Şirketlerin unvan değişikliğinin tapuya tescilinde ödenecek harç

Şirketlerin unvan değişikliğinin tapuya tescilinde ödenecek harç

Şirketlerin unvan değişikliklerinde emlak vergisi üzerinden onbinde 5 oranında harç alınacak.


Tereddüte; şirket kuruluşu, sermaye artırımı, birleşme, devir, birleşme, bölünme ve nevi değişikliği işlemlerinde harç aranmaması yol açıyor. Çünkü, kişilerde bu işlemlere göre daha kolay ve basit olan unvan değişikliğinde de harç aranmayacağı kanaati uyanıyor.

492 sayılı Harçlar Kanunu'nun, 5035 sayılı Kanun'un 31. maddesiyle değiştirilen ve 02.01.2004 tarihinden itibaren yürürlüğe giren, 123. maddesinin son fıkrası; "Anonim, eshamlı komandit ve limited şirketlerin kuruluş, sermaye artırımı, birleşme, devir, bölünme ve nev'i değişiklikleri nedeniyle yapılacak işlemler ile "Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri (bu kooperatifler ile Kredi Garanti Fonu İşletme ve Araştırma Anonim Şirketi tarafından bankalardan kullandırılacak krediler için verilecek kefaletler dahil)" bankalar, yurt dışı kredi kuruluşları ve uluslar arası kurumlarca kullandırılacak kredilerin temini ve bunların teminatları ile geri ödenmelerine ilişkin işlemler bu Kanunda yazılı harçlardan müstesnadır." hükmünü içermektedir.

Madde metninden de anlaşılacağı üzere; anonim, eshamlı komandit ve limited şirketlerin kuruluş, sermaye artırımı, birleşme, devir, bölünme ve nev'i değişiklikleri nedeniyle noter ve tapuda yapılacak işlemler tapu harcından müstesna tutulmuş olduğundan, bu işlemlere ilişkin tapu tescillerinde harç ödenmiyor. Ancak, söz konusu maddede, şirketlerin unvan değişikliğine ilişkin işlemlerin harca tabi olmadığına dair bir düzenleme yer almadığından; unvan değişikliğine ilişkin işlemler, tapu harcına tabi tutulacak.

Şirketlerin unvan değişikliklerine ilişkin tapu tescilleri; Harçlar Kanunu'na ekli (4) sayılı tarifenin I-13/c fıkrasında; "(a) fıkrası dışında kalan her nevi cins ve kayıt tashihinde emlak vergisi değeri üzerinden onbinde 5 oranında harç alınır." hükmüne göre, emlak vergi değeri üstünden, onbinde 5 oranında tapu harcına tabi tutulacak.

Örneğin; Gözüm İnşaat ve Nakliyat Limited Şirketi, unvanı Çözüm İnşaat ve Turizm Limited Şirketi şeklinde değiştirdiğinde, emlak vergi değeri 600.000,00 YTL emlak vergi değeri olan gayrimenkulü için, tapuda yapılacak unvan tescilinde, 300 YTL Tapu harcı ödeyecek.

Şükrü KIZILOT / hurriyetemlak.com