TOKİ, müşterisine `kur' yapıyor

TOKİ, müşterisine `kur' yapıyor TOKİ, müşterisine `kur' yapıyor

Em­lak pi­ya­sa­sın­da­ki dur­gun­luk ne­de­niy­le Top­lu Ko­nut İda­re­si (TO­Kİ) de sı­cak pa­ra­nın pe­şi­ne düş­tü.TO­Kİ, Av­ru­pa Ko­nut­la­rı si­te­sin­de­ki da­ire­le­ri, dö­viz­le alan­la­ra, ra­yiç kur­dan da­ha yük­sek kur uy­gu­lu­yor.

TO­Kİ, bu si­te­den ev alan­lar dö­viz­le öde­me ya­par­lar­sa 1 eu­ro'yu 2.2000 YTL'den, 1 do­la­rı ise 1.7000 YTL'den sa­yı­yor.
Dai­re fi­yat­la­rı­nı YTL cin­sin­den ilan eden TO­Kİ, do­lar ve eu­ro'yu yük­sek kur­dan bo­za­rak, ko­nut alı­cı­la­rı­na kur far­kı ka­dar in­di­rim sağ­la­mış olu­yor.

5 bin dolar indirim
Av­ru­pa Ko­nut­la­rı'nda dai­re fi­yat­la­rı 165 bin ile 429 bin YTL ara­sın­da de­ği­şi­yor. 165 bin YTL'lik en kü­çük da­ire­nin, dün­kü do­lar ku­ru olan 1.6070'ten kar­şı­lı­ğı 102 bin 675 do­lar edi­yor. 165 bin YTL, TO­Kİ'nin ilan et­ti­ği kur olan 1.7000'ten do­la­ra çev­ril­me­si ha­lin­de ise evin be­de­li 97 bin 58 do­la­ra ini­yor. Ko­nut alı­cı­la­rı 1.6070'ten al­dık­la­rı do­la­rı TO­Kİ'ye 1.7000'e boz­dur­muş gi­bi ka­zanç­lı çı­kı­yor ve kur far­kın­dan 5 bin 617 do­lar in­di­rim el­de edi­yor.
Uygulamayı özel şirketler de benimsemeye başladı. Os­man­lı Ya­pı ta­ra­fın­dan Pen­dik'te in­şa edi­len Fran­co Va­di Ev­le­ri'nde 1 do­lar 1.70 YTL'ye, 1 eu­ro da 2.20 YTL'ye ayar­lan­dı.
Bazı özel şir­ket­ler ise dö­viz ku­ru ar­tı­şın­dan müş­te­ri­le­ri­ni ko­ru­mak ama­cıy­la dö­viz ku­ru­nu sa­bit­le­di­ler.
Of­ton İn­şa­at, Kur­tu­luş'ta in­şa et­ti­ği Ely­si­um Co­ol pro­je­sin­de bir do­la­rı 1.30 YTL'ye; Pro­pa İn­şa­at da Sa­rı­yer Park pro­je­sin­de de 1 do­ları 1.25 YTL'ye sa­bit­le­di.

Milliyet