06 / 07 / 2022

Tarihi sit alanı nedir?

Tarihi sit alanı nedir?

Sit alanları; ender bulunması ve tarihi dönemlerden izler taşıyor olması nedeni ile korunacak alanlar kapsamına alınıyor. Peki, tarihi sit alanı nedir? Tarihi sit alanı özellikleri nelerdir?Tarihi sit alanı nedir?

Tarihi Sit; Milli tarihimiz ve askeri harp tarihi açısından önemli tarihi olayların cereyan ettiği ve doğal yapısıyla birlikte korunması gerekli alanlara deniyor.


Tarihi sit alanı yapılaşma koşulları ile ilgili esaslar, 421 No'lu ve 19.04.1996 tarihli ilke kararında açıklanıyor.


T. C.

KÜLTÜR  VE TURİZM BAKANLIĞI

KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA

YÜKSEK KURULU İLKE KARARI


TARİHİ SİTLER, KORUMA ve KULLANMA KOŞULLARI


Tarihi Sit Alanları Koruma ve Kullanma Koşulları

a) Bitki örtüsünü, topografik yapıyı, siluet etkisini bozabilecek, tahribata yönelik hiçbir eylemde bulunulamayacağına,


b) Bu alanları çevre düzeni planına kavuşturacak gerekli çalışmaların yapılarak hazırlanacak çevre düzeni planları için koruma kurullarının uygun görüşlerinin alınmasına,


c) Alanın tescil tarihi öncesi doğal dengeyi bozucu yapılmış her türlü uygulamanın zaman içinde ıslahı için ilgili kamu kuruluşlarınca gerekli çalışmanın yapılmasına,


d) Bu alanlar içinde yer alan orman alanlarında Orman Bakanlığınca gerekli çalışmaların yapılabileceğine,


e) Bu alanlar içinde yer alan anıt ve şehitliklerin düzenleme ve gerekli onarımları için projeleriyle birlikte koruma kurulundan izin alınmasına,


f) Önceden süregelen tarımsal faaliyet ile bağ ve bahçeciliğin devam ettirilebileceğine, bu amaç dışında kesinlikle kullanılamayacağına, karar verildi.


Kentsel arkeolojik sit nedir?