Tapulama tutanağı nedir?

Tapulama tutanağı nedir?

Tapulama tutanağı nedir? Tapulama tutanağı ne işe yarar? Tapulama tutanağı hangi durumlarda düzenleniyor? İşte tapulama tutanağı ile ilgili Tapulama Kanunu kapsamında yer alan yasal hükümler...


Tapulama tutanağı nedir?

Tarıma elverişli olmayan sahipsiz yerler ile aynı nitelikte olan sahipsiz kayalar, tepeler, dağlar ve Orman Kanunu uyarınca orman sayılan yerler, tapulamaya tabi tutulmuyor. Birlik sınırları içinde kalan bu gibi gayrimenkullerin tapulamaya tabi olup olmadığı hususunda ilgililer arasında anlaşmazlık çıkarsa, tapulama tutanağı ve krokisi yapılıyor. Anlaşmazlık sebebi tutanakla belirtilir. "Tapulama tutanağı nedir?" sorusunun yanıtı bu hükümde karşımıza çıkıyor.


Birlik genel sınırı dahilinde ilk parsel için tapulama tutanağı tanzim edildikten sonra, birlik tamamının veya bir kısmının, idari teşkilattaki değişiklik sebebiyle, bu kanunun tatbik sahası dışına çıkmış veyahut başka bir birlik dahilinde tapulamayı icap ettirmiş olması birlik dahilindeki tapulamayı durdurmaz. Tapulamaya bu kanun hükümleri dairesinde devam edilir.


Bu gibi gayrimenkullerin tapu kütükleri ayrıca tanzim ve alakalı tapu idaresine devrolunur.


Mahalli hukuk mahkemelerinde görülmekte olan tapulama ile ilgili bulunan ve kesinleşmemiş gayrimenkul davaları hakkında o gayrimenkul için tapulama tutanağı tanzim edildiği tarihte bu mahkemelerin vazifesi sona erer ve davalara ait dosyalar tapulama mahkemesine re'sen devrolunur.


Tapulama hakimi askı ilan süresi içinde kendisine verilen itiraz dilekçesini verildiği tarihi imzası ile belirttikten sonra derhal tapulama müdürüne gönderir. Müdür tarafından dilekçe ilgili tapulama tutanağı ile birleştirildikten sonra 28 inci madde uyarınca işlem yapılır.


Tapulama hakimi tapulama komisyonu kararları aleyhine süresinde açılacak davalar ve tapulama müdürü tarafından mahkemeye tevdi olunacak itirazlı gayrimenkullere ait tapulama tutanakları hakkında dava dosyası açar. İlgililerin başvurmalarını beklemeksizin uyuşmazlığın çözülmesine etkili kayıt ve diğer bilgileri tapulama komisyonu kararı ile tutanakları ve ilişiklerini ilgili dairelerden getirir. İtiraz eden, itiraz sebep ve delillerini dilekçesinde bildirmeye mecbur oluyor.


Dilekçede bu husus bildirilmemiş ise hakim, 62 nci madde uyarınca gönderilecek davetiye ile bu hususların bildirilmesi gerektiğini tebliğ eder. Muteriz en geç ilk duruşma oturumuna gelmez veya itiraz sebep ve delillerini bildirmezse itiraz etmemiş sayılır. Kanunun bu hükmü davetiye kağıdında açıkça belirtilir. Muteriz teknisyene, tapulama müdürüne veya komisyona yapmış olduğu itiraz sebep ve delilleri ile bağlı değildir.Tapulama Kanunu!
Tapulama ve Kadastro Paftalarını Yenileme Yönetmeliği!