TOKİ 5 yılda 360 bin konut yapacak

TOKİ 5 yılda 360 bin konut yapacak

Toplu Konut İdaresi (TOKİ), gelecek 5 yılda sosyal donatı ve çevre düzenlemeleriyle birlikte 360 bin konut yapacak. Hükümetin 2008-2012 dönemini kapsayan 5 yıllık Eylem Planı'nda başka ne var?

Hafta sonu gezilecek 2 proje 2 site!

Ayrıca özellikle bu yaz içme suyunda yaşanan sıkıntıların giderilmesine yönelik, suyun verimli kullanımını sağlayacak önlemler artırılacak.

Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) harcamalarının GSYİH içindeki payı ise 9'uncu Kalkınma Planının son yılı olan 2013 yılına gelindiğinde yüzde 2'ye çıkarılacak.

Hükümetin 2008-2012 dönemini kapsayan 5 yıllık Eylem Planına göre, TOKİ, gelecek 5 yılda sosyal donatı ve çevre düzenlemeleriyle birlikte 360 bin konut yapacak.

Geçen yaz özellikle Ankara'da yaşayan vatandaşların sıkıntısını çektiği içme suyunun verimli kullanımını sağlamaya yönelik tedbirler de eylem planına girdi.

Buna göre, yeterli içme suyu olmayan yerleşim yerlerinin talebinin karşılanması ve ihtiyaç duyulan yerlere arıtma tesisi inşa edilerek içme suyu kalitesinin yükseltilmesi yönündeki çalışmalar sürdürülecek.

Atık suların bertarafını ve alıcı ortamların (yer altı ve yer üstü suları) kirlenmesini önlemek amacıyla gerekli kolektör, şebeke ve arıtma tesisi yapımı sürdürülecek.

Kamuoyu suyun tasarruflu kullanımı konusunda bilinçlendirilecek. İçme suyu şebekelerindeki kayıp ve kaçakların azaltılmasına yönelik çalışmalar yapılacak. Bu amaca yönelik yatırımlara öncelik verilecek.

Enerji, kentleşme, ulaştırma, ormancılık, sanayi ve tarım sektörlerinde sera gazı emisyonlarının azaltımının ekonomik, sosyal ve çevresel etkileri araştırılacak ve bütüncül bir bakış açısıyla ülkenin özel koşulları da göz önünde bulundurularak karar destek sistemleri oluşturulacak.

Biyolojik çeşitliliğin ve genetik kaynakların korunarak ekonomik değere dönüştürülmesi için mevcut durum, öncelik ve stratejiler belirlenecek.

Katı atık ve tehlikeli atık gibi çevre korumaya yönelik tesisler yaygınlaştırılacak. Evsel nitelikli katı atıkların bertarafında en ekonomik yöntem olan düzenli depolamaya öncelik verilecek.

Katı atıklarda geri kazanım oranını artırmak üzere gerekli tedbirler alınacak. Bu kapsamda katı atıklar kaynakta ayrıştırılarak tekrar kullanım değeri olanları ekonomiye kazandırılacak. Kamuoyu bu konuda bilinçlendirilecek.

-ELEKTRONİK HABERLEŞME-

Elektronik haberleşme hizmetlerindeki yüksek vergi yükü, bütçe imkanları dahilinde tedricen (azar azar) azaltılacak.

Elektronik haberleşme sektörüne ilişkin ikincil düzenlemeler Elektronik Haberleşme Kanunu ve Avrupa Birliği'nin elektronik haberleşme sektörüne ilişkin yeni düzenleyici çerçevesine uyum amacıyla ihtiyaç duyulan tüm ikincil düzenlemelerde gerekli değişiklikler yapılacak.

Elektronik haberleşme sektöründe serbestleşme hızlandırılacak. Altyapıya dayalı rekabetin tesisini sağlamak üzere alternatif altyapıların devreye girmesi sağlanacak.

Elektronik Haberleşme Kanunu çıkarılacak.

-AR-GE VE YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ-

2008-2012 döneminde ar-ge ve yenilik faaliyetlerine milli gelir içinden ayrılan pay artırılacak. Ar-ge harcamalarının GSYİH içindeki payı, 2013 yılında yüzde 2'ye çıkarılacak ve bu payın en az yarısının özel kesim tarafından karşılanması için gerekli tedbirler alınacak.

Halihazırda uygulanmakta olan yurt için ve yurt dışı öğretim üyesi, araştırmacı yetiştirme ve değişim programlarının hacmiyle çeşitliliği artırılacak. Araştırıcılığın özendirilmesi için ödül, burs ve teşvik mekanizmaları geliştirilecek. Özel sektörde araştırmacı istihdamı teşvik edilecek.

Gelecek 2 yılda uluslararası ileri teknoloji şirketlerinin Türkiye'de ar-ge merkezi kurmaları için gerekli çalışmalar yapılacak. Bunun için Türkiye'nin ar-ge kapasitesi ve ar-ge'ye sağlanan teşvikler konusunda tanıtım çalışmaları yapılacak.

pus