Tapuda yüzölçümü düzeltilmesi davası!

Tapuda yüzölçümü düzeltilmesi davası! Tapuda yüzölçümü düzeltilmesi davası!

Tapuda yüzölçümü düzeltimi nasıl yapılır? Tapuda yüzölçümü düzeltilmesi davası nasıl açılır? Tapuda yüzölçümü düzeltilmesi davası hangi mahkemeye açılır? İşte Tapuda yüzölçümü düzeltilmesi davası örneği bu haberde...

Hafta sonu gezilecek 2 proje 2 site!

Tapuda yüzölçümü düzeltilmesi davası!

Sınırlandırma, ölçü ve tersimat hataları olmadığı, halde; parselin tescilli yüzölçümü ile herhangi bir işlem sırasında bulunan yüzölçümü arasında farklılık olduğu görülürse, farkın mahiyetine göre düzeltmeler yapılabiliyor.


Pafta ile zemin arasında herhangi bir uyumsuzluk bulunmuyor ve de tescilli yüzölçüm ile işlem sırasında bulunan yüzölçüm arasındaki fark, tecviz sınırı içinde kalıyorsa 3402 sayılı Kadastro Yasasının 41/2’inci maddesi gereğince düzeltme yapılır. Tapuda yüzölçümü düzeltilmesi davası örneği aşağıda yer alıyor:


T.C

Y A R G I T A Y

14.HUKUK DAİRESİ


Esas No: 2008/4301

Karar No: 2008/5046


İçerik: 

Mahkemesi: Çukurca Asliye Hukuk Mahkemesi

Tarihi: 13/10/2005

Numarası: 2002/25-2005/32

Davacı: Süleyman Kaya

Davalılar: Mehmet Kara vd.

          

Davacı tarafından, davalılar aleyhine 16/9/2002 gününde verilen dilekçe ile tapuda yüzölçümü düzeltilmesi istenmesi üzerine yapılan duruşma sonunda; davanın kabulüne dair verilen 13/10/2005 günlü temyiz edilmeden kesinleşen hükmün, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 25/3/2008 gün ve 2008/49676 sayılı tebliğnamesi ile HUMK. nun 427/6. maddesi gereğince Kanun yararına bozulması istenilmiş olmakla, dosya ve içerisindeki bütün kağıtlar incelenerek gereği düşünüldü:


KARAR

Dava, tapu kaydındaki yüzölçümü düzeltimi istemi ile açılmıştır.

          

Mahkemece, 23/12/1976 tarih 27 numaralı kaydın 6.000 m2 olan yüzölçümünün 54.309 m2 olarak düzeltimine karar verilmiştir.

          

Hazine'nin temliki üzerine oluştuğu anlaşılan 23/12/1976 tarih 27 numaralı tapu kaydının krokisi bulunmaktadır. Bu yüzden 3402 sayılı Kadastro Kanununun 20 ve Türk Medeni Kanununun 719 maddeleri uyarınca kapsamının krokisine göre saptanması gerekir. Başka bir anlatımla, taşınmazın krokisi arz üzerinde nereyi kapsıyor ise kaydın miktarı o bölümle sınırlıdır. Böylesine çapa bağlanan bir taşınmazın yüzölçümünün 5520 sayılı Kanun ile değişik Tapu Kanununun 31. maddesine dayanılarak düzeltilmesi olanaklı bulunmamaktadır. Çünkü, 5520 sayılı Yasayla değişik Tapu Kanununun 31. maddesi uyarınca kayıttaki yüzölçüm miktarı bir taşınmaz malın gerçek yüzölçümünün Tapu Sicilindekinden daha az veya fazla olması gerçeğin Tapu Sicilinde yazılı yüzölçümüyle örtüşmemesi, dava konusu taşınmazın da sınırdaki taşınmazlarla bir çekişmesinin bulunmaması halinde mümkündür.

         

Mahkemece, değinilen bu yönler bir yana bırakılarak davanın reddi yerine istemin hüküm altına alınması doğru olmamıştır.

          

Karar açıklanan nedenlerle bozulmalıdır.

          

SONUÇ: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun 426/6 maddesine dayalı Kanun yararına bozma isteğinin yukarıda açıklanan nedenlerle kabulüne, hükmün sonuca etkili olunmamak üzere BOZULMASINA ve gereği yapılmak üzere de karar örnekleri ile dosyanın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine, 14/4/2008 tarihinde oybirliği ile karar verildiTapu tahsis belgesine dayalı tapu iptal ve tescil davası!


pus