TOKİ kredileri 2014!

TOKİ kredileri 2014!TOKİ kredi uygulamalarına dair esaslar, TOKİ Konut Edindirme Rehberinde yer alıyor. Rehberde yer alan bilgilere göre, bazı koşulları taşıyan kimselere kredi veriliyor. Peki TOKİ kredisi kimlere verilir? İşte TOKİ kredileri 2014..


TOKİ kredileri 2014!

TOKİ kredi uygulamalarına dair esaslar,  TOKİ  Konut Edindirme Rehberinde yer alıyor. Burada yer alan bilgilere göre, bazı koşulları taşıyan kimselere kredi veriliyor. Bu krediden yararlanabilmek için, Emekli Sandığı’ndan alınacak hak sahibi olduğuna dair belge ile Ziraat Bankası’na başvurulması gerekmektedir. Edinilecek konutlar için tapunun en fazla bir yıl önce alınmış olması yeterli oluyor.


1) TOKİ kimlere kredi veriyor? 

1. Toplu Konut Yapımcılarına (kooperatiflere, sosyal yardımlaşma kurumlarına, 

belediyelere ve yapımcılara),

2. Faizsiz Konut Kredisi olarak şehit ailelerine, maluller ile dul ve yetimlerine (Malullerden ancak, 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren terör malulleri bu krediden yaralanmaktadır.),

3. Taşınmaz kültür varlıklarının bakımı, onarımı ve restorasyonu için özel hukuka tabi gerçek ve tüzel kişilere.


2)Toplu Konut Yapımcıları’na açılan kredilerden nasıl yararlanabiliriz ? 

İdaremizin finansman durumuna göre her yıl yayımlanan tebliğler kapsamında Toplu Konut Yapımcılarına kredi kullandırıl maktadır.


3) Faizsiz Konut Kredisi olarak şehit ailelerine, maluller ile dul ve yetimlerine açılan krediden nasıl yararlanabiliriz? 

Emekli Sandığı’nca maaşa bağlanan tüm şehit aileleri ve terör malulleri ile bunların dul ve yetimleri bu kredilerden yararlanabilmektedir. “Toplu Konut Fonu’ndan Şehit Ailelerine, Malulleri ile Dul ve Yetimlerine Açılacak Faizsiz Konut Kredisi Yönetmeliği” 


21 Eylül 1991 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu krediden yararlanabilmek için, Emekli Sandığı’ndan alınacak hak sahibi olduğuna dair belge ile Ziraat Bankası’na başvurulması gerekmektedir. Edinilecek konutlar için tapunun en fazla bir yıl önce alınmış olması yeterli olmaktadır. 2010 yılı için kredi miktarı 56 bin 454 TL’dir. Bu miktar her yıl TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) oranında artırılmaktadır.


4)“Taşınmaz Kültür Varlıklarının Bakımı, Onarımı ve Restorasyonu” için kullandırılan kredilere nasıl başvururuz? TOKİ, özel hukuka tabi gerçek ve tüzel kişilere ait tescilli taşınmaz kültür varlıklarının bakımı, onarımı ve restorasyonu için kredi desteği sağlamaktadır. 


Başvuru için; 

- Kredi kullanılacak taşınmaz kültür varlığı için Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylanmış röleve ve restorasyon projesi,

- Restorasyon raporu, 

- Keşif raporu, 

- İş programı, 

- Vaziyet planı, 

- Yapıyı tanıtıcı fotoğraflar, 

- Tapu örneği,

- Nüfus cüzdanı örneği, 

- İkametgah ilmuhaberi istenmektedir. 


Uygulama kapsamında tarihi kent dokularının sağlıklaştırılmasına yönelik, yerel yönetimlerin öncülüğü ve koordinasyonu ile gerçekleştirilecek projelere öncelik verilmektedir. 


Kullandırılacak kredinin miktarı, projenin keşif bedelinin en fazla yüzde 70’i oranında olabilir. Her yıl kullandırılacak kredi üst limiti İdarece yeniden belirlenir. Kullandırılan kredinin faizi yıllık yüzde 4, vadesi 10 yıldır. İdare finansman durumuna göre her yıl kredi miktarını ve başvuru tarihlerini ilan etmektedir


5) Ferdi Kredi kullanabilir miyim ? 

İdaremiz tarafından Ferdi Konut Kredisi kullandırılmamaktadır.


6) Toplu Konut Yapımcıları’na kullandırılan Konut Kredisi faiz oranı nedir ? 

Konut kredileri, her altı ayda bir memur maaş artış oranına göre artırılmaktadır. 


7) İdarenizden daha önce konut kredisi kullanmış olup borcunu kapatanlar tekrar kredi kullanabilir mi? 

İdaremizce bir defaya mahsus kredi kullandırılmaktadır. İkinci defa kredi verilmemektedir.


TOKİ Konut Edindirme Rehberi!