TOKİ Çeşme konutlarına yargıdan kırmızı kart!

TOKİ Çeşme konutlarına yargıdan kırmızı kart!TOKİ Çeşme konutlarına yargıdan kırmızı kart geldi. İZMİR 3. İdare Mahkemesi, Mimarlar Odası'nın açtığı iptal davasında TOKİ'nin Çeşme Reisdere'de yapacağı konutlara olanak sağlayan imar planlarının yürütmesinin durdurulmasına karar verdi.


Mahkeme, başta döıt katlı yapılaşmanın Çeşme'deki 2 katlı konut geleneğine aykırı olduğu, nüfus yoğunluğu artışının bölge içindeki donatı dengesini bozacağı gerekçeleri olmak üzere planm planlama esaslaıı, şehircilik ilkeleri, plan tekniği, yürürlükteki imar mevzuatı hükümleri ve kamu yaıanna uygun olmadığına karar verdi. 


İTİRAZA DA RET 


Mahkemenin 9 Eylül'deki yüı ütmeyi duıdurıııa karaıına TOKİ,  İzmir  Bölge İdar e Mahkemesi'nde itiraz etti. Ancak İzmiı Bölge İdare Mahkemesi, davalı idare olan bakanlığın itiraz etmemesine dikkat çekti, TOKİ'nin tek başma davranamayacağı kararına vardı. Bu nedenle de itir azı iııcelemeksizin 4 Kasım'da reddetti. Böylece, Çeşme  TOKİ  konutlanna olanak sağlayan planın yürütmesinin durması kesinleşti. Dava şimdi esastan görülecek. 

Mimarlar Odası'nın açıklamasında bilirkişinin verdiği olumsuz rapoıu referans alan İzmir 2. İdare Mahkemesi'nin kararıyla kamusal denetimin öneminin bir kez daha ortaya çıktığı bildirildi.


Hürriyet Ege