Şirinyer Parkı projesi yine mahkemelik oldu!

Şirinyer Parkı projesi yine mahkemelik oldu!

İzmit Büyükşehir ile Buca Belediyesi'nin işbirliğinde hayata geçirmek için planladıkları Şirinyer Parkı projesi yine mahkemelik oldu.İZMİR Büyükşehir Belediyesi ile Buca Belediyesi'nin birlikte yapmayı planladıkları Şirinyer Parkı Projesi'ne olanak sağlayan imar planları yine mahkemelik oldu. Projenin 2014 yılında Şehir Plancıları Odası  İzmir  Şubesi'nin açtığı dava sonuca mahkeme kararıyla iptal edilen ilk planlarından sonra bu kez 2016 yılında yapılan son planın iptali için Mimarlar Odası İzmir Şubesi dava açtı.


Buca'da yıllardır tartışılan Şirinyer Parkı projesi bir kez daha yargıya taşındı. Şirinyer Parkı'nın içinde olduğu 81 bin metrekarelik alanı cazibe merkezi haline getirmek, Bucalıların buluşma noktasına dönüştürecek işlev kazandırmak için harekete geçen İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Buca Belediyesi'nin 2012 yılında hazırlanan projeye olanak sağlayan imar planları, Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi'nin ticari kullanımın artacağı, sosyal ve teknik altyapının azalacağı gerekçesiyle açtığı davada, İzmir 4. İdare Mahkemesi tarafından 2014 yılında iptal edildi. Projeden vazgeçmeyen Büyükşehir ve Buca Belediyesi, mahkeme kararında yer alan iptal gerekçelerini ortadan kaldıran yeni imar planı hazırladı. Ağustos 2016'da İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde oybirliğiyle onaylanan 1/5000 ölçekli yeni imar planına göre, Şirinyer Parkı alanında Kentsel Tasarım Projesi ve park alanını kapsayan Özel Proje Alanı ve Belediye Hizmet Alanı belirlendi. Buca Belediyesi de 1/1000 ölçekli planı hazırladı. Projede yer altı otoparkı, kafeterya ve sinemanın bulunduğu tesiste, amfitiyatro, gezinti yolları yer alacak, yeşil alanlar da korumaya alınacak. 


Şirinyer Parkı'nın yeni planlarına da meslek odalarından itiraz geldi. Mimarlar Odası ve Şehir Plancıları Odası 1/5000 ölçekli, Şehir Plancıları ve Peysaj Mühendisleri Odası ise 1/1000 ölçekli planlara askı süresinde itiraz etti. İtirazları reddedilen meslek odalarından Mimarlar Odası İzmir Şubesi, yürütmeyi durdurma talepli olarak İzmir İdare Mahkemesi'nde iptal davası açtı. Dava dilekçesinde kamu mülkiyetinde bulunan ve imar planlarında yeşil alan olarak gösterilen Şirinyer Parkı'nın yapılaşmaya açıldığı, plan değişikliğinin imar mevzuatına, şehircilik ilkelerine ve kamu yararına aykırı olduğu öne sürüldü.


Proje alanında halihazırda yer alan park alanı, süpermarket, açık otopark, açık spor alanı, kültürel tesis alanının düzensiz bir şekilde kullanıldığına, ancak alanın çok yoğun bir nüfusa sahip Buca İlçesinin merkezinde kamunun elinde kalmış tek yeşil kamusal alan olduğuna dikkat çeken Mimarlar Odası, imar planında teknik konularda yeterli bilgi ve belge bulunmadığını belirtti. Mimarlar Odası dava dilekçesinde, "İlgili mevzuatlarda, her ölçekte imar planı için önceden verilmesi gerekli kararlar belirlenmiştir. Bu kararlardan en önemlisi planlama alanı içerisinde ön görülen yapılaşmaların katlar alanı toplamı ve öneri yapıların yükseklik değerleridir. Bu kararlar kentin yoğun dokusu içerisinde kalmış tek yeşil alanı niteliğinin gelecekte de korunmasını, aşırı yapılaşmalara konu edilmemesini sağlaması açısından önemlidir. Ayrıca verilecek kararlar kent silueti açısından da önem kazanmaktadır. Ancak davamıza konu 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı raporunda yaklaşık değerler olarak yer alan yapı inşaatlarına ilişkin tablo ve görseller dışında kentsel tasarım projesinde öngörülen gerek yapı inşaat alanı, gerekse yapı yüksekliklerine ilişkin yeterli bilgi bulunmamaktadır. Dolayısıyla yapılaşma koşulları ve alanları belli olmayan ve herhangi bir resmi belge niteliğinde bir kentsel tasarım projesi raporda sunulmamışken, tasarım projesine ilişkin bilgi ve belgelerin hiçbir geçerliliği yoktur. İmar planları onaylandıktan sonra çevresiyle tamamen uyumsuz, yüksek yapı yoğunluğu getiren ve kamu yararı açısından telafisi mümkün olmayacak bir uygulama projesi ile karşı karşıya kalınabileceğinden söz konusu imar planı ilgili yasa, yönetmeliklere ve kamu yararına aykırılık teşkil etmektedir" iddiası yeraldı.


İPTALİ İSTENDİ

Kamusal alanın planlanmasının plan değişikliği gibi noktasal ve parçacı bir yaklaşımla gerçekleştirilmesi, planlama ilkelerine, şehircilik esaslarına, kamu yararına aykırı olduğunu öne süren Mimarlar Odası, bu alanın planlamasının bir revizyon imar planı kapsamında ele alınması gerektiğini savundu. Oda, bu gerekçelerle Şirinyer Parkı olarak anılan alanın bütünleşik bir şekilde ele alınmasını sağlamak üzere bu alanda Kentsel Tasaarım Projesi ve Park Alanını kapsayan Özel Proje Alanı ve Belediye Hizmet Alanı belirlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği'nin, kamu yararına, planlama esaslarına ve şehircilik ilkelerine aykırı olduğu gerekçesiyle yürütmesinin durdurulamasına ve iptalini istedi.


Hürriyet