05 / 07 / 2022

Tarihi sit alanları için ilke kararı yenilendi!

Tarihi sit alanları için ilke kararı yenilendi!

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı' nın ' tarihi sit ' alanlarını koruma ve kullanma şartlarını yeniden düzenleyen ilke kararı Resmi Gazete' nin bugün ki sayısında yayımlandı.Tarihi sitlerle ilgili 19.4.1996 tarih ve 421 sayılı ilke kararı yenilendi. Ve tarihi Sit" Milli tarihimiz ve askeri harp tarihi açısından önemli tarihi olayların cereyan ettiği ve doğal yapısıyla birlikte korunması gerekli alanlardır" şeklinde tanımlandı. 

Söz konusu alanları koruma ve kullanma koşulları ise "Milli Park bulunan yerlerde uzun devreli gelişim planı, milli park bulunmayan yerlerde alanın tarihi ve kültürel değerlerini koruyan koruma amaçlı imar planları ilgili koruma bölge kurulunca uygun görülünceye kadar zorunlu altyapı uygulamaları ve kamu hizmet yapıları dışında, bitki örtüsünü, topografik yapıyı, siluet etkisini bozabilecek, tahribata yönelik hiçbir inşai ve fiziki uygulamada bulunulamayacağına, Bu alanları çevre düzeni planına kavuşturacak gerekli çalışmaların yapılarak hazırlanacak çevre düzeni planları için koruma bölge kurullarının uygun görüşlerinin alınmasına, Alanın tescil tarihi öncesi doğal dengeyi bozucu yapılmış her türlü uygulamanın zaman içinde ıslahı için kamu kuruluşlarınca gerekli çalışmanın yapılmasına, Bu alanlar içinde yer alan orman alanlarında Orman ve Su İşleri Bakanlığınca gerekli çalışmaların yapılabileceğine, Bu alanlar içinde yer alan kamu hizmet yapıları, altyapı hizmetleri ile anıt ve şehitliklerin düzenleme ve gerekli onarımları için projeleriyle birlikte koruma bölge kurulundan izin alınmasına, Önceden süregelen tarımsal faaliyet ile bağ ve bahçeciliğin devam ettirilebileceğine, koruma amaçlı imar planları onaylanmadan bu alanların bu amaç dışında kesinlikle kullanılamayacağına ve 19.4.1996 tarih ve 421 sayılı ilke kararının iptaline, karar verildi" denilerek yeniden belirlendi. 


Milat