09 / 08 / 2022

Tapu ve Kadastro Verilerinin İşlenmesi ve Elektronik Ortamda Yapılacak İşlemler Hakkında Yönetmelik 2022!

Tapu ve Kadastro Verilerinin İşlenmesi ve Elektronik Ortamda Yapılacak İşlemler Hakkında Yönetmelik 2022!

Tapu ve Kadastro Verilerinin İşlenmesi ve Elektronik Ortamda Yapılacak İşlemler Hakkında Yönetmelik bugünkü 31860 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.Tapu ve Kadastro Verilerinin İşlenmesi ve Elektronik Ortamda Yapılacak İşlemler Hakkında Yönetmelik bugünkü 31860 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte Tapu ve Kadastro Verilerinin İşlenmesi ve Elektronik Ortamda Yapılacak İşlemler Hakkında Yönetmelik 2022...

YÖNETMELİK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü)’ndan:

TAPU VE KADASTRO VERİLERİNİN İŞLENMESİ VE ELEKTRONİK

ORTAMDA YAPILACAK İŞLEMLER HAKKINDA YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü merkezi veri tabanında yer alan verilerin işlenmesine ve elektronik ortamda yapılacak işlemlere ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü merkezi veri tabanında yer alan verilerin çevrimiçi olarak işlenmesine ve elektronik ortamda yapılacak işlemlere ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 1020 nci maddesi, 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 480 inci maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendi, 487 nci maddesinin altıncı fıkrası, 488 inci maddesinin birinci ve beşinci fıkraları ile 22/7/2013 tarihli ve 2013/5150 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Tapu Sicili Tüzüğünün 14 üncü ve 15 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Açık tapu/kadastro verisi: Açık veri haline getirilen tapu ve kadastro verisini,

b) Açık veri: Ücretsiz olarak veya hazırlanma maliyetini geçmeyecek şekilde internet üzerinden herkesin erişimine sunulan, üzerinde herhangi bir fikri mülkiyet hakkı bulunmayan ve herhangi bir amaçla serbestçe kullanılabilen, makineler tarafından okunabilen ve böylelikle diğer veriler ve sistemlerle birlikte çalışabilen anonim hale getirilmiş veriyi,

c) Alıcı: TAKPAS’tan faydalanan kişi veya kurumları,

ç) Alt kullanıcı: Alıcının, uygulamalar üzerinden TAKPAS’tan faydalanması için yetkilendirdiği kişileri,

d) Anonim hale getirme: Tapu ve kadastro verilerinin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesini,

e) Belirteç bilgisi: Alıcının, TAKPAS ile yaptıkları sorgulamaya ait kendi sistemleri/işlemleri ile ilişkisini gösterir işlem sistem numarası, işlem evrak numarası gibi bilgileri,

f) Elektronik kabul beyanı: Protokol imzalananlar dışında kalan kişilerin, TAKPAS arayüzleri üzerinden veriye ulaşmaları için elektronik ortamda bilgisine sunulan metni kabulüne ilişkin beyanını,

g) Elektronik ortamda yapılacak işlemler: 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 488 inci maddesinin beşinci fıkrası uyarınca, Genel Müdürlük tarafından belirlenen ve tapu müdürlüklerince tescili sağlanan işlemlerden, yargı mercileri ile yetkili kurum ve kuruluşların taleplerine istinaden ilgili mercilerce doğrudan elektronik ortamda tescil, terkin veya tadil edilebilecek işlemleri,

ğ) Eşsiz belirteç: Alıcının onaylanmış toplu veri taleplerinde ihtiyaç duyulan verinin TAKPAS’ta tanımlanan servisler aracılığı ile alınmasını sağlayan, onaylanan her toplu veri talebi için Genel Müdürlükçe eşsiz olarak oluşturulan, sorgulamanın yapılabileceği gün içi zaman aralığını da içerir, TAKPAS arayüzleri üzerinden üretilen erişim süresi tanımlı yetki anahtarını,

Tapu ve Kadastro Verilerinin İşlenmesi ve Elektronik Ortamda Yapılacak İşlemler Hakkında Yönetmelik 2022!

