TMSF, RTC Varlık Yönetim A.Ş.'nin arsa, bina ve dükkanlarını satışa çıkardı!

TMSF, RTC Varlık Yönetim A.Ş.'nin arsa, bina ve dükkanlarını satışa çıkardı!

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, RTC Varlık Yönetim A.Ş.'ye Türkiye'nin farklı illerindeki çeşitli taşınmazları satışa çıkardı


 

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu İştirakler ve Gayrimenkuller Dairesi Başkanlığı, RTC Varlık Yönetim A.Ş. mülkiyetindeki taşınmazları satıyor. Teklif verme prosedürü 29.06.2012 tarihinde mesai saati bitimine kadar olarak belirlendi. Her hafta Cuma günü mesai saati bitiminde muhammen bedel ve üzerinde teklif alınan taşınmazlar listeden çıkarılarak Pazartesi günleri saat 15.00’ten itibaren güncel haliyle yayınlanacak yeni listedeki kalan taşınmazlara o günden itibaren  teklif alınmaya devam edilecek.    Teklife açık taşınmazlar Bursa Orhangazi, Antalya Muratpaşa, Bursa Yenşehir, Çanakkale Eceabat, İstanbul Bayrampaşa, Kayseri Melikgazi, Konya Meram, Manisa Merkez,  Ankara  Çankaya, İstanbul Küçükçekmece, Eskişehir Odunpazarı'nda bulunuyor. Taşınmazlar tarla, arsa, mesken, sebze bahçesi, dükkan ve soğuk hava deposu cinsinde. Taşınmazların alanları 195 metrekare ile 31 bin 666 metrekare arasında değişiyor. Muhammen bedeller ise 13 bin 600 TL ila 2 milyon 300 bin TL...   TEKLİF ve TAAHHÜTNAME FORMU’NUN DOLDURULMASI VE TESLİM  SÜRESİ :    Teklif sahipleri, bu formun 1.sayfasına satın almayı düşündüğü taşınmazla ilgili (internet sitesinde yayınlanan listeye bakarak) tapu bilgilerini, teklif ettiği peşin bedeli rakam ve yazı ile yazacak son sayfasında kendilerine ait bilgileri doldurarak Teklif ve Taahhütname  Formu’nun her sayfasını imzalayacaktır.  Teklif sahiplerinin teklif verecekleri gayrimenkule ait muhammen satış bedelinin % 5'i tutarındaki nakit teminatı  RCT’nin,  T.C. Ziraat Bankası  A.Ş. 701  - Galatasaray Şubesi nezdindeki İBAN TR53 0001 0007 0145 1151 7550 01  numaralı TL hesaba yatırdıktan sonra dekontunu, teminat mektubu vermeleri halinde en az 3 ay süreli geçici Banka Teminat Mektubu aslını aşağıda belirtilen teklif sahibine ait diğer belgelerle birlikte  RCT VARLIK YÖNETİM A.Ş.  Mevlüt Pehlivan Sk. Yılmaz İş Merkezi No:26/1, Gayrettepe, İstanbul, adresine satış prosedürünün yayınlandığı tarihten itibaren  elden teslim edecek ya da teminatın  yatırıldığı haftadaki Cuma günü mesai saati bitimine kadar yukarıdaki adreste bulunacak şekilde posta ile göndereceklerdir.   Satış listesinde belirtilen gayrimenkullere muhammen bedellerin altında verilen teklifler teminat yatırılsa dahi işleme alınmayacaktır. İstenen tüm belgelerin tamamı eksiksiz olarak son teklif verme süresinin bitiminden önce yukarıdaki adreste olacak şekilde gönderilecek, teklifin verileceği tarihten sonraki bir  tarihi taşıyan ya da son teklif verme süresinden sonra yukarıdaki adrese gelen teklifler ve yukarıda belirtilen usule aykırı olarak verilecek yazılı teklifler işleme alınmayacaktır.   TEKLİF ve TAAHHÜTNAME FORMUNA EKLENMESİ GEREKLİ BELGELER: Teklif sahiplerinden gerçek kişilerin resimli kimlik (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport, avukatlık kimliği), başkası adına  teklif verenlerin noterden güncel tarihli vekaletname ibrazı şarttır. Teklif sahibinin tüzel kişi olması halinde  teklif ve taahhütname formunu imzalayan kişinin şirket yetkilisi olduğunu gösterir güncel tarihli yetki belgesinin ve imza sirkülerinin bu teklif ve taahhütname formuna  eklenmesi gerekmektedir.   TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE TEMİNAT  İhaleye katılabilmek için gayrimenkul muhammen bedelinin % 5’ini oluşturan  teminat bedelinin  RCT’ye ait  T.C. Ziraat Bankası  A.Ş. 701 - Galatasaray Şubesi nezdindeki İBAN TR53 0001 0007 0145 1151 7550 01  numaralı TL  hesaba yatırılması veya içeriği RCT’nin yayınladığı metne uygun olan asgari 3 ay süreli geçici teminat mektubunun  ve bu formun RCT’ye teslim edilmesi gerekmektedir.      Bir gayrimenkule birden fazla istekli teklif verdiği takdirde aralarında açık artırma yapılacaktır. Açık artırma işlemi   RCT’nin  usullerine göre Açık Artırma  Tutanağı İle yapılacaktır. Açık artırma sonucunda, ihalenin neticesi İhale Komisyon Kararı’na bağlanacak ve RCT’nin  yetkili makamlarının onayından sonra ihale kesinleşmiş olacaktır. Açık artırma sırasında aynı teklif birden fazla istekli tarafından önerildiği takdirde, bu bedelin üzerinde artırmaya devam edilmesi istenilmesine rağmen, bu isteğin isteklilerce kabul edilmemesi  halinde, RCT’nin  ihaleyi yapıp yapmamak veya dilediğine yapma hakkı saklı kalmak kaydıyla, istekliler arasında ad çekme usulü ile ihalenin sonucu saptanacaktır. Yapılacak açık artırma sonucunda;    En yüksek teklifi veren 1. ve 2. isteklinin teminatları hariç diğer isteklilerin teminatları müracaatlarında 10  iş günü içerisinde faizsiz olarak geri verilecektir. İhale üzerinde kalan isteklinin teminatı ancak, ihalenin onaylanmaması veya  son teklif verme süresinin sona erdiği tarihten itibaren 30 gün geçmesine rağmen ihalenin onaylandığına ilişkin tebligat yapılmaması halinde serbest bırakılacak ve müracaatlarında faizsiz olarak iade edilecektir.   Gayrimenkule en yüksek teklif veren teklif sahibince teminat bedeli açık artırma  tarihini izleyen 3 iş günü içinde gayrimenkul teklif bedelinin % 10’u oranına  yükseltilecektir. Bu durumda 2. teklif sahibinin teminat bedeli 10 iş günü içerisinde iade edilir. Ancak verilen sürede 1. istekli teminat bedelini teklif bedelinin % 10’u oranına  yükseltmediği veya teklifinden vazgeçtiği takdirde, 1. isteklinin yatırmış olduğu teminat bedeli irat kayıt edilerek satışı iptal edilir.  RTC Teklif formu RTC Varlık Yönetim A.Ş. gayrimenkul listesi www.tmsf.org.tr  Sinem ÖZTÜRK/Emlakkulisi.com