Tek meskeni olanlar dikkat!

Tek meskeni olanlar dikkat! Tek meskeni olanlar dikkat!

Star gazetesinden Şakir Dorukkaya, Emlak Vergisi taksitlerini köşesine taşıdı

Hafta sonu gezilecek 2 proje 2 site!

Bilindiği üzere Emlak Vergisi'nin birinci taksidinin ödeme süresi mart ayında başlamış olup, 31 Mayıs akşamı sona erecektir. İkinci taksidin ödeme süresi ise kasım ayıdır. Emlak Vergisi Kanunu'nda 2003 ve 2005 yıllarında iki yasal değişiklik yapılarak, Bakanlar Kurulu'na bazı mükelleflerin Türkiye sınırları içerisinde brüt 200 m2'yi geçmeyen tek bir konut için emlak vergi oranını sıfıra indirmeye yetki verilmiştir. Ayrıca aynı düzenlemeler ile uygulamanın usul ve esaslarını belirlemeye Maliye yetkili kılınmıştır. Bakanlar Kurulu, almış olduğu yetki çerçevesinde, uygulamanın başlatıldığı 2002 yılından 2006 yılına kadar her yıl için ayrı ayrı kararname ile emlak vergisi oranının sıfır olarak uygulanmasını sağlamıştır. Son olarak yayınlanan kararname ile 2007 ve müteakip yıllarda emlak vergisi oranının sıfır(0) olarak uygulanacağını kararlaştırmıştır.  İndirimli oranda (0)sıfır emlak vergisi uygulamasının usul ve esasları Maliye Bakanlığınca yayınlanan tebliğlerle (38,44,45 ve 47 no'lu emlak vergisi tebliğleri) belirlenmiştir.

1- İndirimli bina vergisi oranından yararlanacak mükellefler

Türkiye sınırları dahilinde brüt 200 m2'yi geçmeyen tek meskeni olan ve emlak vergisi oranı sıfır olarak uygulanacak mükellefler şunlardır:

- Kendisine bakmakla mükellef kimsesi olup, onsekiz yaşını doldurmamış olanlar hariç olmak üzere, hiçbir geliri olmadığını belgeleyenler,

- Gelirleri SGK'dan aldıkları aylıklardan ibaret olanlar,

- Gaziler,

- Şehitlerin dul ve yetimleri,

- Özürlüler.

2- Uygulama Esasları

Genel esaslar: İndirimli oranın uygulanması için meskende bizzat oturma şartı aranmamaktadır. Bu nedenle sahip olduğu tek meskeni kiraya verip, kirada oturanlar da, diğer şartları taşımaları kaydıyla indirimli vergi oranından faydalanırlar. 200m2'yi geçmeyen tek meskene hisse ile sahip olması halinde, sıfır vergi oranı, meskenin vergi değerinin hisseye isabet eden kısmına uygulanacaktır. (Örneğin vergi değeri 400.000.-TL olan ve brüt 200 m2'yi aşmayan bir meskene yüzde 50 oranında ortak olan ve aylığı sadece SGK'dan alınan aylıktan ibaret olup başkaca bir geliri bulunmayan bir kimse, vergi değerinin yarısı olan 400.000/2 = 200.000. TL için bina vergisi ödemeyecektir.)

Birden fazla meskeni olanların veya birden fazla meskende hisseye sahip olanların meskenlerine sıfır vergi oranı uygulanmayacaktır.

Muayyen zamanlarda dinlenme amacıyla kullanılan meskenler için bu sıfır oranlı vergi uygulaması yapılmayacaktır. Sıfır vergi oranından yararlanan mükelleflerin şartlardan herhangi birini kaybetmeleri halinde bu durumu mükellefiyetlerinin bulunduğu Belediyelere bildirmeleri şarttır.
Özel esaslar: Brüt 200m2'yi geçmeyen tek meskeni olup da vergi ödemeyecek kişilerin kimler olduğu yukarıda açıklanmıştır. Ancak konu bununla bitmemekte. Bu imkanlardan yararlanmak isteyenlerden bazı gruplar için "özel şartlar" da aranmaktadır. Bunları şöyle açıklayabiliriz:

Yukarıda belirttiğimiz grubun ilk iki sırasında yer alanlar yani, kendisine bakmakla mükellef kimsesi olup 18 yaşını doldurmamış olanlar hariç olmak üzere hiçbir geliri olmadığını belgeleyenler ve gelirleri münhasıran kanunla kurulan SGK'ndan aldıkları emekli, dul, yetim, ölüm ve maluliyet aylığından ibaret olanların, meskenlerine sıfır vergi oranının uygulanabilmesi için, bunların, bu durumlarını belgelemeleri gerekmektedir. Ancak bunun bir istisnası olarak, bir miktar menkul sermaye iradı elde etse bile, gelir elde etmiş sayılmayacağına ilişkin belirleme vardır. Örneğin, bu gruptaki kimseler, yıllık toplam 22.000.TL'sına kadar menkul sermaye iradı elde etmiş olsalar bile (mevduat faizi, hisse senedi geliri, hazine bonosu faizi geliri gibi..), bu imkandan yararlanacaklardır. Aksi takdirde yani, 22.000.-TL'nin üzerinde bir menkul sermaye iradı elde etmeleri halinde ise, sıfır oranlı emlak vergisi imkanından yararlanamayacaklardır.

Gaziler ile şehitlerin dul ve yetimlerin sıfır vergi imkanından yararlanabilmeleri konusunda ise, herhangi bir sınır bulunmamaktadır, bunlar her hal ve takdirde bina vergisi indiriminden yararlanacaklardır. Özürlü olanların sıfır oranlı bina vergisi uygulamasından yararlanabilmeleri için de, tam teşekküllü bir devlet hastanesinden rapor alıp ilgili belediyeye ibraz etmeleri gerekmektedir. Esasen, sıfır oranlı bina vergisi imkanından yararlanılabilmesi için belediyeler, başvuran kişilere, hangi gruba girdiğine göre (hiçbir geliri olmadığını belirtenler, geliri kanunla kurulu Sosyal Güvenlik Kurumundan aldıkları aylıklardan ibaret olanlar, gaziler, şehitlerin dul ve yetimleri, özürlüler) ayrı ayrı hazırladıkları formları doldurtmakta ve uygulamayı buna göre yürütmektedirler. Bu nedenle, durumu yazımıza uyan vatandaşlarımızın, sıfır oranlı bina vergisi uygulamasından yararlanabilmeleri için ilgili belediyeye başvurmalarında yarar görülmektedir.
Şakir Dorukkaya / Star

pus