08 / 08 / 2022

TOKİ Elektrik Enerjisi Alım İşi ihalesi 17 Aralık'ta!

TOKİ Elektrik Enerjisi Alım İşi ihalesi 17 Aralık'ta!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Elektrik Enerjisi Alım İşi ihalesi 17 Aralık 2019 tarihinde gerçekleştirilecek.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Elektrik Enerjisi Alım İşi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19. maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak. 17 Aralık'ta yapılacak ihaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler şu şekilde;

İKN    :    2019/598632 
1-İdarenin
a) Adı    :    T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI
b) Adresi    :    İstanbul Hizmet Binası Atakent Mah. 221 Sok. No.5 34307 Halkalı KÜÇÜKÇEKMECE/İSTANBUL
c) Telefon ve faks numarası    :    2124954040 - 2124700316
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası    :    https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı    :    İdaremiz Elektrik Enerjisi Alımı İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı    :    12 Ay Süreli İdaremiz Hizmet Binaları İçin Toplam 4.000.000 kWh Elektrik Enerjisi Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer    :    1-İdare Hizmet Binası: Müşteri Adı T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Adresi:Üniversiteler Mah. 1597 Cadde No:11 Çankaya/ANKARA Tesisat No:4003297593 Tek zamanlı ticarethane A.G. (Alçak gerilim) 2-İdare İstanbul Başkan Yardımcılığı Hizmet Binası: Müşteri Adı T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Adresi: Atakent Mah. 221. Sokak No:5 34307 Halkalı-Küçükçekmece/İSTANBUL Tesisat No:00007539536 Tek zamanlı ticarethane O.G (Orta gerilim). 3- İdare İstanbul Başkan Yardımcılığı Hizmet Binası: Müşteri Adı T.C. Çevreve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Adresi: Atakent Mah. 221. Sokak No:5 34307 Halkalı-Küçükçekmece/İSTANBUL Tesisat No:00007539537 Tek zamanlı ticarethane O.G (Orta gerilim) 4-İdare Ek Çalışma Ofisi: Müşteri Adı-T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut idaresi Başkanlığı Adresi:Farabi Sokak No:14 Fener Apt. Daire No:5 Çankaya/ANKARA Tesisat No:4003529811 Tek zamanlı ticarethane Alçak gerilim (A.G) 5-İdare Ek Çalışma Ofisi: Müşteri Adı T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Adresi:Farabi Sokak No:14 Fener Apt. Daire No:4 Çankaya/ANKARA Tesisat No:4003529810 Tek zamanlı ticarethane Alçak gerilim (A.G) 6-İdare Ek Çalışma Ofisi: Müşteri Adı T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Adresi:Eskişehir Yolu Onuncu (10) Kilometre Lodumlu-Yenimahalle/ANKARA Tesisat No:4001617218 Tek zamanlı ticarethane A.G.(Alçak gerilim) 7-İdare Ek Çalışma Ofisi: Müşteri Adı T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Adresi:Üniversiteler Mah.1598 Cad. Bilkent Plaza Küme Ev.No:3 A/22 Çankaya/ANKARA Tesisat No:4002511336 Tek zamanlı ticarethane A.G.(Alçak gerilim) 8-İdare Ek Çalışma Ofisi: Müşteri Adı T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Adresi:Üniversiteler Mah.1598 Cad. Bilkent Plaza Küme Ev.No:3 A/28 Çankaya/ANKARA Tesisat No:4002249034 Tek zamanlı ticarethane A.G.(Alçak gerilim) 9- İdare Ek Çalışma Ofisi: Müşteri Adı T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Adresi:Üniversiteler Mah.1598 Cad. Bilkent Plaza Küme Ev.No:8/63 Çankaya/ANKARA Tesisat No:4000062232 Tek zamanlı ticarethane A.G.(Alçak gerilim) 10- Müşteri Adı T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Adresi:Üniversiteler Mah.1598 Cad. Bilkent Plaza Küme Ev.No:3 A/64 Çankaya/ANKARA Tesisat No:4002743271 Tek zamanlı ticarethane A.G.(Alçak gerilim)
ç) Süresi/teslim tarihi    :    İşe başlama tarihinden itibaren 12 ay süresince her gün 24 saat boyunca kesintisiz olarak elektrik enerjisi temin ve teslim edilecektir.
d) İşe başlama tarihi    :    01.01.2020
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati    :    17.12.2019 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)    :    Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Halkalı Atakent Mahallesi 221. Sok. No:5 34307 Halkalı - Küçükçekmece / İSTANBUL
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
İsteklilerin EPDK'nin yürürlükteki Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümlerine göre düzenlenmiş, elektrik enerjisi satabilme yetkisi içeren  lisanslarından birini teklifleri ekinde sunmaları zorunludur.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler. 
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu Kurumlarına  veya Özel sektörde yapılan Elektrik Enerjisi Alımı işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.