01 / 04 / 2023

Smec İnşaat Tedarik Mühendislik Üretim Anonim Şirketi kuruldu!


Smec İnşaat Tedarik Mühendislik Üretim Anonim Şirketi Beyoğlu'nda Mikhail Teterin tarafından kuruldu.Smec İnşaat Tedarik Mühendislik Üretim Anonim Şirketi Beyoğlu'nda Mikhail Teterin tarafından kuruldu.

Smec İnşaat Tedarik Mühendislik Üretim Anonim Şirketi konusu:

Şirketin başlıca amaç ve konusu şunlardır: 1. Nükleer enerji faaliyet tesisleri dahil olmak üzere her türlü inşaat taahhüt işlerini yapmak, 2. Konut endüstriyel tesisler ve diğer tesislerin tasarımını, inşaatını, yeniden inşasını yapmak ve bu inşaat ve yeniden inşa faaliyetlerini finanse etmek, 3. Su temini/sanitasyon/gaz temini için yardımcı tesislerin, elektrik ve telekomünikasyon sağlanması için kurulan kamu ve özel tesislerin inşaatını yapmak 4. Nükleer/radyoaktif madde ve atıkların depolanması için depolama tesisleri inşa etmek 5. Araçlar da dahil olmak üzere nükleer tesislerin ve bunların bileşenlerinin üretimini yapmak, 6. Santrallerin rutin bakımları da dahil olmak üzere nükleer santraller vasıtasıyla elektrik üretimi yapmak, 7. Atom enerjisi kullanımı çalışmaları sırasında radyoaktif maddeleri kullanmak, 8. Mühendislik faaliyetleri yürütmek (tasarım ve tahmin belgelerinin hazırlanması, etüt ve araştırma çalışmalarını yürütülmesi ), 9. Nükleer enerji endüstrisi için ekipman, bileşen, parça, yedek parça, alet ve cihazlar üretmek, 10. Nükleer enerji endüstrisi için tasarım ve teknolojik dökümantasyon geliştirme, 11. Her türlü iş ve proje için teknik müşavirlik hizmetleri ve mühendislik hizmetleri vermek, mimari projeler tasarlamak, fizibilite/etüt programları yapmak, bu konuda yerli ve yabancı şirket ve kuruluşlarla gerektiğinde işbirliği ve ortaklıklar kurmak, bu konularda müşavirlik hizmetleri vermek, 12. İnşaat projelerinin geliştirilmesi, Mühendislik araştırmaları, mühendislik tasarımı, inşaat proje yönetimi, mimari denetim ve inşaat alanındaki tüm faaliyetler için teknik danışmanlık hizmeti vermek, 13. Nükleer tesislerin inşası ve modernizasyonu sırasında mühendislik projelerinin geliştirilmesi ve kontrolü konusunda teknik destek sağlamak ve danışmanlık hizmeti vermek, 14. İmalatı yapılan makine/teçhizatların toptan ve perakende ticareti ithalatı ve ihracatını yapmak, 15. Atık ve hurda, genel sınai ve özel amaçlar için diğer makine, alet, cihaz ve teçhizatların toptan ticaretini yapmak, 16. Şirket gayelerini gerçekleştirmek için tüm sınai, mali ve hukuki işlem ve tasarruflarda bulunabilir, resmi ve özel bilumum ihalelere iştirak edebilir, acentelik, mümessillik, komisyonculuk, bayilik, distribütörlük alabilir ve verebilir. 17. Şirket konusuyla ilgili olan şirket kurabilir, ortaklık yapabilir, mevcut ve ileride kurulacak işletme ve şirketlere iştirak edebilir. Şirket konularıyla iştigal eden firmaları ve ticari işletmeleri devren iktisap edebilir, aracılık yapmamak kaydıyla kurulmuş ve kurulacak şirketlerin, hisse senetlerini ve paylarını satın alabilir veya satabilir, devredebilir ve bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir 18. Şirket gayesine faydalı olmak şartıyla ve aracılık yapmamak kaydıyla şirket konusuna bağlı olmaksızın özel hukuk, kamu hukuku tüzel kişiler tarafından ihraç olunan ve olunacak hisse senetleri, tahviller, intifa senetleri ve kuponlar gibi kıymetleri satın alabilir, devralabilir, teminat gösterebilir, kabul edebilir. 19. Şirket yukarıdaki tüm konularıyla ilgili yurt içinde ve yurt dışında resmi ve özel kurumların açtığı ihalelere katılabilir. 20. Şirket iştigal konusu ile ilgili olarak Türkiyede veya yurtdışında acentelikler, temsilcilikler, şubeler açabilir. 21. Şirket iştigal konusu ile ilgili olarak her türlü menkul ve gayrimenkul iktisap edebilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, gayrimenkule müteallik ifraz ve tevhid işlemleri yapabilir, gayri menkul satış vaadinde bulunabilir, intifa hakkı ve irtifak hakkı tesis edebilir veya bu hakları kabul edebilir, kat mülkiyeti kurabilir, iktisap edilen gayrimenkulleri ve bunlar üzerindeki tesisleri devir edebilir; üçüncü kişiler lehine başta ipotek ve rehin olmak üzere her türlü ayni veya şahsi haklar tesis edebilir, kendi lehine ipotek ve rehin alabilir ve diğer ayni hakları tesis edebilir, bunları fek edebilir. Şirket varlıkları üzerinde garanti, kefalet ve bunlarla sınırlı kalmaksızın her türlü teminat tesis edebilir. Kefil olabilir, kefalet kabul edebilir. 22. Yukarıda sayılan iş ve işlemler için devlet kuruluşları ve organları tarafından sağlanan her türlü teşvik, destek, muafiyet imkanlarından faydalanmak için talep ve müracaatlarda bulunabilir. Şirket, Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde yapacağı Ana Sözleşme tadilleri ile maksat ve mevzuuna sair faaliyetleri dahil edebilir.
Geri Dön