Tılal İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Tılal İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!Tılal İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Nour Bulbul, Ghaleb Bulbul ve Bashar Bulbul ortaklığıyla 100 bin TL sermaye ile 9 Haziran'da Sarıyer, Maslak Mahallesi'nde kuruldu.


Tılal İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Nour Bulbul, Ghaleb Bulbul ve Bashar Bulbul ortaklığıyla 100 bin TL sermaye ile 9 Haziran'da Sarıyer, Maslak Mahallesi'nde kuruldu. 


Tılal İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi iş konusu; Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır 1.  Her türlü  inşaat işlerini taahhüt etmek, 2.  Yurt içi veya Yurtdışı  gerçek veya tüzel kişiler ile resmi kurum ve kuruluşlara her türlü gayrimenkullerle ilgili profesyonel danışmanlık hizmeti sunmak mühendislik müşavirlik ve  kontrollük hizmetleri yapmak, perspektif ve maket yapımı, restorasyon projeleri hazırlanması, bunlarla ilgili her türlü plan ve projeler, teklif  dosyaları, fizibilite ve etütlerin hazırlanması, keşif  raporları ve her türlü teknik kontrol hizmetleri tatbikat projeler hazırlanması, hesap raporları ve en geniş anlamda yapı gayrimenkul danışmanlık hizmetinin sunulması. Veya bu hizmetlerin üçüncü kişilere yaptırılması. 3.  Projeler yapmak yaptırmak proje yapımı taahhütlerinde bulunmak, 4. Konusu ile ilgili tesisler kurmak ve  bu tesislerin imalatını yurt içinde veyahut dışında pazarlamak, konusu ile ilgili olarak maden ocakları açmak ve işletmek, 5.Konusu ile ilgili yurt içinde ve dışındaki kuruluşların temsilciliğini acentalığını almak gayesine uygun olarak yerli ve yabancı şirketlerle adi ortaklık veya benzeri ştiraklerle ihalelere gerek pilot gerekse tali firma olarak katılmak ve taahhütlere girmek, 6 Sermaye şirketlerine kurucu olarak katılabilir. Kurulmuş ve kurulacak yurtiçi ve yurtdışındaki sermaye şirketlerinin hisse senetlerini ve paylarını aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği faaliyetinde olmamak suretiyle satın alabilir ve satabilir. 7. Konusu ile ilgili her türlü mümessillikleri almak  ithalat ihracat ve dahili ticaret yapmak, 8.Şirket gayelerinin gerçekleşmesi için gerekli gayrimenkullere sahip olabilir, bunları tamir veya yeniden inşa edebilir, kullanabilir ve gayrimenkullerini satabilir veya kiraya verebilir. İşlerini yapabilmek için her türlü teminatı alabilir ve verebilir, gayrimenkul ipoteği alabilir veya  gayrimenkullerini ipotek edebilir, her türlü ayni tasarruflarda bulunabilir. 9. Yukarıda yazılı işleri kendi başına yapabileceği gibi ortağı olduğu veya ortağı olmadığı, sermaye şirketi ilişkisi kurmadan, başka yerli ve yabancı şirketler veya şahıslar ile birlikte de yapabilir. 10.  Konusu ile ilgili almış olduğu arsa ve  gayrimenkulleri dilediği bedel ve şartlarla, dilediği kişi ve kuruluşlara satmak, satış bedellerini tahsil etmek, satış bedelinden alacağı kaldığı takdirde şirket lehine inşaat teminat ve kanuni ipotekler vaaz etmek ve bu ipotekleri kısmen veya tamamen terkin etmek. 11. Yapı ve gayrimenkullerle ilgili gerçek ve tüzel kişiler, resmi kurum ve kuruluşlara, profesyonel yöneticilik yapmak, profesyonel işletmecilik hizmeti sunmak, danışmanlık yapmak,  gerekli bilgi ve birikimleri aktarmak, piyasalar ile ilgili araştırma yaparak ilgilikişi veya kuruluşlara sunmak. 12.  Yurt içinde ve yurt dışında her türlü inşaat taahhüt, montaj ve müteahhitlik işlerini yapabilir. Resmi yarı resmi ve özel ihalelere katılabilir Kamu ve özel teşebbüslerde alt yapı, üst yapı inşaat  işlerinin yapımını üstlenmek, her nevi inşaat yapımı, imali, tesisat, tamirat ve tadilat, restorasyon ve taahhüt işleri yapmak veya yaptırmak. Toplu konut projeleri uygulamak. 13.  Konusu ile ilgili 6345 sayılı kat mülkiyet kanununun ilgili hükümlerine göre kat irtifakı kurmak mevcut kat irtifakını bozmak, bozulan kat irtifakını yeniden kurmak, mevcut kat irtifakınıkat mülkiyetine devir etmek. 14.  Her çeşit asansör ve malzemelerinin montajı, komple imalatı, alım satımı, bakım onarım, revizyon ve yenileme çalışmaları ile arıza giderme hizmetlerini yapmak, yaptırmak, taahhüdü, ithalat ve ihracatını yapmak.  15.  Her türlü turistik konut, konusu ile ilgili ticarethane işyerleri, sosyal tesisler tatil köyleri, villa,  motel, otel yapım işleri ile uğraşmak bunları işletmek satmak kiraya vermek ve kiralamak, otopark ve garaj işletmeciliği yapmak. 16.  Konusu ile ilgili güvenlik sistemleri, elektrik, elektronik cihaz ile yedek parça malzemelerinin alım satım ticaretini, elektrik tesisat işleri bakım ve onarım hizmetlerini yapmak. 17.  Konusu ile ilgili ticari amaçlı olarak her türlü mal ve hizmetin iç ve dış ticaretini yapmak, tüm konu ve amaçlarına ilişkin danışmanlık hizmeti vermek.ŞİRKET MAKSAT VE MEVZUUNA UYGUN OLARAK; a.Şirket konusu ile ilgili olarak yabancı sermaye mevzuatına göre ve bu konulara uygun olarak ve ilgili mercilerden gereken izin alınmak koşuluyla dış kredi temin edebilir, ortaklıklar kurulabilir ve yabancıları ortak olarak bünyesine olabilir. b. Şirket kanunun tayin ettiği çerçeve dahilinde şirketin alacaklarını ve borçlarını temin için ipotek, rehin kefalet vediğer teminatları vermek, ipotek rehin kefalet ve diğer teminatları almak,ipotek tesis ve fek edilmesi, ticari işletme rehini akdedilmesi.  c Şirket gayrimenkuller inşa eder,  satın alır, satar, işletir, devreder, kiraya verir,kiralar,  sahip olduğu gayrimenkulleri teminat olarak gösterebilir.  Üzerlerine leh ve aleyhte ipotek, tesis edebilir veya kaldırabilir. Rehin ve kefalet teminatları alabilir ve verebilir.


Tılal İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi adres: Sarıyer, Maslak Mahallesi, Meydan Sokak, Veko Giz Plaza No:3/45 Oda:1402