3- İhale tarih, saat ve yeri: Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmazın yıkım ihalesi, Tandoğan Mah. Zeki Uğur Cad. No: 7 2. Kat Meclis Toplantı Salonu 06930 Sincan/ANKARA adresinde 27.11.2019 tarihinde saat 15:30’da yapılacaktır. Teklifler en geç 27.11.2019 tarihinde saat 15:30’a kadar aynı adreste bulunan 1. Kat Destek Hizmetleri Müdürlüğüne teslim edilecektir.
4- İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri: İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale tarih ve saatine kadar aşağıdaki evrakları hazırlayarak teslim etmeleri gerekmektedir.
4.1.İstekli Gerçek Kişi İse:
a) Kanuni ikametgâh belgesi ( Telefon ve varsa fax numarası belgeye eklenecektir. )
b) Noter tasdikli imza beyannamesi,
c) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi,
ç) İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,
d) Noter onaylı Nüfus Cüzdanı Fotokopisi veya Onaylı Nüfus cüzdanı sureti,
e) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz, belge veya bankalardan alınmış Geçici teminat mektubu (Geçici Teminat bedeli muhammen bedelin en az % 3’ dür.) (Devlet tahvili veya hazine kefaletine haiz tahviller kabul edilir. )
4.2. İstekli Tüzel Kişilik İse:
a) İsteklinin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından veya diğer resmi makamlardan şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair ihale yılı içinde alınmış belge,
b) Şirketin imza ve yetki sirkülerinin veya şirket adına ihaleye girecek kimse veya kimselerin bu şirketin vekili olduğuna dair noterden onaylı vekâletname ve vekile ait imza sirküleri,
c) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi ve telefon bildirmesi ( Yazılı olarak ),
ç) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz, belge veya bankalardan alınmış Geçici teminat mektubu (Geçici Teminat bedeli muhammen bedelin en az % 3’ dür.) (Devlet tahvili veya hazine kefaletine haiz tahviller kabul edilir.),
d) İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,
5- İhale ile ilgili şartname ve eklerin satış bedeli 250,00 TL olup, Tandoğan Mah. Zeki Uğur Cad. No: 7 Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nden temin edilebilir.
6- İhaleye iştirak edenler şartnameyi kabul etmiş sayılırlar.
7- İhale şartnamesinin posta yoluyla satışı yapılmayacaktır.
8- İhale yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni serbesttir.