TOKÝ`den Bursa`ya 740 konut

TOKÝ`den Bursa`ya 740 konut

Baþbakanlýk Toplu Konut Ýdaresi (TOKÝ) Baþkanlýðý Bursa Yeniþehir'e konut, sosyal donatý, adaiçi, genel altyapý ve çevre düzenlemesi iþlerini yaptýracak.Yer tesliminden itibaren 550 günlük süreyi kapsayacak olan iþin ihalesi, 6 mart 2008 tarihinde saat 14.00'de TOKÝ'de "açýk ihale usulü" ile gerçekleþtirilecek.

Tüm isteklilere açýk olan ihalede yerli istekliler lehine yüzde 15 oranýnda fiyat avantajý uygulanacak.

Ýhale dokümaný Toplu Konut Ýdaresi Baþkanlýðý Ýhale Dairesi Baþkanlýðýndan görülebileceði gibi ayný yerden bedel ödenerek temin edilebilecek.

Þartnameye göre hazýrlanacak olan teklifler ihale saatine kadar anahtar teslimi götürü bedel üzerinden komisyona verilecek.

Buna göre ihale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleþme imzalanacak.

Tamamý için teklif verilecek olan ihalede katýlýmcýlar teklif ettikleri bedelin yüzde 3 'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecekler.

Söz konusu ihale ile tünel kalýp sistemiyle betonarme karkas 740 adet konut, konvansiyonel kalýp sistemiyle betonarme karkas 1 adet ticaret merkezi, cami ve 24 derslikli ilköðretim okulu inþaatý ile adaiçi, genel altyapý ve çevre düzenlemesi gerçekleþtirilecek.