TMMOB: Yetki yasasına aykırı düzenlemeler bizi hedef alıyor!

TMMOB: Yetki yasasına aykırı düzenlemeler bizi hedef alıyor!TMMOB İnşaat Mühendisleri Odasından yapılan açıklamada, Çevre, Orman ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK ile yeni bakanlık bünyesinde Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü kurulmasının öngörüldüğüne işaret etti


          Açıklamada, kararnamenin, Anayasanın 135. maddesi ve TMMOB yasasıyla
 güvence altına alınan hususlarla çeliştiği kaydedilerek, "Düzenleme, Birliğimizi
 ve odamızı hedef almaktadır" iddiasıne değinildi.
         TMMOB İnşaat Mühendisleri Odasının açıklamasında, TBMMde 6 Nisan 2011de
 "Kamu Hizmetlerinin Düzenli, Etkin ve Verimli Bir Şekilde Yürütülmesini Sağlamak
 Üzere Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Teşkilat, Görev ve Yetkileri ile Kamu
 Görevlilerine İlişkin Konularda Yetki Kanunu"nun kabul edildiği ve hükümete 6 ay
 süreyle KHK çıkarma yetkisi tanındığı anımsatıldı.
         Yetki yasasının temelde mevcut bakanlıkların birleştirilmesi ve yeni
 bakanlıklar kurulmasına ilişkin esasların belirlenmesini içerdiği kaydedilen
 açıklamada, özetle şu ifadeler yer aldı:
         "Böylesine geniş bir yetkiyle donatılan hükümet genel seçim öncesi 11
 KHK çıkarmıştır. Bunlardan biri de Çevre, Orman ve Şehircilik Bakanlığının
 Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamedir.
         Kararname, kurulacak olan yeni bakanlığın ve bağlı hizmet birimlerinin ve
 genel müdürlüklerinin görev ve yetkilerini düzenlemektedir.
         Bakanlık bünyesinde kurulacak Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünün
 görevleri arasında şu hususlar yer almaktadır:
         - Yerleşme ve yapılaşmaya yönelik mimarlık, mühendislik, müteahhitlik ve
 müşavirlik hizmetlerine ilişkin düzenlemeleri yapmak, uygulamaları denetlemek ve
 izlemek.
         - Planlama, harita yapımı, arazi ve arsa düzenlemesi, değerleme,
 parselasyon, etüt ve proje müellifliği, harita plan, proje ve yapım kontrol
 müşavirliği, bilirkişilik, her türlü altyapı ve tesisat dahil olmak üzere yapı
 müteahhitliği gibi hizmet alanlarında çalışan gerçek veya tüzel kişilerin görev,
 yetki ve sorumluluklarına ve kayıtlarının tutulmasına ilişkin esasları
 belirlemek, mesleki yeterlilikleri ile kuruluş yeterliliklerini değerlendirerek
 bunlara tescil ve yeterlik belgeleri vermek veya verilmesini ve kayıtlarının
 tutulmasını sağlamak.
         - Bakanlığın görev alanına giren konularla ilgili olarak mimarlık ve
 mühendislik meslek kuruluşlarına ilişkin mevzuat düzenlemelerini yapmak ve
 denetlemek.
         İçeriği itibariyle bir fetva niteliğini taşıyan ve hem Anayasanın 135.
 maddesine hem de bu düzenlemeleri çıkarma yetkisini aldıkları yetki yasasına
 aykırı olan bu düzenlemeler, Birliğimizi ve Odamızı hedef almaktadır.
         Odamız kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşudur ve bütün demokratik
 ülkelerde olduğu gibi ayrı bir tüzel kişiliğe sahiptir. İdari ve mali yönden
 devlet karşısında özerkliğe, faaliyetlerinin finansmanını sağlayacak ayrı
 bütçelere sahiptir. Teşkilatın yönetimi ve faaliyetlerin yürütülmesinde söz
 sahibidir, merkezi hiyerarşik gözetim ve denetimine tabi olmayıp, vesayet
 denetimine tabidir. Söz konusu Kanun Hükmünde Kararname, Anayasanın 135. Maddesi
 ve yürürlükte olan 6235 sayılı TMMOB yasası ile güvence altına alınan bu
 hususlarla çelişmektedir." dedi.
         Açıklamada, "Birliğimiz ve Odamız, ne rant uğruna kentlerimizin talan
 edilmesine ve geri dönüşü olmayan çevre tahribatlarına ne de kar uğruna
 güvencesizleştirmeye ve ölüme neden olan çalışma koşullarına sessiz kalmayacak
 mücadelesini sürdürecek" dedi.
AA