Tapu planları tüzüğü eklenti!

Tapu planları tüzüğü eklenti!Eklenti ile ilgili tanımlamalara ve esaslara Kat Mülkiyeti Kanunun yanı sıra, Tapu planları tüzüğünde de yer veriliyor. Tapu planları tüzüğü kapsamında yer alan eklenti ile ilgili hükümler...


Tapu planları tüzüğü eklenti!

Bağımsız bölüm planı, kat irtifakı veya kat mülkiyeti kurulmasına esas teşkil eden taşınmaz üzerine inşa edilecek yapı ve eklentilerin, bağımsız bölümlerin konumlarını ve numaralarını ruhsatına, projelerine, vaziyet plânındaki ölçülerine ve teknik yöntemine uygun olarak sayısal ve çizgisel şekilde gösteren plân ve projesi olarak tanımlanıyor.


Görüldüğü üzere bağımsız bölüm planlarında eklentilere de yer veriliyor. Eklentiler, bir bağımsız bölümün dışında olup, doğrudan doğruya o bölüme tahsis edilmiş olan yerler olarak ifade ediliyor.


Tapu planları, arazi üzerindeki parsel sınırlarını bu parsel içindeki yapı ve eklentileri ile tesislerin, zemindeki konumlarını doğru gösterecek şekilde, teknik yöntemine uygun ve resmi ölçüme dayalı olarak yapılıyor. Sayısal olarak üretilen noktaların üretim yöntemi ve konum doğruluğu teknik belgelerinde gösteriliyor.


Bağımsız bölümlerle eklentiler 

Bir bağımsız bölümün dışında olup, doğrudan doğruya o bölüme tahsis edilmiş olan kömürlük, su deposu, garaj, elektrik, havagazı veya su saati yuvaları, tuvalet gibi eklentiler, ait olduğu bağımsız bölümün bütünleyici parçası sayılır ve o bölümün maliki, eklentilerin de tek başına maliki olur.


Eklentiler kat mülkiyeti kütüğünün (Beyanlar) hanesine kaydedilir ve bunlardan ana yapının oturduğu zeminin dışında kalanlar kadastro planında veya tapu haritasında ayrıca gösterilir.


Bağımsız bölüm üzerinde kat mülkiyetiyle ve diğer kat maliklerinin haklarıyla bağdaşması mümkün olmayan irtifaklar kurulamaz.


Bağımsız bölümlerin başkasına devri, kayıtlanması veya kiralanması halinde, eklentiler ve ortak yerler de kendiliğinden devredilmiş, kayıtlanmış vaya kiralanmış olur.Eklenti ilavesi!
Kat Mülkiyeti Kanunu eklenti!