18 / 08 / 2022

Stüdyo Fora Mimarlık Mühendislik Ve Danışmanlık Limited Şirketi kuruldu!


Stüdyo Fora Mimarlık Mühendislik Ve Danışmanlık Limited Şirketi bugün Küçükçekmece'de 10 bin TL sermaye bedeli ile Erhan Arslan ve İbrahim Güney Gültekin ortaklığında kuruldu. Stüdyo Fora Mimarlık Mühendislik Ve Danışmanlık Limited Şirketi bugün Küçükçekmece'de 10 bin TL sermaye bedeli ile Erhan Arslan ve İbrahim Güney Gültekin ortaklığında kuruldu. 

Stüdyo Fora Mimarlık Mühendislik Ve Danışmanlık Limited Şirketi konusu:
1) Yurtiçi ve yurtdışında kamu veya özel kişilere konut, turizm, kentsel tasarım, şehir planlama, mimari tasarım, peyzaj, ticari veya sosyal yapı ve tesis şeklinde her türlü inşaat projelerine mimarlık ve mühendislik hizmetleri sunmak, 2) Yurtiçi ve yurtdışında kamu veya özel kişilerin proje, inşaat, etüt plan, taahhüt, alt ve üst yapı işleri ile iç ve dış dekorasyon işlerini yapmak, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak 3) Yurtiçi ve yurtdışında her nevi proje ve inşaat işleri için müşavirlik, mühendislik ve teknik danışmanlık yapmak, 4) Faaliyet konusu ile ilgili olarak kamu kurumları veya özel kişilerce açılacak ihale, açık arttırma, yarışma vb organizasyonlara iştirak etmek, taahhütte bulunmak, 5) Kendi veya üçüncü kişilerin nam ve hesabına arsa payı karşılığı inşaat, kentsel dönüşüm, tadilat renovasyon vb. projeler gerçekleştirmek, bunların alım-satım ve ticaretini yapmak. Diğer taraftan Şirket, amaç ve konusu ile ilgili hususları gerçekleştirmek için Şirket faaliyetleri ile sınırlı olmak kaydıyla aşağıdaki hususlar ile de iştigal edebilir; a. Her türlü taşınır veya taşınmaz mal alım, satım, kiralama, işletme, imtiyaz hakkı ve sair hususlarda kamu veya özel kişilerin gerçekleştirdiği ihalelere iştirak etmek, teklif ve taahhütte bulunmak, b. Faaliyet konuları ile ilgili olarak taşınır veya taşınmaz mal kiralamak, satın almak, satmak ve işletmek, c. Faaliyet konuları ile ilgili olarak, acenteler, mümessillikler, şubeler açmak ve pazarlamacılık faaliyetlerinde bulunmak, d. Faaliyet konuları ile ilgili olarak, yurt içi ve yurt dışından makine ve ekipman kiralamak, satın almak ve satmak, e. Tesisler, mağaza, dükkan, depo açmak, işletmek, satmak, satın almak, kiralamak, kiraya vermek ve bunlarla ilgili her nevi sözleşme ilişkisine girmek, f. Faaliyet konuları ile ilgili olarak her türlü menkul ve gayrimenkul mal ve araç edinmek, bunları işletmek, satın almak, satmak, ipotek almak ve vermek gayrimenkule müteallik, tevhid ifraz, terk, irtifak hakkı, intifa hakkı, sükna hakkı tesisi, kat karşılığı inşaat sözleşmesi ve benzeri tüm işlemleri yapmak, şirketin leh ve aleyhine ayni haklar tesis etmek, g. Şirket, ihtiyacı için para temini amacıyla yerli veya yabancı şirket, finans kuruluşu ve bankalardan uzun orta ve kısa vadeli krediler almak, müşterek borçlu ve müteselsil kefil olmak veya yalnızca kefil olmak, h. Faaliyet konuları ile ilgili olarak yerli ve/veya yabancı şirketler ile anlaşmalar yapıp, yurt içi ve yurtdışında ihalelere girmek ve taahhütte bulunmak, i. Kurucu olarak katıldığı ve iştirak ettiği mevcut veya kurulacak şirketlerin idare ve teknik organizasyonlarını sağlamak, j. Faaliyet konusu ile ilgili yerli ve yabancı şahıs şirketleri, sermaye şirketleri, adi şirket ve gerçek kişilerle yabancı sermayeli şirketler, adi ortaklıklar ve iş ortaklıkları kurmak, kurulmuş ortaklıklara katılmak, bunların hisse senetlerini ve tahvillerini aracılık etmemek kaydıyla almak, satmak, k. Faaliyet konularına giren sınai ve ticari yatırımlarda bulunmak, l. Amacı ile ilgili olarak marka, ihtira beratı, ustalık, (know how) ve diğer sınai mülkiyet haklarını iktisap etmek, devir ve ferağ etmek ve bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapmak, ve m. Şirketin amacının gerçekleşebilmesi için her türlü mali, ticari, idari tasarruf ve faaliyetlerde bulunabilir.