Tapuda isim tashihi davasının tarafları kimlerdir?

Tapuda isim tashihi davasının tarafları kimlerdir?

Malikin soyadının yanlış yazılması ya da hiç yazılmaması gibi tapu isim yanlışlıkları durumunda tapu isim tashihi davası açılabiliyor. Peki, Tapuda isim tashihi davasının tarafları kimlerdir?


Tapuda isim tashihi davasının tarafları kimlerdir? 

Tapuda isim yanlışları tapulama ve kadastrolama hizmetleri sırasında tespit yapılırken oluşabiliyor. Malikin soyadının yanlış yazılması ya da hiç yazılmaması, malikin baba adının yanlış yazılması, malikin cinsiyetinin yanlış yazılmış olması gibi hatalar idari yönden kaynaklanan hatalar olarak kabul ediliyor.


Tapu sicil muhafızlıklarında yapılan tescil işlemlerine yardımcı olan ve diğer idareler veya mahkemelerce düzenlenen belgelerde bu idarece düşülen hatalar da yine aynı idarenin doğru durumu belirleyen resmi belgelerine dayandırılarak düzeltilmesi istenebiliyor.


Tapuda isim yanlışının yapılması,  kadastro ve tapulama hizmetlerinden doğan hatalar ve diğer idarelerin sebep olduğu hatalar olarak ikiye ayrılıyor.  Kadastro ve tapulama hizmetlerinden doğan hatalar arasıda;  Tashihe konu hatalar; tapulama ve kadastro hizmetleri sonucunda doğmuş ve tesbitler kesinleşerek kütük, pafta ve evrakı müsbiteler tapu dairelerine devredilmiş bulunması, Hatalı işlemlerin söz konusu olduğu taşınmazlarda, tahdit ve tesbitin herhangi bir tapu kaydına veya herhangi bir kamusal belgeye dayandırılmaması, başka bir anlatımla hatanın, tahdit ve tesbitin, senetsizden bilirkişiler veya muhtarın yanlış beyanı sonucunda yapılmış olmasıyla meydana geldiği belirlenmesi olarak karşımıza çıkıyor. 


Tapuda isim tashihi davasında nüfustan alınacak bütün belgeler-özellikle tespit bilirkişilerin sağ olup-olmadıkları, kayıt malikinin nüfus kaydı, kayıt maliki dışında aynı ad-soyadında ikinci bir kimsenin olup-olmadığı ve tapu kayıtlarında yazılı olan ad ve soyadında birisinin olup olmadığı, veraset ilamına göre dahili davacılar belirlenmiş oluyor.


Tapuda isim tashihi davasının tarafları isim tashihi yapacak olan kişi ile, kadastro ve tapulama hizmetlerinden doğan hatalar ve diğer idarelerin sebep olduğu hatalar olduğu için işlemi yapan kişiler oluyor. Tapuda isim yanlışlarının düzeltilmesi için  dava açılabiliyor. Tapuda isim tashihi davası, taşınmazın yer aldığı Sulh Hukuk Mahkemelerine açılıyor. Tapuda isim tahsisi davası süresi!


Öznur Yaslı/Emlakkulisi.com