h) Genel Müdürlük: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünü,

ı) İlgili kişi: Türk Medeni Kanununun 1020 nci maddesi kapsamında merkezi veri tabanındaki tapu ve kadastro verisine ulaşma hakkına sahip ilgisini inanılır kılan kişiyi,

i) Kimliksizleştirme: Tapu ve kadastro verilerinin; kimliği belirli veya belirlenebilir kişiyle ilişkilendirilememesi için teknik ve idari tedbirlerin alınması şartıyla ve farklı bir ortamda muhafaza edilen diğer verilerle bir araya getirilmeksizin kimliği belirli veya belirlenebilir kişiyle ilişkilendirilemeyecek şekilde işlenmesini,

j) Kişi: Kurumlar dışında kalan gerçek ve tüzel kişileri,

k) Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

l) Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi tapu ve kadastro verileri üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,

m) Kurum: Elektronik Kamu Bilgi Yönetim Sisteminde (KAYSİS) yer alan kamu kurum ve kuruluşlarını,

n) Maskeleme: Tapu ve kadastro verilerinin belirli alanlarının, kimliği belirli veya belirlenebilir bir kişiyle ilişkilendirilemeyecek şekilde silinmesi, üstlerinin çizilmesi, boyanması ve yıldızlanması gibi işlemleri,

o) Merkezi veri tabanı: Genel Müdürlükçe elektronik ortamda tutulan verileri,

ö) Muvafakatname: Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile taşınmaza ilişkin konularda faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilerden, taşınmaz maliki ve hak sahiplerinin talep edilen işlemleri ile ilgili olarak TAKPAS’tan sorgulanma ve her türlü belgenin edinilmesine rıza ve taahhüt içerir beyanın gösterildiği bir örneği Ek-3’te yer alan belgeyi,

p) Protokol: Tapu ve kadastro verilerini talep eden kurumlar, kendi işleriyle sınırlı olmak üzere kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve taşınmaza ilişkin konularda faaliyet gösteren tüzel kişiler ile 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve anılan Kanun kapsamında çıkarılan düzenlemelere uygun şekilde hazırlanarak imzalanan TAKPAS’a erişim protokolünü,

r) Taahhütname: Bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde kendileriyle protokol yapılan alıcının imzaladığı ve paylaşılan verilerin güvenliğini sağlamaya yönelik olarak almayı taahhüt ettikleri idari ve teknik tedbirleri içeren ve bir örneği Ek-3’ün ekinde yer alan belgeyi,

s) TAKBİS: Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemini,

ş) Tapu ve Kadastro Paylaşım Sistemi (TAKPAS): Merkezi veri tabanında tutulan verilerin kurumlarla ve kişilerle paylaşılmasına imkân sağlayan servis, Web Tapu veya Genel Müdürlükçe belirlenen diğer arayüzlerden oluşan sistemi,

t) Taşınmazı tanımlayıcı bilgiler: Kimliksizleştirilmiş taşınmazın; bulunduğu il, ilçe, mahalle/köy, mevkii, ada/parsel numarası, niteliği, yüzölçümü, kat irtifakı veya kat mülkiyeti durumu, varsa blok ve bağımsız bölüm numarasına ilişkin bilgileri,

u) Veri: Genel Müdürlük tarafından üretilen veya arşivlenen her türlü bilgi ve belgeyi,

ü) Web-Tapu sistemi: Elektronik ortamda taşınmazların yönetilebildiği, sisteme entegre edilen tapu, kadastro ve haritacılık işlemleri ile Osmanlıca ve eski kayıt belge işlemleri için başvuru yapılabilen, işlemler için gerekli olan bilgi ve belgelerin gönderilebilmesine olanak sağlayan, belge doğrulaması yapılabilen ve bu konularda üçüncü kişilere yetki verilebilen e-Devlet sistemine entegre olan ve Genel Müdürlüğün merkezi veri tabanı verilerine erişimi sağlayan TAKPAS arayüzünü,

ifade eder.